Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:

Perheasioiden sovittelun erityisosaaja 30 op


Itä-Suomen, Lapin ja Oulun yliopistot järjestävät perheasioiden sovittelijoiden oppisopimustyyppisen koulutuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö suuntaa vuosina 2010–2011 hankerahoitusta korkea-asteelle oppisopimustyyppisen, erityispätevyyksiä tuottavan täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Pilottiohjelmissa korostetaan tiivistä työelämäyhteistyötä, työssä oppimista sekä osaamisen tunnistamista ja arviointia.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan ammatillista pätevyyttä ja erityisosaamista perheasioiden sovittelussa. Koulutukseen valitaan 30 työssäolevaa, korkeakoulututkinnon suorittanutta tai vastaavat tiedot omaavaa opiskelijaa, joilla on soveltuvalta alalta työkokemusta. Kohderyhmänä ovat perheasioiden sovittelutyötä tekevät tai niihin tehtäviin haluavat sosiaali- ja terveysalan sekä seurakuntien diakoniatyön ammattihenkilöt. Osallistujalla tulee olla työ- tai harjoittelupaikka, jossa työssäoppiminen tapahtuu koulutuksen aikana.

Koulutuksessa käsitellään perheasioiden ristiriitojen erityiskysymyksiä kuten juridiikkaa ja sovittelijan roolia, vanhemmuuden tukemista, vuorovaikutuskysymyksiä, työmenetelmiä, lasten kuulemista ja käytännön asiakastyön hallintaa. Koulutus on moniammatillista ja se yhdistää usean eri alan osaamisen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu sekä korostuu työssä oppiminen. Koulutus koostuu viidestä moduulista, joihin sisältyy yhteensä 10 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallinen tehtävä sekä työssäoppiminen. Ryhmät muodostetaan Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Kirjalliset tehtävät ovat sekä sovittelun teoreettista perustaa avaavia että erotilanteiden asiakastapauksia käsitteleviä. Teoreettisessa opetuksessa hankittua tietoa pyritään soveltamaan oman työn käytännöissä jokaisen moduulin sisältöjä käsitellen ja niitä harjoitellen.

Koulutus käynnistyy marras-joulukuussa 2010 ja kestää yhden lukuvuoden. Koulutus on osallistujalle maksuton. Työnantajan tulee sitoutua koulutukseen, koska suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työaikana työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Esite Perheasioiden sovittelu