Erityistason psykodynaaminen yksilöterapiakoulutus (2010-2014)

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut järjesti yhteistyössä kouluttajaryhmä Myyrä-Salo-Tuiskun ja Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirien kanssa erityistason psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen ESR-hankkeessa "Psykoterapian osaajia Lapin lääniin". Hankkeella vastattiin Pohjois-Suomen alueelliseen psykoterapeutti tarpeeseen.

Kokonaislaajuudeltaan koulutus oli 77 opintopistettä ja siihen kuului teoriaopintoja (luentoja ja kliinisiä seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, opinnäytetyö sekä psykodynaamista psykoterapeutista potilastyötä ja sen työnohjausta.

Teoreettisten ja menetelmäopintojen tavoitteena oli antaa opiskelijalle käsitys psykoanalyysin teoriasta, metapsykologiasta ja psykopatologian ymmärtämisestä. Koulutus antoi valmiuden soveltaa näitä teorioita käytännön psykoterapiatyöhön. Työnohjauksen tavoitteena oli antaa opiskelijalle valmiudet tehdä itsenäistä psykoterapiatyötä ja ymmärtää potilas-terapeuttisuhteen ilmiöitä.
Oman psykoterapian tavoitteena oli terapeuttisten valmiuksien kehittäminen lisäämällä koulutettavan itsetuntemusta ja antamalla kokemuksen hoidettavana olemisesta. Psykoterapeuttisen potilastyön tavoitteena oli antaa valmius toimia psykoterapeuttina, joka kykenee arvioimaan omaa toimintaansa terapiasuhteessa koulutuksen aikana.

Koulutettavat kokivat koulutuksen tavoitteiden täyttyneen erinomaisesti. He arvioivat koulutuksen vaikutukset osaamisen monipuolisuuden, työskentelyn varmuuden, työssä jaksamisen ja potilaan kohtaamisen taitojen kehittymiseen merkittäviksi. Koulutus vaikutti asiakaskohtaamisen kehittymiseen ja työskentelyn laatuun muun muassa lisäämällä itsetuntemusta ja luottamusta omiin kykyihin, parantamalla stressinsietokykyä sekä tuomalla toimintaan varmuutta ja rauhallisuutta. Ymmärrys, kunnioitus ja empaattisuus asiakkaita kohtaan lisääntyivät ja asiakas uskallettiin kohdata avoimemmin ja syvällisemmin. Arvioidessa koulutuksen vaikutuksia opiskelijan työyhteisöön voidaan todeta, että vaikutusta on ollut asiantuntijuuden jakamisessa ja että koulutuksen välilliset vaikutukset työyhteisöön ja toimintatapoihin, työn laatuun näkyvät myös pidemmällä aikavälillä.

Hankkeessa koulutettiin 12 sosiaali- terveys- ja kasvatusalalla työskentelevää henkilöä, joista 9 sai opintonsa loppuun hankkeen aikana ja valmistui erityistason yksilöpsykoterapeutiksi. Kolme opiskelijaa vielä jatkavat opintoja hankkeen päättymisen jälkeen ja valmistuvat myöhemmin.

Hankkeessa koulutetut kokivat tärkeänä, että alueellista kehittymistä on tuettu ESR-varoin sekä Lapin sairaanhoitopiirin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toimesta. Koulutuksen kautta on parannettu alueella asuvien ihmisten tasa-arvoisuutta muuhun maahan nähden psykoterapiapalveluiden saatavuudessa

 

Lisätietoja


Lisätietoa psykoterapeuttikoulutuksista: Katri Kuusela, koulutuspäällikkö, sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 5161 054


koke.jpg      ely.jpg     sosiaalirahasto.jpg   vipuvoimaa eulta.gif