RINNAKKAISTEEMAT

1. IKÄÄNTYNEITTEN PALVELUT JA IKÄÄNTYMISPOLITIIKKA
Fellman-sali
Puheenjohtaja  Marja Vaarama, Stakes
 
(1) Silva Tedre: Vanhusten hoivaan liittyvä tutkimus Suomessa
(2) Taimi Tulva, Aino Kiis: Viro vanhenee: Iäkkäiden toimeentulo ja palvelujen tarve
(3) Marja Vaarama, Petteri Hertto: Ikääntyneiden palvelujen tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden arviointi
(4) Marja Vaarama: Ikääntyneiden palvelujen kehitys 1990-luvulla
(5) Petri Vuorijärvi: Ikääntyneiden hyvinvointiohjelmat- selvitys kuntien ohjelmien sisällöstä ja rakenteesta
(6) Ilkka Winblad, Petteri Viramo, Anne Remes, Marjukka Pietilä, Eija Liuska, Mirja Hynninen: Dementiapotilaat piilossa – haasteet hoitojärjestelmälle

(7) Marja-Leena Perälä, Pekka Rissanen, Teija Hammar, Eija Grönroos, Anja Noro, Päivi Pöyry, Juha Teperi: Tutkimusasetelman rakentaminen ja kuntien sitouttaminen asiakkaiden kotihoitoa ja saumattomia palveluketjuja kehittävässä tutkimuksessa
(8) Jaakko Valvanne, Susanna Mukkila, Marja Vaarama, Petteri Hertto: Vanhuspalvelujen kohdennustehokkuus Helsingissä 2002
(9) Reija Heinola: Ikäihmisille suunnatut ehkäisevät kotikäynnit
(10) Anu Leinonen: Vanhusneuvoston funktiot
(11) Seija Muurinen, Jaakko Valvanne: Lyhytaikainen laitoshoito vanhusten palveluketjussa 

Paluu ohjelmaan

2. IKÄÄNTYNEITTEN TOIMINTAKYKY JA ITSENÄINEN SELVIYTYMINEN
LS 2
Puheenjohtaja  Satu Helin, Jyväskylän yliopisto
(12) Ritva Kangassalo, Hanna Hyttinen: Ikäihmiset voimavarana. Projektin tutkimustoiminta
(13) Sirkka-Liisa Karppi, Mariitta Vaara: Ikä-hankkeeseen osallistuneiden vanhusten fyysinen suoritus- ja toimintakyky
(14) Tiina Mäkelä: Ikääntyvän väestön arjessa suoriutuminen
(15) Kirsi Ollonqvist: Tukeeko vanhusten kuntoutus arkipäivästä selviytymistä?
(16) Raisa Valve: Ikihyvä Päijät-Häme, Ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantatutkimus ja kehittämishanke
(17) Visa Pahtaja: Senioreiden tasapainon ja motoriikan harjoittaminen
(18) Satu Helin, Asta Suomi: Vanhuspalvelujen toimintamallin kehittäminen

Paluu ohjelmaan

3. IKÄÄNTYNEITTEN ELÄMÄNLAATU
LS 3
Puheenjohtajat  Pertti Pohjolainen, Ikäinstituutti
                       Sirkka-Liisa Ekman, Karolinska Institutet

