Internet yhteiskunnallisessa ja poliittisessa toiminnassa

HUOM! Työryhmä kokoontuu perjantaina 15.00-18.00 SS23

Internet on edullisuutensa, saavutettavuutensa, nopeutensa ja reaali-aikaisuutensa kautta mahdollistanut yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa uudella tapaa. Internetiä on hyödynnetty muun muassa poliittisen toiminnan organisoimisessa ja kampanjoinnissa. Yhä useammat yhteiskunnallis-poliittiset liikkeet käyttävät internetiä sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen sekä jäsentensä mobilisointiin. Länsimaissa internetiä ovat valtioiden rajat ylittävässä kollektiivisessa toiminnassa hyödyntäneet esimerkiksi globalisaation vastainen liike ja sodanvastainen liike. Islamilaisissa maissa internet on puolestaan myötävaikuttanut islamin moninaistumiseen: internet antaa äänen ryhmille, jotka ovat olleet aikaisemmin vaiennettuja. Suljetuissa yhteiskunnissa internet on mahdollisuus poliittiseen muutokseen. Yhteistä edellä mainituille länsimaisille ja islamilaisille esimerkeille on ollut se, että on internetin kautta ollut mahdollista globalisoida paikallista toimintaa ja globalisoida paikallista toimintaa.

Työryhmässä pohditaan miten internet on mahdollistanut yhteiskunnallis-poliittista toimintaa niin paikallisella, kansallisella kuin globaalillakin tasolla. Mitkä ihmiset ja ryhmät hyödyntävät internetiä toiminnassaan; millaista toimintaa tuotetaan internetin kautta ja millaisia toiminnan sisältöjä voidaan löytää? Työryhmään toivotaan sekä empiirisiä että teoreettisia lähestymistapoja internetin tutkimukseen. Kiinnostuneita pyydetään lähettämään n. 300 sanan mittainen abstrakti Tiina Seppälälle ( tiina.seppala@ulapland.fi ) 31.1.2008 mennessä.

Työryhmä on tarkoitettu sekä Politiikan tutkimuksen päivien että Sosiologipäivien osallistujille. Työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Työryhmän vetäjät:  YTL Tiina Seppälä, Lapin yliopisto
YTT Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto

Internet in social and political action

As a relatively cheap, easily accessible, fast, real-time medium of communication, the Internet has enabled new forms of social and political action. It is increasingly often capitalized in organizing political action and political campaigning. Many social and political movements use the Internet for their internal and external communication as well as mobilizing their members. In western countries the Internet has been successfully utilized in transnational collective action e.g. by the anti-globalization and anti-war movements. In Islamic countries the Internet has contributed to growing diversity: it has given voice to groups that traditionally have been silent, or silenced. In many closed societies the Internet is regarded as an instrument for possible change because it makes it possible to globalize local resistance as well as localize global resistance.

The work group will explore and discuss the possibilities of the Internet in enabling and encouraging social and political action in local, national as well as transnational (or global) contexts. Who and what groups are making use of the Internet, and how? What kind of forms of action is produced? What kind of content can be found? Both empirical and theoretical approaches to Internet research are encouraged. Everyone interested in participating in the work group are kindly requested to send a 300 word abstract of their paper to Tiina Seppälä ( tiina.seppala@ulapland.fi )by the 31st of January 2008.

The work group is open to the participants of both ’Politiikan tutkimuksen päivät’ and ’Sosiologipäivät’.

Working languages are Finnish and English.

Work group organizers:

YTL Tiina Seppälä, University of Lapland, Lapin yliopisto
YTT Aini Linjakumpu, Univeristy of Lapland

Abstraktit:

Politiikkaa 2.0 - internet poliittisen toiminnan synnyttäjänä

Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto, Sosiologian yksikkö, jatko-opiskelija

Pohjoismaissa syntyi vuosina 2006-2007 useita internet-perustaisia ja verkkointensiivisiä poliittisia yhteenliittymiä, jotka ovat tavoitelleet pääsyä parlamentaariseen toimintaympäristöön. Näitä ovat Tietoyhteiskuntapuolue (Suomi), Wikipuolue (Suomi) ja Piraattipuolue (Ruotsi), joka osallistui menestyksellisesti Ruotsin 2006 eduskuntavaaleihin.

Paperi esittelee näitä virtauksia sekä peilaa vakiintuneiden toimijoiden reaktiota internetiin. Tilanne on asetelmallisesti kiinnostava, sillä uudet internetissä mobilisoituvat aktiviteetit tähtäävät perinteiseen parlamentarismiin, aktivismi siirtyy kasvavassa määrin internetiin ja vastaavasti vakiintuneet puolueet pitävät kiinni toimintamalleistaan ja siirtyvät internetiin varsin verkkaisesti. Internetistä itsessään on muodostunut niin väline, julkisuusareena ja organisoitumismuoto kuin kasvavassa määrin myös aktioiden tapahtumapaikka ja kohde.

