Lapland Sales Academy


Lapland Sales Academy (LSA) on Lapin korkeakoulukonsernin innovatiivinen yhteistyöprojekti, jossa ovat mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta (YTK).

Hanketta rahoittaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESR-rahasto, Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen). Projektin toteutusaika on 1.2.2011 - 31.3.2013. Hanketta koordinoi Rovaniemen ammattikorkeakoulu (www.ramk.fi).

Hankkeessa tullaan hankkimaan pilottityyppisellä koulutuksella myyntiosaamista Lapin korkeakoulukonserniin sekä viemään tätä osaamista laajemmin yrityksiin ja korkeakoulukonsernin opiskelijoille. Hankitun osaamisen ja alueen työelämän tarpeiden pohjalta myös luodaan osaamisen ylläpitoa tukeva toimintamalli. Tutkittu tieto varmistaa tarvelähtöisen toiminnan koko hankkeen läpi ja sen jälkeen.

Hankkeen päämääränä on kehittää osaamisen ylläpitoa tukeva toimintamalli, jossa

1) kehittämistyötä varten tuotetaan sovellettavaa, tutkittua tietoa Lapin elinkeinoelämän myyntiosaamisen vajeista ja tarpeista

2) Lapin korkeakoulukonsernin opettajakunnalle sekä alueen yrityksille on hankitaan myyntiosaamista järjestämällä alueen kasvuhakuisille pk-yrityksille ja Lapin korkeakoulukonsernin opettajakunnalle suunnatut myynnin koulutukset. Koulutuksessa toteutetaan yrityskohtaisia kehittämishankkeita yhteistyössä opettajien, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa

3) hankitun osaamisen pohjalta tuotetaan myynnin koulutuksen ja kehittämisen kokonaisuuksia sekä luodaan alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavia myynnin koulutuksen ja kehittämisen innovaatiopalveluita ja luodaan Lapin korkeakoulukonserniin opiskelijoille myynnin koulutuskokonaisuus

4) myyntiosaamisen kehittämistä ja ylläpitoa varten luodaan elinkeinoelämän tarpeita palveleva toimintamalli, jolla luodaan malli, joka integroi Lapin korkeakoulukonsernin opettajia ka opiskelijoita sekä palvelee alueen työelämän tarpeita.
 
Kohderyhmänä on lappilaisia kasvuhakuisia yrityksiä, 11 kpl eri aloilta. Koulutukseen osallistuu myös Lapin korkeakoulukonsernin opettajia (tai muissakin tehtävissä toimivia). Koulutettavien kokonaismäärä on noin 25 henkilöä.
Koulutus on käytännönläheinen ja korkeakoulutasoinen. Pääkouluttajana toimii Simo Saurio City Image Oy:stä.


Koulutuksen sisältöteemat:

1. Jakso (1 pv), 18.5.
Myynnin rooli ja merkitys yrityksessä
Myyntihenkisyys – spirit: mitä se on; miten se näkyy; miten sitä pidetään yllä
Markkinoinnin ja myynnin suhde
Myynti yrityksen menestystekijä

2. Jakso (2pv) 6.-7.6.
Asiakasjohtaminen: Asiakkuudet, Asiakkuusajattelu, Segmentointi, Arvoketju jne. ”Asiakkaan silmälasien kautta tapahtuva toiminnan tarkastelu”
Asiakashankinta – tarjoukset, tarjouskäytäntö, ym. yhteydenotot
Juridiikka, sopimuskäytäntö, etiikka

3. Jakso (2pv) 6.-7.9.
Myyntiprosessit ja niiden tehostaminen, myyntikanavat, myyntitapahtumaan valmistautuminen, myyntitapahtuman tehostaminen ja esim. kaupan päättämisen taidot
e-myynti, caseja ja esimerkkejä

4. Jakso (2pv) 26.-27.9.
Myyntitavoitteet; mittarit, myyntityön onnistumisen vaikuttavuus, CRM, myynnin organisointi jne.
Myynti eri liiketoimintamalleissa, aloilla jne.

5. Jakso (2pv) 8.-9.11.
Myynnin henkilöstöjohtaminen
Myyntityön vaatimukset nykyisin ja tulevaisuudessa
Motivointi; johtaminen,

6. Päätöspäivä 13.12.
Yhteenveto – kehittäminen
Kehittämistehtävät ja niiden anti yritykselle
Miten tästä eteenpäin – miten spiritti pysyy hengissä


Koulutuskokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Koulutukseen sisältyy lähipäivätyöskentelyn lisäksi yrityskohtainen kehittämishanke, jota työstetään ohjatuissa työpajoissa. Lapin korkeakoulukonsernin opettajat toimivat mukana yritysten hankkeissa, jolloin he saavat teoriakoulutuksen lisäksi vahvaa käytännön työelämäkokemusta ja voivat osaltaan antaa omaa asiantuntemustaan yritysten käyttöön. Näin saadaan kehitettyä aluevaikuttavuutta ja yritysyhteistyötä.


Yhteystiedot / Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut:
suunnittelija Esa Posio
p. 040 4844 074
sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi


 20090213130320.jpg          20100127160740.jpg  20090618131444.png         20081205101033.jpg