Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:

Perheasioiden sovittelun erityisosaaja 30 op (2011-2012)TAVOITTEET
Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan ammatillista pätevyyttä ja erityisosaamista perheasioiden sovittelussa. Koulutuksessa käsitellään perheasioiden sovittelua ja avioliittolain mukaista sovittelua sen osana, tutustutaan erilaisiin sovittelun muotoihin ja tekniikoihin yleensä ja niihin taustatekijöihin, jotka sovittelutoiminnan taustalla vaikuttavat ja jotka voivat edesauttaa sovittelua. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää sovittelijan tehtävän ja roolin sekä millaisissa tilanteissa sovittelutoimintaa tarvitaan. Lisäksi hän osaa soveltaa työhönsä sovittelutoiminnassa käytettäviä menetelmiä ja alan lainsäädäntöä.

KOHDERYHMÄ

Kohderyhmänä ovat perheasioiden sovittelutyötä tekevät tai niihin tehtäviin haluavat sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt sekä seurakuntien työntekijät.


KOULUTUKSEN RAKENNE JA TYÖSKENTELYMUODOT
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu sekä työssä oppiminen. Koulutus koostuu viidestä (5) moduulista, joihin sisältyy yhteensä 5 x 2 lähiseminaaripäivää, vertaisryhmätyöskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä sekä työssäoppiminen. Kirjalliset tehtävät ovat sekä sovittelun teoreettista perustaa avaavia että erotilanteiden asiakastapauksia käsitteleviä. Teoreettisessa opetuksessa hankittua tietoa sovelletaan omaan työhön. Lisäksi koulutuksessa suoritettavaan osaamisen näyttöprosessiin kuuluu portfoliotyöskentely ja kehittämistehtävä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA SEMINAARIEN AJANKOHDAT

I moduuli
Sovittelun määrittely, juridiset rajat ja sovittelijan rooli 5 op (v. 2011)
• sovittelijan tehtävä
• sovittelun tavoite
• sovittelua ohjaava lainsäädäntö
• asiakkaan ja sovittelijan oikeudet ja velvollisuudet

II moduuli
Perhe-elämän ristiriitatilanteet ja sovittelun mahdollisuudet 5 op (v. 2012)
• ristiriidat ja erimielisyydet, perheväkivalta
• puhuminen, puhumattomuus
• kateus, katkeruus, viha ja mustasukkaisuus, epäluottamus
• eroprosessi ja lastensuojelun näkökulma

III moduuli
Sovittelun työtavat ja menetelmät 10 op (v. 2012)
• ristiriitojen kohtaaminen
• moniammatillinen työtapa sovittelussa
• puolueettomuus osana ammatillisuutta
• lapsen kuuleminen ja lapsilähtöinen työskentely, vanhemmuuden tukeminen
• sovittelijan rooli ja ammatillisuus

IV moduuli
Sovittelun erityiskysymykset 5 op (v. 2012)
• vaikeat sovittelutilanteet
• täytäntöönpanosovittelu
• monikulttuuriset erotilanteet
• muut erityiskysymykset

V moduuli
Sovittelu yhteiskunnallisena toimintana 5 op (v. 2012)
• sovittelijan työsuojelu, työnohjaus, työssä jaksaminen, työhyvinvointi
• sovittelun laajemmat yhteiskuntapoliittiset vaikutukset
• sovittelutoiminnasta nousevan tiedon hyödyntäminen; vaikuttavuus


KOULUTUKSEN AJOITUS JA HINTA

Koulutus käynnistyy marraskuussa 2011 (22.11-23.11) ja päättyy joulukuussa 2012. Koulutus on osallistujalle maksuton. Työnantajan tulee sitoutua koulutukseen, koska suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työaikana työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista vastaa osallistuja tai hänen työnantajansa.

LISÄTIEDOT
Katri Kuusela

Lapin yliopisto: www.ulapland.fi/koke
Itä-Suomen yliopisto: www.aducate.fi
Oulun yliopisto: www.kotu.oulu.fi