Clim-ATIC 
Ilmastonmuutoksen ennakoituihin vaikutuksiin
sopeutuminen Rovaniemellä

(2008-2009)

Ilmastonmuutos aiheutuu kasvihuonekaasuista, joiden pitoisuus ilmakehässä on lisääntynyt esiteollisesta ajasta lähtien. Maapallon keskilämpötila on kohonnut, valtameret lämmenneet, lumen ja jään sulaminen kiihtynyt ja merenpinta noussut. Lämpeneminen jatkuu edelleen: tämän vuosisadan lopussa maapallon keskilämpötilan arvioidaan olevan 1,1 - 6,4 °C jakson 1980-1999 keskilämpötilaa korkeampi. Lämpötilojen odotetaan nousevan eniten maa-alueilla ja erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla.
Ilmastonmuutos tuottaa edetessään huomattavia uhkia luonnolle ja ihmistoiminnalle. Näihin riskeihin on syytä reagoida yhtäältä hillitsemällä merkittävässä määrin ilmastonmuutosta ja toisaalta pyrkimällä sopeutumaan näköpiirissä oleviin vaikutuksiin.Ilmastonmuutoksen hillinnällä (mitigation) viitataan toimiin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätään kasvihuonekaasujen nieluja. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (adaptation) tarkoittaa luonnon ja ihmisen mukautumista jo tapahtuneisiin tai odotettavissa oleviin muutoksiin joko lieventämällä sen haittoja tai hyödyntämällä muuttuvan ilmaston tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomea on pidetty eräänä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijämaana sillä täällä laadittiin nähtävästi ensimmäisenä maailmassa ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategia vuonna 2005. Ilmastopolitiikassa myös kunnilla on keskeinen rooli, sillä ne voivat vaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön omistamissaan voimalaitoksissa, energiansäästöön, yhdyskuntarakenteeseen, liikennejärjestelyihin, jätehuoltoon ja ympäristöasenteisiin.

Clim-ATIC -hankkeen yleistavoitteena on edistää pohjoisen Euroopan pienten yhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tavoitteeseen pääsemiseksi projektin aikana luodaan:

- alueellisia skenaarioita ilmastonmuutoksen etenemisestä ja vaikutuksista
- paikallisia strategioita, joilla varaudutaan ilmastonmuutoksen haittoihin ja  mahdollisiin positiivisiin seuraamuksiin
- useita demonstraatioita erilaisista käytännön sopeutumistoimista (esim. Rovaniemen ja Kittilän paikkatietopohjainen tulvariskimallinnus)
-  informaatiokeskus opastamaan sopeutumiskysymyksissä pohjoisen kuntia, yrityksiä ja alueviranomaisia

Clim-ATIC -hanketta johtaa UHI Millenium Instituutti Skotlannissa. Skotlantilaisten lisäksi hankkeessa on mukana norjalaisia, ruotsalaisia, grönlantilaisia ja suomalaisia partnereita ja kohdealueita.

Suomessa kohdealueina ovat Rovaniemen kaupunki sekä Kittilän ja Kolarin kunnat, joihin kohdentuvien sopeutumisstrategioiden ja demonstraatioprojektin työstämistä koordinoi Lapin ympäristökeskus. Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitos ja Arktinen keskus, Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusasema, Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikkö ja Oulun yliopiston Thule-Instituutti osana kansainvälistä Arktista yliopistoa.

Clim-ATIC saa suurimman osan rahoituksestaan EU:n Pohjoinen Periferia -ohjelmasta, jota täydentää eri maiden kansallinen ja kunnallinen rahoitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa ja kesto maaliskuun alusta 2008 helmikuun loppuun 2011. Clim-ATIC -hankkeen kotisivut avautuvat osoitteesta http://www.clim-atic.org/.

Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitos valmistelee paikallisten viranhaltioiden, luottamushenkilöiden, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa Rovaniemen kaupungille sopeutumisstrategiaa, jolla varaudutaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ongelmiin ja mahdollisiin hyötyihin. Tämän osahankkeen budjetti on 81 186 euroa ja se toteutetaan vuosina 2008-2009. Osahankkeen omat sivut löytyvät osoitteesta www.ulapland.fi/Clim-atic .

Osahankkeeseen osallistuvat Leena Suopajärvi (hankeosion johtaja), Jari Järviluoma (projektisuunnittelija), Sari Sivonen (harjoittelija/tutkimusapulainen) ja Henri Wallen (harjoittelija). Lisäksi projektissa ovat mukana Suomen ympäristökeskuksesta Noora Veijalainen sekä Arktisesta keskuksesta John Moore ja Aslak Grinsted, jotka tekivät alueelliset skenaariot ilmastonmuutoksen etenemisestä Rovaniemen seudulla.

Hankkeen tutkimusraportteja:
Jari Järviluoma & Leena Suopajärvi (eds.): Adapting to Anticipated Impacts of Climate Change in the City of Rovaniemi. Summary
Rovaniemi 2009
Jari Järviluoma, Leena Suopajärvi (toim.): Ilmastonmuutoksen ennakoituihin vaikutuksiin sopeutuminen Rovaniemellä. Clim-ATIC-hankkeen raportti
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja c: Työpapereita 52
Rovaniemi 2009, 124 s.
ISSN 1237-2676
ISBN 978-952-484-306-5Lisätietoja:

Leena Suopajärvi

etunimi.sukunimi@ulapland.fi