(19) Raija Leinonen, Taina Rantanen, Ritva Sakari-Rantala, Minna Rasinaho, Eino Heikkinen: Liikkumiskyky, fyysinen aktiivisuus ja elämänlaatu iäkkäillä henkilöillä
(20) Elina Karvinen, Pertti Pohjolainen, Vuokko Ponsi: Kävely ja ulkona liikkuminen vanhusten toimintakyvyn ja elämänlaadun tukena (Liikkeessä –projekti)
(21) Anne Kuusisto, Sanna Salanterä, Kirsi Kiviniemi: Kotona asuvien sotaveteraanien elämänlaatu
(22) Kaisu Pitkälä, Pirkko Routasalo, Reijo Tilvis: Ikääntyneiden yksinäisyys – interventiotutkimus yksinäisyyden kokemuksen lievittämiseksi
(23) Pirkko Routasalo, Niina Savikko, Reijo Tilvis, Kaisu Pitkälä: Kotona asuvien ikääntyneiden yksinäisyys ja siihen yhteydessä olevat tekijät
(24) Raisa Danilova, Elena Goloubeva: Quality of life of the elderly in small villages of Arkhangelsk region
(25) Timo E. Strandberg, Arto Strandberg, Kirsi Rantanen, Veikko V. Salomaa, Kaisu Pitkälä, Tatu A. Miettinen: Matala kolesterolitaso, kuolemanvaara ja elämänlaatu vanhana: Helsingin Johtajatutkimuksen 39 vuoden seuranta
(26) Marja Vaarama: Ikääntyneiden toimintakyky ja koettu hyvinvointi

Paluu ohjelmaan

4. IKÄÄNTYNEITTEN YLIOPISTO
LS 10
Puheenjohtajat  Anja Pitkänen, Tampereen yliopiston Ikäihmisten yliopisto,
                       Pentti Kortelainen, Lapin yliopiston Ikääntyneitten yliopisto

(27) Pekka Vuoria: Väestöllisten muutosten seurauksista ja hoidosta
(28) Jonna Arola: Kuunnellen, keskustellen, yhdessä ajatellen. Etäopiskelu Ikäihmisten yliopistossa
(29) Maija Laiho: Ikäihmiset tietoyhteiskunnassa
(30) Hanna Ojala: Ihailtuna ja piilossa –vanhan naisen ambivalentti opiskelijuus
(31) Anja Pitkänen: ATK-tutortoiminnasta saatuja kokemuksia Tampereella
(32) Mervi Varja: Suuret ikäluokat ikääntyvien yliopistotoiminnan haasteena
(33) Pentti Kortelainen: Kadonneet kylät – elävät suvut. Kuka minä olen? Luovutetun Sallan alueen väestön sosiaalinen liikkuvuus
(34) Kirsti Nevalainen: Median etiikka
(35) Anneli Hietaluoma, Arnold Lerber: Hauskanpitoa ATK-luokassa. ENTER vaan Geronettiin ja SHIFT vähän eteenpäin, niin törmäät KURSORIIN!

Paluu ohjelmaan

5. IKÄÄNTYNEITTEN ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
LS 11
Puheenjohtajat  Kirsti Pesola, Vanhustyön keskusliitto
                       Jouni Piekkari, Lapin yliopisto

(36) Pirjo Juhela, Hannu Heikkinen, Merja Karjalainen ja Päivikki Jääskelä:  Osaamisen kehittäminen ja ohjaus – mentorointi (Palkeet-projekti)
(37) Pertti Pohjolainen: Ikääntyvän maaseutuväestön terveys, toimintakyky ja terveyselämäntyyli
(38) Simo Koskinen: Kolmas ikä pohjoisissa kaupungeissa (ELVI –hanke)
(39) Tuula Aaltonen, Sirkka-Liisa Karppi ja Rainer Grönlund: Ikäihmisten elinympäristöjä tulisi parantaa
(40) Mervi Himanen: Ikääntyvien asumistoiveita 
(41) Inga Mukku: Ikäihminen kyläyhteisön voimavarana
(42) Leena Heiskanen: Ketä kunnissa muistetaan ja miten? –Tutkimus Itä-Suomen kuntien järjestämistä dementoituneitten vanhusten asumispalveluista

