POROTILAMATKAILUN MENESTYKSEN EVÄÄT 2

Hanke oli jatkoa "Porotilamatkailun menestyksen eväät" -hankkeelle ja perustui porotilamatkailuyrityskäynneillä ja haastattelemalla avainyhteistyökumppaneita saadun aineiston analysoinnin tuloksiin ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin. Poro on haastateltujen mukaan jatkossakin tärkeä osa Lapin matkailua. Samaan suuntaan viittaavat myös kansainväliset asiakashaastattelut. Kilpailu matkailijoista kovenee yhä ja laatu on yhä ratkaisevampi tekijä. EU-komission laatutyöryhmä korostaa, että laatu ei ole luksusta, vaan tärkeintä on se. että asiakas saa odottamansa. laatuun tulee sisällyttää myös turvallisuus ja ympäristöasiat. Yksi laadun merkittävä osatekijä porotilamatkailussa on aitous.

Tavoitteena tämän hankkeen aikana oli saada 25 - 35 porotilamatkailuyritystä sitoutumaan Porotilamatkailu ry:n kautta systemaattiseen pitkäjänteiseen laadun kehittämistyöhön. Koulutus on yksi keino jalkauttaa laatutyö yrityksiin. Ennen varsinaista laatukoulutusta on tärkeää saada perusasiat kuntoon ja yrittäjät sitoutumaan. Koulutus toteutettiin pääosin alueittain pienryhmissä niin, että jokainen yritys pystyy hyödyntämään asiat juuri omaan yritykseensä.  Laatu ja sen kehittäminen alkaa liikeideasta ja sen tulee kattaa kaikki yrityksen toiminnot. Yrittäjän tulee sisäistää laadun merkitys ja saada koko henkilöstö sitoutumaan. Laatu tulee voida mitata ja sitä varten yksi tavoite on myös käynnistää porotilamatkailuun sopivien mittareiden laatiminen.
Periaatteessa samat pelisäännöt koskevat kaiken kokoisia yrityksiä, mutta esimerkiksi painoarvot ja toimintatavat ovat erilaisia ja toteutuksessa on erilaisia tulkintoja. Kansainvälinen yritysten tutkimus korostaa yleensäkin vähäistä pienyritysten tutkimista yhtenä syynä niiden "oman näköisyys", joka ei välttämättä toteuta kaavamaisia muotoja. Yksi tärkeä ominaisuus laadukkaille porotilamatkailuyrityksille on monipuolinen porotalouden substanssiosaaminen.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Porotilamatkailu ry. ja Paliskuntain yhdistys.

Projektipäällikkö Aila Kumentola