Esiseminaarit

Keskiviikkona 24.11.2010 on eri tahoilla mahdollisuus järjestää omia esikonferensseja. Paikalliset järjestäjät auttavat tilajärjestelyissä ja tiedottamisessa, mutta muilta osin tilaisuuden järjestäjät vastaavat itse järjestelyistä ja ohjelmasta.

Tiedustelut ja yhteydenotot: Marja-Leena Porsanger, Rovaniemi-Lapland Congresses, Marja-Leena.Porsanger[at]ulapland.fi.

 

Ennakkoon ilmoitetuista esiseminaareista toteutuu vain yksi, muut on kiinnostuksen puutteen takia peruutettu.

Narratiivinen opetus
klo 12.00-1615
Paikka: luentosali LS 5, yliopiston päärakennus

Esiseminaarin tavoitteena on koota yhteen narratiivisesta opetuksesta, narratiivisista opetusmenetelmistä ja -käytänteistä tai muutoin kerronnallisista menetelmistä kiinnostuneista henkilöitä, tutkijoita, opettajankouluttajia ja opettajia. Seminaarin tarkoituksena on avata keskustelua jo toteutetuista hankkeista, niiden tuloksista ja ideoista narratiivisen opetuksen tai opetussuunnitelman kehittämiseksi.

Olemme kiinnostuneet narratiivisen opetuksen mahdollisuuksista laajasti perusopetuksesta yliopisto-opintoihin. Tavoitteenamme on kerätä monitieteellinen yhteistyöryhmä, joka on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä tähän suuntaan. Narratiivinen opetus voi tarkoittaa esimerkiksi narratiivien käyttöä opetuksessa, opetusmateriaalin järjestämistä narratiiviseen muotoon, lasten kerronnan kulttuurin hyödyntämistä, taidetta tai draamaa narratiivisesta näkökulmasta tai opetusmateriaalin jäsentymistä osaksi oppilaan omaa elämäntarinaa. Opetuksen kohteena voivat olla eri oppiaineet, eheyttävä opetus, eri-ikäiset ja -kokoiset tai muuten erilaiset opetusryhmät. Narratiivisen opetuksen näkökulmasta voidaan tarkastella myös oppimistulosten- ja saavutusten arviointiin liittyviä menetelmiä ja asiasisältöjä.

Esiseminaari mahdollistaa tutkimus- ja kokemustiedon jakamisen sekä jo olemassa olevien ideoiden edelleen kehittämisen tai laajempien hankekokeilujen suunnittelemisen. Seminaarissa voidaan pohtia mahdollisia yhteistyökuvioita ja suunnitella tulevaisuutta narratiiviseen opetukseen liittyen.

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on meneillään Suomen Akatemian (Know-Id) hanke, jossa tarkastellaan erityisesti identiteetin ja tietopuolisen oppimisen sekä opiskelun prosesseja ja tuloksia yhteistyössä informaatiotieteilijöiden kanssa. Esiseminaarissa tarkoituksenamme on esitellä tämän hankkeen ensimmäisiä tuloksia ja kokeiluja. Hankkeen yhtenä tutkimuksena on toteutettu etnografinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli kehittää ja kokeilla narratiivisia opetusmenetelmiä ja -käytänteitä, jotka tukisivat lapsen narratiivisen identiteetin rakentumista peruskouluopetuksessa. Tutkimukseen luotiin produkti, Minä maailmassa -identiteettiprojekti, jota kokeiltiin kahden ja puolen kuukauden jakson ajan alakoulun toisella luokalla. Projektin tuloksia esitellään seminaarissa.

Esiseminaarin puheenjohtajana toimii Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen professori Eero Ropo.

Mikäli olette kiinnostuneet esittämään omaa tutkimustanne, hanketta tai ideaa narratiivisesta opetuksesta, pyydämme teitä ilmoittamaan kiinnostuksestanne Eero Ropolle 30.9.2010 mennessä. Ilmoituksen yhteyteen pyydämme teitä lähettämään myös vapaamuotoisen alustustarjouksen aiheestanne, josta ilmenee alustukseen käytettävä aika. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi.

Ohjelma

Eero Ropo, Maiju Huttunen: Puheenjohtajan puheenvuoro; Narratiivinen opetus ja identiteetti
Heikki Mäki-Kulmala: Michael Polanyi ja "Personal knowledge”
Sivbritt Dumbrajs: ”Collage-tapainen tarina opetuksessa: alussa oli muna.”
Hanna Nikkanen: Juhlat osana koulun tarinallista toimintakulttuuria

TAUKO

Reetta Niemi: Narratiivisen opetuksen toteuttaminen kenttäkoulussa ja ohjatussa opetusharjoittelussa
Marjut Haussila: Opetussuunnitelman narratiivinen haaste: kokemuksia ja näkökulmia lukion musiikkikasvatukseen
Leena Syrjälän ja Eila Estolan johtama Elävä kertomus-tutkimusryhmä: Kerronnallisuus opettajankoulutuksessa ja 
(in)formaalilla kasvatuksen kentällä

Keskustelu: Yhteistyön jatkuvuus ja mahdollinen julkaisu


****************************************************************************************