Avoimet työpaikat
 

Yliopistonlehtori, soveltava psykologia, ajalle 1.1. - 31.12.2018

22.9.2017

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana


Soveltavan psykologian yliopistonlehtorin tehtävä ajalle 1.1.–31.12.2018, tehtävänhoitajan työvapaan ajan.

Soveltavan psykologian yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista itsenäistä opetusta ja ohjausta perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa opetushenkilökunnan työnjaossa sovittavilla vastuualueilla. Tehtävän sovellusalue asemoituu johtamisen ja johtajuuden ilmiöihin organisaatioissa ja työyhteisöissä. Tehtäviin kuuluu myös opiskelijoiden tenttien, esseiden ja opinnäytteiden arviointi sekä oppiaineen muut tehtävät. Opinnäytteiden painotus on aineistolähtöisessä (laa-dullisessa) tutkimuksessa. Tehtävään kuuluu myös oman tutkimuksen tekeminen.

Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu Lapin yliopistossa johtamisen, hallintotieteen ja johtamisen psykologian oppiainepooliin. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta vaaditaan tutkinto soveltuvalta alalta (esim. hallintotiede, psykologia, johtaminen, kasvatustiede). Tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa painotetaan opetuskokemusta ja pedagogista koulutusta, kokemusta ryhmänohjauksesta (erityisesti kokemuksellisuutta ja toiminnallisuutta painottavista menetelmistä) sekä kokemusta opinnäytetöiden tai vastaavien ohjauksesta. Huomioimme hakijan tieteelliset julkaisut ja muut julkaisut, jotka kohdistuvat tehtävän sisältöön. Huomioimme myös hakijan mahdollisen työelämäkokemuksen esimies- ja johtotehtävistä tai niiden kehittämisestä. Arvostamme lisäksi hakijan sitoutumista yhteistyöhön ja työyhteisön kehittämiseen. Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttöön.

Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasolle 5–7 (2865,30 € – 3 851,33 €). Mikäli tehtävään valitaan ei tohtorin tutkinnon suorittanut hakija, palkkaus on vaativuuskehikon taso 4 (2475,31 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Hakemukset tulee toimittaa 27.10.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, PL 122 (Kirjaamo, Yliopistonkatu 8), 96101 Rovaniemi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tiedustelut johtamisen psykologian yliopistonlehtori Ville Pietiläinen, puh. 040 4844326 tai dekaani Antti Syväjärvi, puh. 0400606244, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Tehtävän kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä (5.10.2009) sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävärakenneohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 § mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Vaativuustasolla 7 hakijalta vaaditaan dosentin arvo. Mikäli tehtävään ei ole tohtorin tutkinnon suorittaneita hakijoita, voidaan tehtävään ottaa maisterin tutkinnon suorittanut hakija yliopisto-opettajan nimikkeellä ja palkkausperusteilla.