Oulun yliopisto. JPG.JPG       LaY.JPG         sosiaalirahasto.jpg

ToKem.JPG     Oamk_logo_fi.png    RAMK_logo_vaakaCMYK.jpg


UUTTA MONIAMMATILLISTA OSAAMISTA PÄIHDETYÖN KENTÄLLE


Noin 40 opiskelijaa on suorittanut Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot (60 op). Koulutuksen aloitti kaksi opiskelijaryhmää, joissa kummassakin oli 30 osallistujaa. Kohderyhmänä olivat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kasvatusalan sekä muut päihdeasioiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot suorittaneet tuovat uutta osaamista ja asiantuntemusta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan päihdetyön kentälle.

Kyseessä on ESR-rahoitteinen koulutushanke, joka alkoi vuonna 2010. Koulutuksen osatoteuttajana on toiminut Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut.

Monitieteinen ja -ammatillinen koulutus oli osallistujille maksuton ja se toteutettiin pääosin verkko-opetuksena. Koulutuksessa tarkasteltiin päihteidenkäytön vaikutuksia eri tasoilla, päihderiippuvuutta, päihdeasiakkuutta, ennaltaehkäisyä sekä hoitomahdollisuuksia.

Opiskelijapalautteessa kiiteltiin verkkoluentojen monipuolisuutta ja kouluttajien ammattitaitoa. Kemin päihdeklinikan johtaja Mari Sipola oli mukana koulutuksessa. Hänen mukaan teoriatietoa päihdetyön eri osa-alueista sai valtavasti. Opiskeluun vaadittavat tehtävät olivat käytännönläheisiä ja ne olivat hyvin sovellettavissa omaan työhön. Sipola koki koulutuksen aikana vertaistuen merkityksellisenä: "Opiskelijat tulivat eri paikkakunnilta ja oli mielenkiintoista kuulla, miten päihdepalvelut oli järjestetty eri kunnissa. Lohduttavaa oli kuulla, että muualla pähkäillään ihan samanlaisten ongelmien kanssa kuin mitä itse kohtaan työssä."

Koulutushankkeessa on yhdistetty pohjoisten korkeakoulujen päihdetyön osaaminen, sillä se toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Lapin yliopiston, Kemi-Tornion, Oulun seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, korkeakouluyksiköt ja Alko. Hanke päättyy 31.12.2013.


Lisätietoja:
Katri Kuusela, koulutuspäällikkö, Koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin yliopisto
p. 040 5161054
katri.kuusela@ulapland.fiAlla lisää tietoa koulutuksesta:


PÄIHDETYÖN MONIAMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT 60 OP


Pohjois-Suomessa alkoi vuonna 2010 uusi 60 opintopisteen laajuinen koulutushanke, joka yhdisti pohjoisten korkeakoulujen päihdetyön osaamisen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat Oulun ja Lapin yliopistot sekä Kemi-Tornion, Oulun seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut. Hanke oli kolmivuotinen ja sen aikana toteutettiin kaksi samansisältöistä kaksivuotista koulutusohjelmaa. Ensimmäinen ryhmä aloitti tammikuussa 2011 ja toinen ryhmä aloitti syyskuussa 2011. Koulutus tapahtui pääosin verkko-opetuksena ja oli osallistujalle ilmainen.

Koulutuksen lähtökohdat
Opinnot rakennettiin siten, että ne antoivat käytännön toimijoille resursseja ja keinoja puuttua päihteiden käyttöön ja edistää kohtuukäyttöä. Koulutus oli monitieteinen ja -ammatillinen, joten se lähestyi päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja yhteiskuntapolitiikan, lääketieteen, hoitotieteen, psykologian, sosiaalityön ja erilaisten terapeuttisten menetelmien näkökulmasta. Tämän lisäksi koulutushankkeeseen sisältyi vahva sekä päihdetyön käytäntöjä tutkiva että kehittävä näkökulma.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena oli päihdeasiantuntemuksen tuottaminen jo kentällä toimiville sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kasvatusalan sekä muille päihdeasioiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Opinnot suunniteltiin monitieteisiksi ja -näkökulmaisiksi. Koulutuksen tavoitteena oli tarkastella päihteiden käytön vaikutuksia yksilö-, perhe-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla, päihderiippuvuutta, päihdeasiakkuutta, ennaltaehkäisyä sekä hoitomahdollisuuksia perustuen aiheeseen liittyvään tutkimustietoon.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli luoda uusia mahdollisuuksia päihdetyön käytäntöjen kehittämiseen, vaikutusten arviointiin ja tutkimukseen.

Koulutuksen laajuus ja rakenne
Koulutuksen kokonaislaajuus oli 60 opintopistettä ja siihen kuului teoriaopintoja, harjoituksia, tutustumista eri terapiamuotoihin ja työnohjaukseen, kehittämistehtävä sekä perehtymistä alan kirjallisuuteen.

Koulutuksen sisältö ja toteutus
Teoreettinen ja menetelmäopetus 60 op jaettiin sekä perus- että aineopintoihin. Perusopintojen tarkoituksena oli perehdyttää aihepiiriin ja antaa perustiedot päihteiden käytöstä, haitoista ja päihdetyöstä. Päihdetyötä lähestyttiin asiakkuuden, palveluiden ja eettisten kysymysten kautta.

Aineopinnoissa syvennettiin perusopinnoissa opittuja asioita ja sovellettiin niitä käytäntöön päihdetyössä käytettyjen menetelmien avulla. Aineopinnoissa oli vahva työnohjauksellinen ote sekä tiedon tuottamisen että käytäntöjen kehittämisen ulottuvuus.

Perusopinnot 25 op sisälsivät seuraavat opintojaksot:
Päihteet, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Päihdetyön taustalla oleva päihdepolitiikka ja lainsäädäntö 4 op
Päihteet ja terveys 5 op
Päihdehaitat ja sosiaalinen hyvinvointi 6 op
Päihdepalvelut 5 op

Aineopinnot 35 op sisälsivät seuraavat opintojaksot:
Työnohjauksellinen reflektiivinen pienryhmätyöskentely aineopintojen ajan 4 op
Päihteidenkäytön puheeksi otto 4 op
Moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö 4 op
Päihderiippuvaisen asiakkaan kanssa työskentely 16 op
Päihdetutkimus 7 op


Lisätietoja
Oulun yliopisto Koulutus- ja tutkimuspalvelut Kristiina Simojoki, p. 040 754 7019, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi sekä Lapin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut Katri Kuusela, p. 040 516 1054, sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi.ely.jpg                                                                                                     vipuvoimaa eulta.gif