Paluu ohjelmaan

6. IKÄÄNTYMISEN KULTTUURISUUS
LS 16
Puheenjohtaja  Sinikka Vakimo, Joensuun yliopisto

(43) Riitta-Liisa Heikkinen: Kokemuksellinen vanheneminen: Kahden etnisen ryhmän välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä
(44) Antti Karisto: Ikääntyvien elämäntyylit Päijät-Hämeessä
(45) Hanna Markkanen, Hanna Lahdenperä: ”Voi tytöt mitä ootte laittanu meijät tekemään”. Toimintatutkimus taidetoiminnan muotoutumisesta osaksi ikäihmisten kuntoutusta.
(46) Anneli Sarvimäki, Gunilla  Kulla, Liisa Palo-Bengtsson, Kristiina Heikkilä, Sirkka-Liisa Ekman: Ikääntyneet suomalaiset maahanmuuttajat ja paluumuuttajat
(47) Sinikka Vakimo: Naurettava ja mitäänsanomaton? Vanhaa naista koskevista kulttuurisista representaatioista
(48) Johanna Ylikulppi, Miia Latvala, Simo Koskinen: Kyläyhteisö ikääntyneiden tukijana saamelaiskylässä (ELVI-hanke)

Paluu ohjelmaan

7. IKÄÄNTYMINEN JA LIIKUNTA
LS 19
Puheenjohtaja   Elina Karvinen, Ikäinstituutti

(49) Johanna Ruokola, Sinikka Levoska: Yli 65-vuotiaiden alueellinen terveysliikuntamalli
(50) Tommi Sulander, Ossi Rahkonen, Satu Helakorpi, Aulikki Nissinen, Antti Uutela: Lihavuuden ja vapaa-ajan liikunnan muutokset Suomen eläkeläisillä 1985-2003
(51) Kirsti Udd: Kulkuset, uskallusta kulkemiseen
(52) Tero Leppänen: Lasten ja ikäihmisten yhteinen liikunta- ja leikkitoiminta (Moto+ -projekti)
(53) Petteri Viramo, Ilkka Winblad, Laura Hokkanen, Leila Pajunen, Anne Remes, Leena Rantala: Tanssi-liiketerapia dementiapotilaiden hoidossa (video)

Paluu ohjelmaan

8. GEROTEKNOLOGIA JA DESIGN FOR ALL
LS 2
Puheenjohtaja  Päivi Tahkokallio, Stakes

(54) Sonja Iltanen, Päivi Topo, Ina Wagner, Marjo Rauhala:  Lähellä kehoa. Apuvälinemuotoilun ja potilasvaatteiden suunnittelun käytännöt ja etiikka
(55) Jouni Piekkari: Ikäihminen käyttäjänä – käyttäjätietoa etsimässä
(56) Sven Rönnbäck: Mobile internet collected assistant (MICA)
(57) Helena Tuorila: Ikääntyvien tasa-arvoisuus verkkopalvelujen käyttäjinä
(58) Timo Ekroos: Kohteesta toimijaksi – Teknologiaa ikäihmisten ehdoilla. Ikääntyvä väestö haaste apuväline- ja turvateknologian kehittämiselle
(59) Ismo Alakärppä: Hyvinvointipalveluiden valinta ja käytettävyyden arviointi (EASY-hanke)

Paluu ohjelmaan

9. BIOGERONTOLOGIA
LS 3
Puheenjohtaja  Antti Hervonen, Tampereen yliopisto

(60) Paula Paavilainen, Marja Jylhä, Antti Hervonen: Biologisten parametrien ja toimintakyvyn välinen yhteys yli 90-vuotiailla
(61) Antti Hervonen, Anna-Kaisa Niemi, Mikko Hurme, Pekka J. Karhunen, Marja Jylhä, Kari Majamaa: Mitochonrial DNA polymorphisms associated with longevity in a Finnish population
(62) Sirkka Goebeler, Tarja A. Kunnas, Erkki Ilveskoski, Jussi Mikkelsson, Terho Lehtimäki, Petri Ojala, Mikko Hurme, Timo Vesikari, Pekka Laippala, Marja Jylhä, Pekka J. Karhunen, Antti Hervonen: Cardiovascular risk genotypes in the 90 years old
(63) Maija Sarviharju, Jarno Riikonen, Pia Jaatinen, David Sinclair, Antti Hervonen, Kalervo Kiianmaa: Survival of  AA and ANA rats during lifelong ethanol exposure