Piraattipuolue (Piratpartiet) on yhteenliittymistä suurin. Se sai 2006 Ruotsin eduskuntavaaleissa 0,63 % äänistä ja ylti kymmeneksi suurimmaksi puolueeksi. Helmikuussa 2006 tekijänoikeuslain protesti synnytti Tietoyhteiskuntapuolueen ja nopeasti myös 3-sivuisen ohjelmajulistuksen, joka yhdistää luovasti oikeistolaisia, kollektiivisia so. vasemmistolaisia ja myös vihreitä teemoja, mutta toiminta alkoi hiipua. Wikipuolueen (2007) tavoitteena on muodostaa internetin wiki-kollektiivityökaluilla yhteisiä näkemyksiä asiakysymyksistä ja lähteä sitten edistämään niitä. Organisatorinen muoto päätetään tilanteen mukaan.

Esiteltävät liikkeet ovat keskenään varsin erilaisia eivätkä internet-perustaiset yhteenliittymät ole mitenkään itsestäänselvästi samasta muotista hakkerikulttuurin, teknologiautopistien tai teledemokratian kannattajien välimaastossa. Pikemminkin yhteenliittymien samankaltainen internet-olomuoto ja erilaiset tavoitteet näyttäytyvät Tapio Häyhtiön ja Jarmo Rinteen esittämänä refleksiivisena politiikkana. Sille on ominaista niiden järjestäytymättömyys ja mobilisoituminen verkostomaisena liikehdintänä. Toiminnallinen sosialinen verkosto kukoistaa lyhyen ja intensiivisen jakson, kuten myös tyytymättömyys satunnaiseen politikointiin, millä viitataan esimerkiksi äänestämiseen vaaleissa  kansalaisen pääasiallisena vaikutuskeinona.

Esimerkiksi Graham Meikle esittää, että vakiintuneet puolueet itse asiassa haluavatkin ylläpitää nykyistä osallistumismallia, jossa äänestäjällä on käytännössä vain harvoja tapoja osallistua. Meiklen päätelmää tukee esimerkiksi globalisaatio-liikkeen erittäin monipuolinen internet-käyttö jo 1990-luvun lopulla.

Lähtökohtaisesti suomalaiset äänestäjät syntyvät ja kasvavat nykyään internetiin osana arkea. Internetin murros haastaa vakiintuneen ja varsin verkkaisen yksisuuntaisen toimintamallin, jos ei vaaleissa, niin osallistumisen ja kiinnostavuuden areenana.


Seeking the Citizenry on the Internet. Political Use of Innovative Net-politics

Tapio Häyhtiö ja Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos

There is a new orientation in political science research; activity by the people instead of activity for the people. This has a profound effect on the notion of citizenship, which in modern democracies seems to parallel to the right to vote. Emerging rival articulations in regard of citizenship contain more ’having a voice during electoral periods’-claims. That means a greater involvement and say in decisions concerning the future shape of community/society. More and more often political claims are channeled through networks or organisations of civil society or even by individuals. This altering of scope is contrary to the earlier top-down model of politics. The transformation has controversial implications - actionist and administrational consequences. The forms and forums along with the concept of political activity and participation are changing.

In the current turmoil, two opposite discourses on political citizenship in respect of civic involvement and participation are somehow salient. The first one aims to create and rationalise the practices of participation from above (e.g. the planning of land use and urban construction, good governance practices). The second one strives for bringing alternative meanings and practices from below (e.g. the criticism of ’official’ influence opportunities, the inhabitants’ own initiatives and plans, citizens’ public performances). Due to the actionist ’do-it-yourself’ -tendency political environment has fractured into a diverse, complex and multi-spatial network, especially enabled by computer-mediated communication (CMC). On the other hand, from the administrational perspective, CMC is utilised in order to increase citizens’ political participation. Using the Internet seems to be very promising tool to deploy in overcoming the apathetic traditional political involvement, and empowering the commitment to political issues. Both institutional and civil societal actors, and even single individuals have noticed that Internet and other CMC - related technical applications have inherently politically facilitating features.


The Internet as an Instrument of Resistance - Observations from the Transnational Anti-War Movement

Tiina Seppälä, Department of Social Studies, University of Lapland

In my presentation, I will explore the Internet as an instrument and/or a forum of resistance by the transnational anti-war movement against the U.S. hegemony in the on-going symbolic struggle concerning the information and interpretations of the War on Iraq.

Recent studies show that the anti-war movement, like most social movements of the so called Information Age, has been using the Internet actively in internal and external communication as well as in mobilization (e.g. Gillan, Pickerill & Webster 2008). Via the Internet it is possible for a social movement to organize in spite of the locations of the people taking part in it, and it can be used for forwarding political messages to a world-wide audience in real-time. In this sense, the Internet can offer possibilities for not only (transnational) political organization and ’counter-politics’ but it can also serve as a channel for alternative information that may challenge interpretations of the mainstream media. The Internet can be used as an instrument of resistance in both informational and political realms.

How is the Internet used by the anti-war movement in organizing resistance against the War on Iraq, and the U.S. hegemony? What are the main difficulties and challenges in this regard? How can the Internet help the anti-war movement in its efforts to reach out to local, national and ’global’ audiences? Can the Internet be regarded as the main facilitator of the transnationalization of the anti-war movement?
  
