Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:
 

Perheasioiden sovittelun erityisosaaja 2011-2012 (30 op)


Itä-Suomen, Lapin ja Oulun yliopistot järjestävät perheasioiden sovittelijoiden oppisopimustyyppistä koulutusta. Koulutuksen toinen toteutus käynnistyi syksyllä 2011. 30 op:n koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella ja se kestää noin vuoden. Koulutuksesta noin neljäsosa on tietopuoleista opetusta ja 3/4 työssäoppimista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suuntaa taas vuosina 2011-2012 hankerahoitusta korkea-asteelle oppisopimustyyppisen, erityispätevyyksiä tuottavan täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Pilottiohjelmissa korostetaan tiivistä työelämäyhteistyötä, työssä oppimista sekä osaamisen tunnistamista ja arviointia.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan ammatillista pätevyyttä ja erityisosaamista perheasioiden sovittelussa (sekä lakisääteinen sovittelutoiminta että ennaltaehkäisevä työ perheiden kanssa). Kohderyhmänä ovat perheasioiden sovittelutyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan sekä seurakuntien diakoniatyön ammattihenkilöt. Osallistujalla tulee olla työ- tai harjoittelupaikka, jossa työssäoppiminen tapahtuu koulutuksen aikana.

Koulutuksessa käsitellään perheasioiden ristiriitojen erityiskysymyksiä kuten juridiikkaa ja sovittelijan roolia, vanhemmuuden tukemista, vuorovaikutuskysymyksiä, työmenetelmiä, lasten kuulemista ja käytännön asiakastyön hallintaa. Koulutus on moniammatillista ja se yhdistää usean eri alan osaamisen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu sekä korostuu työssä oppiminen. Koulutus koostuu viidestä moduulista, joihin sisältyy yhteensä 10 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallinen tehtävä sekä työssäoppiminen. Ryhmät on muodostettu Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Kirjalliset tehtävät ovat sekä sovittelun teoreettista perustaa avaavia että erotilanteiden asiakastapauksia käsitteleviä. Teoreettisessa opetuksessa hankittua tietoa pyritään soveltamaan oman työn käytännöissä jokaisen moduulin sisältöjä käsitellen ja niitä harjoitellen. Osa opetuksesta tulee videoneuvotteluvälitteisesti Rovaniemelle.
 

Koulutuksen työtavat:
- Osallistuminen lähiopetuspäiviin (10 kpl)
- Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen
- Kehittämistehtävän työstäminen siihen sisältyvine raportointeineen
- Soveltavien teemakohtaisten oppimistehtävien laatiminen ja raportointi
- Opiskelu verkko-oppimisympäristössä
- Työssä oppiminen (autenttiset työtilanteet)
- Työpaikalla tapahtuva työssä oppimisen ohjaus
- Vertaistuki
- Osaamisen itsearviointi


Koulutus on osallistujille maksuton, sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus on käynnistynyt marraskuussa 2011 ja se päättyy joulukuussa 2012.Lisätietoja:
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
koulutuspäällikkö Katri Kuusela, p. 040 516 1054, sähköposti katri.kuusela(at)ulapland.fi