Paluu ohjelmaan

10. ELÄMÄNKERRASTA ELÄMÄNKULKUUN
LS 11
Puheenjohtajat  Ritva Tuomaala, Rovaniemi
                       Riitta-Liisa Heikkinen, Jyväskylän yliopisto

(64) Jyrki Jyrkämä: Elämänkulkuperspektiivi ja vanhenemisen tutkimus
(65) Leena Paasivaara, Kaisa Backman: Elämäkertatutkimus hoitotieteessä – esimerkkeinä ikääntyneisiin ja ikääntyneiden hoitotyöhön kohdistuvat tutkimukset
(66) Ritva Tuomaala: Partisaanien uhrien traumat
(67) Kari Virolainen:  Lapin ikääntyneiden sota-ajan traumat
(68) Anni Vilkko: Kotoinen tilallisuus ja vanheneminen

Paluu ohjelmaan

11. IKÄÄNTYNEITTEN OMAISHOITO
LS 16
Puheenjohtaja  Minna Pietilä, Vanhustyön keskusliitto

(69) Päivi Voutilainen, Marja Vaarama, Milla Meretniemi: Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna – selvitys omaishoidon tuesta ja sen vaihtelusta 1994-2002
(70) Päivi Eskola, Marja Saarenheimo: Omaishoitoperheiden arjen strategioita
(71) Ritva Kangassalo, Hanna Hyttinen, Petri Jalonen: Ikäihmiset voimavarana- projektin tukiryhmäkokeilu

Paluu ohjelmaan

12. IKÄÄNTYNEITTEN TERVEYS JA SAIRAUS
Fellman –sali
Puheenjohtajat  Marja Jylhä, Tampereen yliopisto
                        Sirpa Hartikainen, Kuopion yliopisto

(72) Merja Junttila: Koettu terveys kuolleisuuden ennustajana iäkkäillä – kahden mittarin vertailua
(73) Pilvikki Absetz: IKIHYVÄ-ryhmätoiminta: Kehityshanke ikääntyvän väestön elintapaneuvonnan tehostamiseksi Päijät-Hämeen terveyskeskuksissa
(74) Pavel Sidorov, Andrey Soloviev: Social-psychological peculiar features of elderly people with hospital abstinence syndro
(75) Sirpa Hartikainen, Terhi Rahkonen, Hannu Kautiainen, Raimo Sulkava: Kotona asuvien iäkkäiden psyykenlääkkeiden käyttö yleistä, erityisesti dementoituneilla
(76) Toini Wallin-Oittinen: Reuma sairautena ja kokemuksena
(77) Tarja Linjakumpu: Kotona asuvien iäkkäiden lääkkeidenkäyttö – monilääkitys yleistynyt ja rauhoittavien/väsyttävien lääkkeiden käyttö runsasta
(78) Andrey Soloviev, Pavel Sidorov: Alcoholism in old age as a social phenomenon

Paluu ohjelmaan

13. IKÄÄNTYNEITTEN KOTIHOITO
LS 2
Puheenjohtaja  Kaisa Backman, Oulun yliopisto           
                      Raija Tenkanen, Laurea – ammattikorkeakoulu

(79) Eija Grönroos, Marja-Leena Perälä: Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden onnistunutta kotiuttamista selittävät toimintakäytännöt – kotihoidon henkilöstön näkökulma
(80) Teija Hammar, Marja-Leena Perälä, Pekka Rissanen: Kotihoidon asiakkaiden toimintakyky ja elämänlaatu
(81) Leila Karjalainen:  Kotihoidon palvelujen tuotteistaminen
(82) Markku Pirinen:  Ikääntyneen kotona kaatumisen perussyyt
(83) Anne Talvenheimo-Pesu: Näkemyksiä toimintaterapiasta ja yhteistyön kehitysmahdollisuuksista  kotihoitokeskuksessa
(84) Raija Tenkanen: Kotihoidon yhteistyömuotojen kehittäminen ja sen merkitys vanhusten elämänlaadun näkökulmasta
(85) Tanja Kuronen: Kolmas sektori ikääntyneiden kotihoidossa

