Perheasioiden sovittelun erityisosaaja 30 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tuottamat keskeiset kompetenssialueet sijoittuvat perheasioiden ristiriitojen erityiskysymyksiin kuten juridiikkaan, vanhemmuuden tukemiseen, vuorovaikutuskysymyksiin, työmenetelmiin, lasten kuulemiseen ja käytännön asiakastyön hallintaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu. Työssä oppiminen korostuu koulutuksessa vahvasti, sitä on noin 70 % koko koulutuksesta.
 
Koulutus koostuu viidestä (5) moduulista, joihin sisältyy yhteensä 12 luentoseminaaripäivää, vertaisryhmätyöskentelyä oppimisympäristössä, kirjallinen tehtävä sekä työssäoppiminen. Kirjalliset tehtävät ovat sekä sovittelun teoreettista perustaa avaavia että erotilanteiden asiakastapauksia käsitteleviä. Teoreettisessa opetuksessa hankittua tietoa pyritään soveltamaan oman työn käytännöissä jokaisen moduulin sisältöjä käsitellen ja niitä harjoitellen.

Koulutus käynnistyy marras-joulukuun vaihteessa 2010 ja kestää vuoden 2011 loppuun. Hakuaika on 1.9.-31.10.2010.


Moduuli 1 (5 op), 7.-8.12.2010
Sovittelun juridiset rajat ja sovittelijan rooli


Osaamistavoitteet:
- opiskelija ymmärtää, mihin yhteiskunnalliseen tehtävään perheasioiden sovittelu vastaa ja mikä on sen paikka palvelujärjestelmässä
- opiskelija ymmärtää sovittelijan tehtävän ja roolin ja osaa soveltaa alan lainsäädäntöä työssään

Sisältö:
- sovittelijan tehtävä
- sovittelun tavoite
- lainsäädäntö
- asiakkaan ja sovittelijan oikeudet ja velvollisuudet

Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin (2 pv), vertaisryhmätyöskentely oppimisympäristössä ja kirjallinen tehtävä. Luennot järjestetään lähiopetuksena Rovaniemellä, etäopetuksena Oulussa ja Kuopiossa.


Moduuli 2 (5 op), 24.-25.2.2011
Perheen kriisejä ja ristiriitoja aiheuttavat tilanteet


Osaamistavoitteet:
- opiskelijalle syntyy käsitys siitä, mihin erilaisiin tilanteisiin sovittelutoimintaa voidaan soveltaa
- opiskelija ymmärtää, miten perheen kriisit voivat syntyä ja miten niiden syntymistä voi ehkäistä
- opiskelija osaa soveltaa tietoa omissa asiakastilanteissaan

Sisältö:
- ristiriidat ja erimielisyydet, perheväkivalta
- puhuminen, puhumattomuus
- kateus, katkeruus, viha ja mustasukkaisuus, epäluottamus
- eroprosessi, eropohdintojen eriaikaisuus, lastensuojelun näkökulma lasten manipulointi

Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin (2 pv), vertaisryhmätyöskentely oppimisympäristössä ja kirjallinen tehtävä. Luennot järjestetään lähiopetuksena Oulussa, etäopetuksena Rovaniemellä ja Kuopiossa.


Moduuli 3 (10 op), 7.-8.4.2011
Sovittelun tekniikat ja tavat


Osaamistavoitteet:
- opiskelija tuntee ja osaa käyttää tavallisimpia sovittelun tekniikoita
- opiskelija ymmärtää sovittelijan puolueettoman roolin ja ammatillisen työotteen
- opiskelija ymmärtää moniammatillisen työtavan sisällön ja merkityksen sovittelutoiminnassa ja osaa toimia sen mukaan
- opiskelija pystyy arvioimaan milloin moniammattilista verkostoa voidaan käyttää

Sisältö:
- ristiriitojen kohtaaminen
- moniammatillinen työtapa sovittelussa
- puolueettomuus osana ammatillisuutta
- lapsen kuuleminen ja lapsilähtöinen työskentely, vanhemmuuden tukeminen
- sovittelijan rooli ja ammatillisuus

Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin (2 pv), vertaisryhmätyöskentely oppimisympäristössä ja kirjallinen tehtävä. Luennot järjestetään lähiopetuksena osittain Oulussa ja osittain Kuopiossa sekä etäopetuksena Rovaniemellä.


