Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina -projekti

Valmis tutkinto työelämävalttina on seitsemän korkeakoulun välinen yhteistyöprojekti. Projektin tavoitteena on vuosien 2009-2011 aikana kehittää korkeakoulujen opiskelijakeskeistä ohjaustoimintaa

• luomalla vertaistukeen ja uraohjaukseen perustuvia ohjaustoiminnan malleja sekä
• vahvistamalla korkeakoulujen opetushenkilökunnan ohjauksellisia taitoja ja opiskelijoiden ohjauksen asiantuntemusta.

Kehitettävillä ohjaustoiminnan malleilla edistetään opiskelijoiden valmistumista ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäistään opintojen pitkittymistä tai keskeytymistä.

Projektin toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat korkeakoulukohtaiset avainohjaajat. Avainohjaajat kehittävät ja testaavat ohjauksen toimintamalleja. He vastaavat ohjaustoiminnan toteuttamisesta ja organisoinnista omassa korkeakoulussaan. Avainohjaajien lisäksi projektiin osallistuu korkeakouluittain koulutusohjelma-/tieteenalakohtaisia tutoropettajia. Tutoropettajat ovat opetus- ja ohjaustyössä olevia laitosten tai koulutusohjelmien henkilöstöä. Sekä avainohjaajat että tutoropettajat ohjaavat opintojen loppuun suorittamista tukevia opiskelijoiden ura- ja vertaistukiryhmiä.

Kukin projektissa mukana oleva korkeakoulu toteuttaa ohjauksen kehittämistoimia omassa korkeakoulussaan. Korkeakoulut toimivat myös tiiviissä yhteistyössä hyödyntäen toistensa asiantuntemusta ja kehittäen yhdessä ohjaustoiminnan malleja.

Toteuttajat:
Oulun yliopisto (koordinoija)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Oulun yksikkö
Lapin yliopisto
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Vaasan yliopisto