Paluu ohjelmaan

14. IKÄÄNTYVIEN KUNTOUTUS
LS 3
Puheenjohtaja  Ylilääkäri Tarja Lahtela,  Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus

(86) Oili Harri-Lehtonen: Ikäihmisten kuntoutusneuvola ennaltaehkäisevän kuntoutuksen mahdollisuus toimintakyvyn edistämiseksi
(87) Katariina Hinkka, Sirkka-Liisa Karppi ja työryhmä: Vastaus vanhuskuntoutuksen vaikuttavuuteen
(88) Katri Korolainen, Leena Välimäki, Oili Harri-Lehtonen, Seija Kero, Anu Mäkinen, Mika Pekkonen, Riitta Tolvanen, Annukka Tuovinen: Kuusviisplus – palveluohjausprojekti äskettäin eläkkeelle jääneille toimintakyvyn ylläpitämiseksi
(89) Sirpa Luomaranta: Ikäihmisten kuntoutusneuvola Torniossa – ennaltaehkäisyä toimintakyvyn edistämiseksi
(90) Sanna Sihvonen: Tasapainoharjoittelun vaikutukset ikääntyneiden naisten asennon hallintaan ja kaatumisten ilmaantuvuuteen
(91) Kristina Tiainen, Satu Pajala, Jaakko Kaprio, Taina Rantanen: Isometrinen lihasvoima ja kävelynopeus iäkkäillä naiskaksosilla
(92) Aila Pikkarainen: Vanhuspalvelujen kuntouttava toimintatapa – mahdottomuus vai mahdollisuus?
(93) Timo Pohjolainen, Leena Poikkeus: Ikäihmisten verkostoyhteistyöhön perustuvan kuntoutuksen toimivuus
(94) Sirpa Baumann: Ikäihmisten kuntoutuskurssien verkostoyhteistyön onnistuminen Lapin läänissä

Paluu ohjelmaan

15. IKÄÄNTYNEITTEN PITKÄAIKAISHOITO
LS 10
Puheenjohtaja  Eeva Rakkola, Lapin sairaanhoitopiiri, Muurolan sairaala

(95) Timo Sinervo, Laura Pekkarinen, Marko Elovainio, Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Juha Laine: Asiakkaiden kuntoisuus, hoidon järjestäminen ja työyhteisön toimivuus vanhusten laitoshoidossa
(96) Airi Airila: Yksilöllisen viriketoiminnan edistäminen pitkäaikaishoidossa
(97) Outi Räikkönen, Marja-Leena Perälä, Anja Kahanpää: Johtaminen ja henkilöstön riittävyys laadun ja ammattitaidon mahdollistajina  vanhusten pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoitotyöntekijöiden arvioimana
(98) Helena Soini, Seija Muurinen, Sirpa Juntunen, Pirkko Routasalo, Eeva Sandelin, Merja Suominen, Irmeli Suur-Uski, Sirkka Virtaniemi, Arja Peiponen, Kaisu Pitkälä:  Vanhusten ravitsemustila helsinkiläisissä vanhainkodeissa ja terveyskeskuksen pitkäaikaisosastoilla
(99) Merja Suominen, Anu Laine, Kaisu  Pitkälä, Leena  Räsänen: Dementiaosastolla asuvien vanhusten ravinnonsaanti ja ravitsemustila sekä tarjotun ruoan ravitsemuksellinen sisältö
(100) Laura Pekkarinen, Timo Sinervo, Marko Elovainio, Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Juha Laine: Asiakkaiden kuntoisuus ja työn kuormittavuus vanhusten pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Paluu ohjelmaan

