Lapin aikuiskoulutusosaamisen kehittäminen ja tutkimus -hanke

 Lapin aikuiskoulutusosaamisen kehittäminen ja tutkimus - hanke (ESR) toteutettiin ajalla 1.1.2014-31.12.2014.

 

Käynnissä oleva elinkeinorakenteen muutos (esim. kaivos-, matkailu- ja energia-alat) tuovat lisävaatimuksia aikuiskoulutuksen kehittämiselle. Alueen aikuiskoulutustarpeisiin vastaaminen edellyttää aikuiskoulutuksen toteutusta tukevaa tutkimus- ja kehittämistyötä.

Alueellamme aikuiskoulutuksen tarpeita on ennakoitu varsin laaja-alaisesti, mutta tutkimuksellinen tieto on ollut vähäistä. Koulutustarpeiden monialaistumisen myötä on kasvanut tarve kehittää alueen oppilaitosyhteistyötä. Aikuiskoulutustarpeisiin vastaaminen edellyttää tulevaisuudessa oppilaitosten ja eri koulutusasteiden välistä yhteistyötä.

Yhtenä kehityssuuntana aikuiskoulutuksen toteutusmallissa on asiakasorganisaatioiden toimintaan liittyvien kehittämisprosessien kytkeminen aikuiskoulutushankkeisiin. Tämän kehityssuunnan myötä aikuiskoulutuksen pedagogisen osaamisen alueella korostuu aikaisempaa vahvemmin asiakasorganisaation kehittämisprosesseihin liittyvä ohjausosaaminen ja konsultatiivisten menetelmien hallinta. Lisäksi alueen erityispiirteistä (mm. välimatkat, infrastruktuuri) johtuen verkkopedagogiikka on tulevaisuudessa hyvin keskeisessä osassa aikuiskoulutuksen toteutusmalleissa.

Projektin tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten vahvuus- ja kehittämisalueista erityisesti aikuiskoulutukseen sisältyvien kehittämisprosesseihin liittyvä ohjausosaamisen ja konsultatiivisten menetelmien hallinnan sekä verkkopedagogiikan hyödyntämisen näkökulmista. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa aikuiskoulutuksen alueista, joita voidaan lähteä kehittämään oppilaitosten välisenä yhteistyönä.

Hankkeen tuloksena selvitettiin verkkopedagogisten ja konsultatiivisten menetelmien taso, sekä laadittiin suunnitelma niiden kehittämisestä. Lisäksi hankkeessa toteutettiin tutkimusosio, jonka tarkoitus on antaa tutkittua tietoa Lapin aikuiskoulutuksen kehittämisen tilasta, herättää keskustelua ja hahmottaa omalta osaltaan lappilaisen aikuiskoulutuksen suuntaviivoja ja toimintaa.

Tutkimusosion toteutti kolmen hengen tutkimusryhmä, jonka ohjauksesta vastasi professori Esa Poikela. Hankkeen tuloksena on syntynyt tutkimuksellista tietoa aikuiskoulutuksen alueista, joita voidaan lähteä kehittämään oppilaitosten välisenä yhteistyönä. Tutkimustulosten pohjalta professori Esa Poikela esittää kolme perusratkaisua lappilaisen aikuiskoulutuksen kehittämistä varten. Hänen mukaansa tärkein niistä on ehdotus aikuiskoulutuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta aikuiskoulutusverkoston koordinointia ja lappilaisen aikuiskoulutuksen ”brandäämistä” varten. Poikelan toinen ehdotus perustuu tosiasiaan, että aikuiskoulutuksen historialliset ja tutkimukselliset juuret ovat yhteiskuntatieteissä, johon yhteyteen aikuiskasvatus yliopistollisena oppiaineena tulisi palauttaa. Kolmas Poikelan ehdotus kohdistuu aikuispedagogiikan kehittämiseen, sillä aikuiskoulutus-toimijat tarvitsevat entistä enemmän ja parempia valmiuksia kyetäkseen toimimaan niin kansalais- kuin työelämälähtöisten ongelmien käsittelijöinä. Tutkimuksen toteutus ja tutkimustulokset on koottu hankkeen puitteissa tuotettuun julkaisuun "Yhteistyö ja verkostoituminen - Aikuiskoulutuksen kehittäminen Lapissa". Julkaisun sähköinen versio löytyy tästä.

Lapin ammattikorkeakoulu toteutti kaksi selvitysosiota, joista toisessa tutkittiin Lapin aikuiskoulutuksen parissa toimivien henkilöiden ohjausosaamisen ja konsultatiivisten menetelmien hallinnan tasoa ja toisessa keskityttiin verkkopedagogiikkaan. Jälkimmäisessä selvityksessä kuvattiin Lapissa aikuiskoulutuksen parissa työskentelevän henkilöstön verkkopedagogisiin menetelmiin liittyvää osaamista ja osaamisen tasoa. Kohderyhmän muodostivat lappilaisissa korkeakouluissa, ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä aikuiskoulutusta toteuttavat henkilöt.Tutkimuksen toteutus ja tulokset on kuvattu tarkemmin oikealla olevissa liitteissä ("Ohjausosaaminen ja konsultatiiviset menetelmät" ja "Verkkopedagogiset menetelmät").

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Mirja Heikkala

Lapin yliopisto

Koulutus- ja kehittämispalvelut