Vaikeavammaiset henkilöt Kelan palveluissa 2007 – 2012


Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat perustuvat asiakkaan rooliin palvelujen käyttäjänä ja kuntoutuksen käyttäjäohjautuvuuden edellytyksiin. Pyrkimyksenä on tuoda kuntoutujan ja hänen läheisensä ääni kuuluville palvelujen kehittämisessä. Tutkimuskysymykset koskevat kuntoutujien odotuksia ja niiden toteutumista, kuntoutujan osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja vaikutusmahdollisuuksien merkitystä kuntoutuksen tulosten ja asiakastyytyväisyyden kannalta.

Tutkimus kuuluu osana Kelan vaikeavammaisten kehittämishankkeeseen. Aikuisten, nuorten ja lasten otokset poimittiin Kelan rekistereiden avulla. Tutkimuksessa sovelletaan monimenetelmällistä lähestymistapaa. Tiedonkeruumenetelmiä ovat lomakekyselyt ja haastattelut.

Tutkimusta on rahoittanut Kela vuosina 2007 – 2009. Kela rahoittaa myös hankkeen jatkotutkimusta ”Vammaisen aikuisen asema lähiyhteisöissä ja kuntoutuspalveluissa” vuosina 2010-11. Tutkijana on Jouni Puumalainen, jonka väitöskirja on valmisteilla samasta teemasta.

Tiedustelut: Aila Järvikoski

Tutkimushankkeen julkaisuja:

Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Toim. Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää A. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80/2009, Helsinki (sähköisenä: www.kuntoutussaatio.fi/files/161/Asiakkaan_aanella.pdf)
Nikkanen, Pirjo (2010) Vaikeavammaisen henkilön kuntoutussuunnitelman rakentumisen käytännöt. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 71/2010, Helsinki (saatavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16041/Selosteita71.pdf?sequence=1)
Puumalainen, Jouni (2011) Participation in community and political life of persons with severe disabilities. International Journal of Rehabilitation Research 34(4), 274-281.