Utajärvi – tuloksellinen ja innovatiivinen rajaton kunta (Tirku-hanke)Utajärven kunta on panostanut poikkeuksellisen vahvasti palvelutoimintansa kehittämiseen ja laadunhallintaan. Kunnassa on rakennettu koko kuntaorganisaatioon ISO-9001 -standardin mukainen toimintajärjestelmä, joka sertifioitiin vuonna 2002. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä oli ajankohtaista lähteä edelleen kehittämään nykyistä ISO-järjestelmään pohjautuvaa toimintamallia käynnistämällä kunnan strategiatyöhön kiinteästi kytkeytyvä koulutus- ja kehittämisprojekti, Tirku-projekti.

Tirku-projekti tavoitteena oli kehittää Utajärven kunnan laatuperustainen toiminta- ja johtamismalli, jossa tuloksellista toimintaa tavoiteltiin seuraavien peruslähtökohtien kautta:
- henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden korostaminen,
- palvelutoiminnan organisointi laatuajattelun lähtökohdista,
- prosessijohtamiseen pohjautuvat johtamismallit,
- luottamushenkilöiden rooli strategisten linjausten laadinnassa.

Projektin yhteydessä järjestettiin lähes kolmekymmentä koulutus- ja työpajapäivää, joiden yhteydessä henkilöstö oli kehittämissä muun muassa yksiköidensä asiakaspalautejärjestelmiä.

Yhtenä keskeisenä osana projektia oli kunnan hallintomallin uudistaminen. Luottamushenkilöt kehittivät hallintomallia yhteistyössä johtavien viranhaltijoiden kanssa. Lopputuloksena syntyi hallintomalli, jossa korostuu poliittisten päätöksentekijöiden rooli strategisten linjausten tekijänä ja valmistelijana. Uudistuksen myötä luovuttiin perinteisestä lautakuntamallista niin, että jäljelle jäivät vain lakisääteiset lautakunnat. Lautakuntien tilalle tulivat ns. valmistelutoimielimet, joissa poliittiset päätöksentekijät ovat mukana valmistelemassa laajoja asiakokonaisuuksia. Uusi hallintomalli on herättänyt laajalti kiinnostusta jo valmisteluvaiheessa.