I will try to give some preliminary answers to these questions on the basis of interviews of anti-war activists that will be conducted in London between the 15th and 20th of March. I will also draw on observations of an on-going study on the Internet and the anti-war movement by Gillan, Pickerill and Webster (2008).

While discussing these issues, I will reflect on theoretical debate on the role of new information technologies in collective action by social movements (e.g. Castells, Tarrow, and Della Porta). I will also bring forward Best’s and Kellner’s (2001) arguments for a critical theory of technology that would question both the ’technological utopia’ of omnipotent new technologies as well as the ’technological dystopia’ regarding the new technologies as mere instruments of capital, the state, and domination.


Internet emansipaation keinona - iranilaisten naisten kirjoittamat weblogit

Ulla Karikoski, yhteiskuntatieteiden yo, Lapin yliopisto

Paperi käsittelee iranilaisten naisten kirjoittamia verkkopäiväkirjoja eli weblogeja. Iranissa on huomattava määrä blogeja ja internet on saanut kehittyä harvinaisen vapaasti, valtion jopa kannustaessa sen käyttöön ja nähdessä sen mahdollisuutena islamin sanoman levittämiseen. Naisille internet on kuitenkin ilmaisukanava, tila joka mahdollistaa ilmaisun joka ei julkisissa tilanteissa tulisi kysymykseen.

Naisen asemaa pohditaan sekä vallan että emansipaation käsitteiden kautta. Paperi käsittelee myös naisen ja islamin suhdetta kontekstissa, eli Iranin laajassa historiassa sekä naisen sijoittumisessa siihen. Koska patriarkaalisissa yhteiskunnissa valta pyritään ulottamaan kaikille elämän osa-alueille, tarkastellaan tutkimuskysymyksiä sekä yksityisen että yhteiskunnallisen tasolla. Paperin lähtökohtaoletus on, että naiset pyrkivät internetin avulla tai internetin maailmassa eroon Iranissa vallitsevasta patriarkaalisesta yhteiskunnasta.

Paperin tarkoitus on selvittää, miten suljetun ja patriarkaalisen yhteiskunnan naiset käyttävät internetiä hyödykseen. Kenet he näkevät vallankäyttäjinä ja miten he teksteissään kokevat vallan suhteessa itseensä ja muihin? Miten, sekä millä tasolla he internetin avulla pyrkivät purkamaan valtarakenteita ja mistä he pyrkivät emansipoitumaan?

Aineistona paperissa käytetään noin kymmentä eri nettipäiväkirjaa. Ainoa kriteeri aineiston valinnalle on ollut se, että päiväkirja on iranilaisen naisen englannin kielellä kirjoittama. Aineisto sisältää siis myös Iranin ulkopuolella elävien naisten päiväkirjoja - Iranin valtion harjoittama sensuuri ei ulotu näihin yhtä helposti.


Queer Jihad as an Alternative Islamic Voice

Aini Linjakumpu, YTT, Lapin yliopisto

Islamic extremism has increasingly occupied the arena of public discourse in the Muslim world. Aggressive and narrow interpretations of Islam have been common and there has only been limited space for criticism or counter arguments towards e.g. the Islamic doctrine, traditions or culture - either by non-Muslims or Muslims themselves. On the other hand, mainstream Islam representing the conventional and traditional ideas of Islam has remained the main option for the majority of Muslims.

In this context, private life of Muslim people has remained a major guardian of appropriate Islamic lifestyle. Open discussion about for example sexuality, and especially sexual minorities, has often remained a taboo among the Muslim people. In most Muslim countries, homosexuality is not considered lawful, and it is not tolerated in cultural terms either. Therefore, homosexuals and other sexual minorities have mostly remained a hidden phenomenon. However, a growing number of Muslims, living in the Muslim world or in diaspora, have explicitly or implicitly produced alternative discourses, interventions, and communication. Themes related to sex, gender, and sexual minorities have broken the confines of private life.

The aim of this contribution is to examine the meaning of sexual minorities (gays, lesbians, bi- and transsexuals) in the context of transformation within Islam. Themes related to sexual minorities - Queer Jihad - will be studied in the context of the Internet and the global public sphere. The Internet reflects and reproduces the world outside the Internet, but, on the other hand, it also creates its own reality by extending the borders of "ordinary" life. The empirical focus is on the global expressions of Queer Jihad, ie., a global public sphere dominated by the English language. In the contribution, different homepages, portals, blogs, online discussions, cyber dating platforms, etc. will studied in order to cover the idea of Queer Jihad.

The Internet may be the only possible communication medium for many Muslim people to convey their non-mainstream ideas. The Internet is particularly powerful in increasing the common consciousness of people sharing a particular situation; they are not alone in the existing political, social, or cultural circumstances. For sexual minorities the Internet is a powerful new channel of communication. The Internet provides a forum for communities and individuals to express their feelings and emotions related to sexual orientation. In this way, internal differences in Islam are being recognized and confirmed. In other words, there will be more and more articulated discussions within Islam about Islam.