Työyhteisösovittelun erityisosaaja-koulutus

Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Oulun yliopistot toteuttivat yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Työyhteisösovittelun erityisosaaja – koulutuksen v.2013 -2014. Koulutusohjelmaan osallistui valtakunnallisesti 50 työelämän kehittäjää, sekä työsuojelun ja henkilöstöhallinnon vastuuhenkilöä. Koulutusohjelman suoritti Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden organisoimassa ryhmässä kaikkiaan 7 henkilöä Lapin alueelta.

Työelämän kehittämisen kannalta on tärkeää, että ammatillisen osaamisen lisäksi työpaikoilla panostetaan konfliktien hallintaan ja sovittelutaitoihin. Vaikka sovittelu on vielä uusi ja melko tuntematon menettelytapa työyhteisön konfliktitilanteiden ratkaisussa, on kokemus osoittanut sovittelun varsin tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi ratkaista työyhteisössä esiintyviä ristiriitoja ja ongelmia.

Koulutuksen tarkoituksena oli lisätä osaamista sovittelutyöstä, edistää sovittelun käyttöä ja tunnettavuutta menetelmänä, jolla voidaan puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin. Samalla opitaan vuorovaikutustaitoja työyhteisössä ja palautetaan työrauha työyhteisöön. Myös työyhteisösovittelijan rooliin harjaannuttiin koulutuksen kautta. Työyhteisösovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana.

Lapin sairaanhoitopiirin päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna työyhteisön ristiriitatilanteet, epäasiallinen kohtelu sekä vuorovaikutuksellisesti haastavat tilanteet ovat osa arkista työtäni. Timo Pehrmanin kehittämä työyhteisösovittelumenetelmänä on osoittautunut toimivaksi tavaksi ratkaista työyhteisön ongelmia ja konflikteja. Ratkaisukeskeisyys on sovittelun vahvuus.

Organisaatiomme sitoutuminen työyhteisösovittelun erityisosaaja-koulutukseen ja työyhteisösovitteluun yleensä oganisaatiossamme edustaa mielestäni innovatiivisuutta ja uutta ajattelua johtamisessa ja työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Omien sovittelijoiden kouluttaminen Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden järjestämässä Työyhteisösovittelijan erityisosaaja-koulutuksessa on tuonut talon sisälle uutta konfliktien käsittelyn osaamista organisaatioomme ja sillä on myös heijastusvaikutuksia organisaatioon laajemmin. Sisäinen työyhteisösovittelu on otettu organisaatiomme käyttöön pysyväksi osaksi konfliktien ratkaisumenetelmänä vuonna 2014.

Koulutuksen myötä sain valmiudet ja uskalluksen avoimeen, rehelliseen ja vastavuoroiseen ihmisten tarinoiden kuuntelemiseen ja valmiudet sovittelijana toimimiseen. Lisäksi ymmärsin, että ristiriitojen ratkaisun avaimet ovat osapuolilla itsellään, ei minulla sovittelijana. Minun tehtäväni sovittelijana on auttaa heitä kaikin mahdollisin keinoin löytämään ratkaisu itsenäisesti ja toisiaan kuunnellen. Silloin koko työyhteisö oppii ja rohkaistuu ratkaisemaan ongelmatilanteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työpaikoille palautuu työrauha ja työnilo. Olemme jo voineet hyödyntää koulutuksen tuottamaa osaamista organisaatiossa onnistuneesti.

Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelivat lähi- ja etäopiskelu. Työssä oppimisen sekä käytännön harjoitusten myötä rohkeus tarttua haastaviin tilanteisiin kasvoi. Koulutuksessa oli kymmenen lähiopiskelupäivää, jotka sisälsivät teoria- ja menetelmäopintoja. Koulutusohjelma oli rakennettu mielenkiintoiseksi ja videoyhteyksien avulla toteutettuna se onnistuikin hyvin. Voin lämpimästi suositella koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneet lisäämään osaamistaan konfliktien ja ristiriitatilanteiden sovittelusta.

Satu-Sirpa Niemelä
Rovaniemi 21.3.2014