Moduuli 4 (5 op), 9.-10.6.2011
Sovittelun erityiskysymykset


Osaamistavoitteet:
- opiskelija pystyy arvioimaan milloin kriisitilanne vaatii erityistä sovittelutyötä ja yhteistyöverkostoa
- opiskelija osaa hakea erityisten sovittelutilanteiden vaatimaa tietoa ja asiantuntemusta
- opiskelija tuntee täytäntöönpanosovittelun käytännöt

Sisällöt:
- vaikeat sovittelutilanteet; vaikeat ja riitaisat erot, kolmannet osapuolet, sopimisen vaikutukset, täytäntöönpanosovittelu
- monikulttuuriset erotilanteet

Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin (2 pv), vertaisryhmätyöskentely oppimisympäristössä ja kirjallinen tehtävä. Luennot järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa, etäopetuksena Rovaniemellä ja Oulussa.


Moduuli 5 (5 op), 1.-2.9.2011
Sovittelu yhteiskunnallisena toimintana


Osaamistavoitteet:
- opiskelija osaa nähdä sovittelun yhtenä asiakastyön muotona
- opiskelija osaa suhtautua ammatillisesti asiakastilanteisiin ja löytää keinot huolehtia omasta jaksamisestaan
- opiskelija ymmärtää sovittelutoiminnan vaikutukset ja osaa tarvittaessa tuoda sen esille esim. päättäjille.
- opiskelija osaa käyttää ja soveltaa koulutuksessa saamaansa tietoa oman työn kehittämiseen ja asiakkaiden auttamiseen.

Sisällöt:
- sovittelijan työsuojelu, työnohjaus, työssä jaksaminen; työhyvinvointi
- sovittelun laajemmat yhteiskuntapoliittiset vaikutukset; sosiaalitaloudellinen näkökulma, ennaltaehkäisy
- sovittelutoiminnasta nousevan tiedon hyödyntäminen; vaikuttavuus

Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin, vertaisryhmätyöskentely oppimisympäristössä ja kirjallinen tehtävä. Luennot järjestetään lähiopetuksena Rovaniemellä, etäopetuksena Kuopiossa ja Oulussa.


Työssä oppiminen ja tehtävät

Koulutuksesta noin 70 % on ohjattua työssä oppimista. Opiskelijalle nimetään omasta organisaatiostaan tai verkostoistaan työssäoppimisen ohjaaja, joka on käytettävissä koulutuksen ajan. Työpaikkaohjaajina voidaan käyttää esim. sovittelutoimintaa jo tehneitä ja aikaisemman kasvatus- ja perheneuvolatyön erikoistumiskoulutuksen käyneitä kokeneita työntekijöitä.

Oppiminen osoitetaan portfoliotyöskentelyllä sekä teoreettisella kuvausella asiakascasesta (=kehittämishanke) omaan työhön soveltaen. Portfoliotyöskentelyyn ja asiakascasen kuvaukseen on saatavilla tieteellistä, sisällöllistä ohjausta koulutuksen järjestäjien puolesta.

Portfoliossa opiskelija pohtii omia henkilökohtaisia osaamis- ja oppimistavoitteita suhteessa opiskelijan työkokemukseen, perustutkintoon ja tämän koulutuksen osaamistavoitteisiin. Henkilökohtaisen arvioinnin rinnalla arvioidaan koulutuksen eri osa-alueiden osaamistavoitteita. Portfolioon opiskelija kokoaa koulutukseen kuuluvat suoritukset.

Koulutuksen näyttöprosessiin kuuluva asiakascase-kuvaus/kehittämishanke on opinnäytetyönomainen. Näytöt otetaan vastaan opiskelijan ohjauksesta vastaavassa yliopistossa. Näytössä kuvataan opiskelijan omassa työssään prosessoima asiakascase teoreettiseen tietoon soveltaen.

Jokaiseen moduuliin kuuluvassa kirjallisessa tehtävässä opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa moduulin osaamistavoitteisiin.

Rovaniemen ryhmän tieteellisenä ohjaajana - portfolioiden ja kehittämishankkeiden ohjaajana - toimii YTT, professori Tarja Orjasniemi Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselta. Tieteellistä ohjausta tarjotaan opiskelijoille noin 2 h koulutuksen aikana (yksilöohjausta, ryhmäohjausta). Lisäksi opiskelijat saavat ohjausta työssäoppimiseen, tehtävien tekniseen suorittamiseen yms. paikallistuutorilta.


Verkko-oppimisalusta

Opiskelun tukena käytetään internetpohjaista Optima-oppimisympäristöä. Oppimisympäristössä tiedotetaan koulutukseen liittyvistä käytännönasioista, keskustellaan vertaisryhmissä ja sinne palautetaan kirjalliset tehtävät. Optima tarjoaa myös alustan sähköisen portfolion tekemiselle. Oppimisympäristössä toimivassa vertaisryhmässä reflektoidaan kokemuksia opiskelijaryhmän kesken mm. teoreettisen tiedon soveltamisesta käytännön työhön ja jaetaan kokemuksia työstä ja työssäoppimisesta.


Sisältö ja aikataulu tarkentuvat pian. Huomaathan, että muutokset ovat vielä mahdollisia.