16. VANHUSTYÖN KEHITTÄMINEN
LS 11
Puheenjohtajat  Satu Ylinen, Tampereen yliopisto
                       Pirkko Routasalo, Turun yliopisto

(101) Hannele Haapaniemi, Pirkko Routasalo, Seija Arve: Iäkkään aivoinfarktipotilaan kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittäminen
(102) Anita Näslindh-Ylispangar, Tuire Parviainen: Eettinen ja pedagoginen näkökulma  vanhusten hoitotyön opiskeluun –sosiaali- ja terveysalan koulutuksen muutostarpeet
(103) Satu Ylinen, Sari Rissanen: Mitä osaamista tarvitaan gerontologisessa sosiaalityössä?
(104) Aila Vallejo Medina: Geronomikoulutus
(105) Petri Vuorijärvi: Oulun kaupungin vanhustyössä kehitettäviä etiikan jalkauttamismenetelmiä
(106) Saila Sormunen, Päivi Topo: Asiaton kohtelu dementiahoidossa – tuloksia dementia care mapping – havainnointitutkimuksesta
(107) Arja Peiponen: Vanhusten ympärivuorokautisen  hoidon ja palvelun laatukriteerit
(108) Carita Virkola, Ulla Eloniemi-Sulkava, Tiina Huusko, Kati Juva, Maija Käyhty,  Raimo Sulkava, Petteri Viramo, Ulla Vuori: Dementiatieto – nopea apu ongelmatilanteeseen.

Paluu ohjelmaan

17. IKÄÄNTYMINEN JA SUKUPUOLI
LS 16
Puheenjohtaja   Sonja Iltanen, Taideteollinen korkeakoulu

(109) Tiina-Mari Lyyra, Riitta-Liisa Heikkinen: Koettu yhteisyys 80 –vuotiaiden miesten ja naisten kuolleisuuden ennustajana
(110) Sonja Iltanen: Minihame, mummonmekko ja housut. Iän ja sukupuolen
 rakentaminen vaatteilla
(111) Hanna Palkeinen: Yksin olemisen hyvät puolet naimattomien naisten puheessa
(112) Kirsi Pankarinkangas: Ikääntyvien leskien uudelleen avioituminen
(113) Johanna Järvinen-Tassopoulus:  Muukalaisuuden dilemma: Ulkosuomalaisten naisten ajatuksia ikääntymisestä ja kuolemasta
(114) Satu Pajala, Pertti Era, Markku Koskenvuo, Jaakko Kaprio, Markku Alèn, Eino Heikkinen, Taina Rantanen: Kävelynopeus, huomion jakaminen ja kaatumariski 63-76 –vuotiailla naisilla

Paluu ohjelmaan

POSTERITUNTI

(115) Jaana Alikoski, Annukka Lämsä: Tasapainoharjoittelun vaikutukset ikääntyvien tasapainoon
(116) Sirpa Baumann: Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen (Ilkk) ikäihmisten kuntoutuskurssit
(117) Ulla Eloniemi-Sulkava, Kaisu Pitkälä, Marja Saarenheimo, Minna Pietilä, Leena Hölttä, Marja-Liisa Laakkonen, Reijo Tilvis: Puoliso-omaishoitopariskuntien tukeminen – satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus
(118) Rainer Grönlund: Kuntoutus tapahtumana ja kokemuksena
(119) Sirpa Hartikainen, Timo Klaukka: Psyykenlääkkeiden käyttö vauvasta vaariin
(120) Pirjo Härkönen, Marjo Mannelin, Mauri Laakso, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi: Elämäntapaneuvonnan yhteys ikääntyvien heikentyneen sokerinsietokyvyn omaavien oululaisten elämänlaatuun, painoon ja liikuntatottumuksiin
(121) Arja Isola, Kaisa Backman, Päivi Voutilainen: Omaisten kokemukset läheisensä hoidon laadusta vanhusten pitkäaikaishoidossa
(122) Pirjo Juhela, Upu Kiviharju-Rissanen, