Lapin yliopiston vuosipäiväjuhla 13.03.2009 klo 13, Fellman-sali

Esko Riepula:
POHJOISEN PUOLESTA-POHJOISTA VARTEN – Lapin yliopiston historia 1979–2009

Herra Rehtori!
Arvoisa vuosijuhlayleisö!
Hyvät Naiset ja Herrat!

Lapin yliopiston syntyä ja toimintaa ensimmäisen kolmen vuosikymmenen ajalta käsittelevä historiateos on nyt valmistunut.

Vaikka teoksen syntyhistoria on moni-ilmeinen, se tuskin poikkeaa paljonkaan muiden vastaavien laitosten historiaprojekteista. Yleensä niiden valmistuminen tuppaa viivästymään. Niin kävi tässäkin.

Tasan kymmenen vuotta sitten näet yliopiston hallitus teki päätöksen yliopiston ensimmäisen historiateoksen julkaisemisesta siten, että teos olisi ollut valmis yliopiston täyttäessä 25 vuotta. Hankkeesta tehtiin kirjoittajasopimus Pohjois-Suomen historian ”grand old man´in” Samuli Onnelan kanssa. Parin vuoden kuluttua Samuli kuitenkin ilmoitti, että hänen on luovuttava hankkeesta muiden tehtävien johdosta. Yhdessä aloimme etsiä jatkajaa, ja kun tiesimme että Oulun yliopiston historian laitoksella on Pohjois-Suomen korkeakoulukysymykseen seikkaperäisesti paneutunut FT Matti Salo, Samulin tehtäväksi jäi taivutella Matti hankkeeseen. Aisaparikseen Matti valitsi FT Marianne Junilan samalta laitokselta, minkä jälkeen päästiin tekemään kirjoittajasopimukset heidän kanssaan.

Aikaa oli kulunut, joten kiire pakkasi päälle. Työ lähtikin reippaasti liikkeelle, mutta yliopisto ehti rauhassa täyttää tavoitevuotensa teoksen ollessa vielä monilta osin keskeneräinen.

Ennen eläkkeelle siirtymistäni halusin saada kaksi asiaa päätökseen: (1) yliopiston kolmannen rakennusvaiheen, ja (2) historiateosprojektin. Edellinen onnistui aivan hyvin; jälkimmäinen näytti jäävän toteutumatta.

Vaikka varoinkin sekaantumasta yliopiston asioihin kesän 2006 jälkeen, hankkeen keskeneräisyys vaivasi minua ja kun mitään ei kuulunut yli vuoteen, kävimme kirjoittajien kanssa tilanteen läpi runsas vuosi sitten ja sovimme muutoksista kirjoittajien työnjakoon ja niiden aiheuttamien seurausten käsittelystä. Kun nämä muutokset oli myös yliopiston puolelta hyväksytty ja nimet pantu jälleen kerran papereihin, alkoi ankara loppurutistus. Päävastuu tässä rutistuksessa on ollut Matti Salolla, joka käsikirjoituksen tavoiteaikaan, syyskuuhun 2008, tultaessa olikin jo maitohapoilla, mutta maaliin tulostaan silminnähden onnellisena. Matin panos, kuten tuossa kirjan esipuheessakin todetaan, on ollut aivan ratkaiseva teoksen valmistumiseen. Uskon että kaikki historiatoimikunnan jäsenet tunnemme lämmintä kiitollisuutta häntä ja hänen työtään kohtaan.

Teoksen tavoitteeksi asetettiin kirjata jälkipolville yliopiston perustamista edeltäneen ja perustamisvaiheen olosuhteet ja tapahtumat mahdollisimman alkuperäisinä haastattelemalla mukana olleita henkilöitä ja syntyneeseen asiakirja-aineistoon perehtymällä.

Juuri nämä asiat siinä on selvitetty varsin huolellisesti, minkä lisäksi pienestä alustaa lähteneen korkeakoulun kasvu ja alueelliset vaikutukset on selvitetty aikakauteen taustoitettuna aina viime vuoden loppuun saakka. Teos on hyvin ja elävästi kirjoitettu. Runsas kuvamateriaali antaa sille lisää elävyyttä palauttaen varmaan monelle mieleen yksityiskohtia, jotka ovat päässeet jo unohtumaan.

Kokonaisuudesta lukijalle välittyy – niin uskallan sanoa – varsin todenmukainen kuva Lapin yliopistosta nuorena, kasvavana ja kehittyvänä, voitaneen sanoa: alati liikkeessä olevana, tutkimuksen ja ylimmän opetuksen laitoksena. Teoksen tarkastelujakson ulottuessa vuoden 2008 loppuun, se saumoittuu sopivasti uuden yliopistolain kynnykselle. Tässäkin mielessä viiden vuoden viivästymisestä on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa.

– Arvoisa juhlayleisö!

Historiateoksen julkistamisen lisäksi yliopiston 30-vuotisjuhlavuosi viritti myös toisen hankkeen eli juhlavuoden keräyksen.

Tammikuussa Lapin yliopistosäätiö päätti käynnistää yliopiston kolmikymmenvuotisen toiminnan kunniaksi juhlavuoden keräyksen yliopiston kehityksen turvaamiseksi. Keräyksen tarkoitus on kahtalainen: toisaalta antaa tunnustusta siitä työstä jota yliopistossa on tehty kolmenkymmenen vuoden ajan; toisaalta taas tukea yliopistoa siinä muutoksessa, joka uuden yliopistolain voimaan tulosta seuraa, kun yliopisto muuttuu valtion laitoksesta julkisoikeudelliseksi itsenäiseksi oikeushenkilöksi.

Keräys tapahtuu maaliskuun alun ja elokuun lopun välisenä puolen vuoden aikana. Siihen osallistumaan on haastettu kaikki Lapin naiset ja miehet, Lapin kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä yritykset ja yhteisöt niin Lapista kuin muualta Suomesta. Keräys tapahtuu haastekampanjana ja toivon, että se leviää niin yliopiston oman väen kuin ulkopuolisten siivittämänä mahdollisimman laajalle. Toivomukseni on, että keräyksestä nousee samanlainen kansanliike, joka aikanaan tuki yliopiston saamista Lappiin. Nyt on oiva tilaisuus näyttää, että Lapin väki on yliopistonsa takana vähintään yhtä voimakkaasti kuin se oli silloin, kun yliopistoa oltiin aikaan saamassa. Yliopiston oman väen, niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden, panos sanoman ja haasteen välittäjänä on ensiarvoisen tärkeä. Jos tämä joukko ei usko tähän asiaan, se ei usko omaan yliopistoonsakaan.

Tarkoituksena on kerätä merkittävä määrä yliopiston ensi vuosikymmenen alun tarpeisiin. Tällaista siemenrahaa tarvitaan juuri sellaisiin kehityshankkeisiin, jotka ovat ajankohtaisia muutoksen jälkeen ensi vuosikymmenen alussa ja joihin omarahoitusosuudet joudutaan kaivamaan rahana omasta pussista eikä niitä ole enää mahdollista panna numeroina valtion momenteille.

Hyvät kuulijat!

Keräys on lähtenyt reippaasti liikkeelle ja sillä näyttää olleen vaikutuksensa aina Oulua myöten. Puoltatoista viikkoa myöhemminhän Oulun yliopisto kiiruhti julkistamaan vastaavanlaisen keräyksen, joskin aivan toisenlaisilla tavoitteilla, kai siinä pelossa että pohjois-suomalaisten rahat menisivät kaikki Lapin yliopistoon. Oli miten oli, tähän mennessä olemme saaneet jo merkittäviä lahjoituksia muun muassa yhteistyökumppaneilta kuten Lapin liitolta, SOL-Palvelut Oy:ltä, Rovalan setlementiltä ja Kemijoki Oy:ltä.

Kuntakentän päänavauksen on suorittanut yliopiston kotikaupunki, jonka lahjoituksen tulee seuraavassa ilmoittamaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög.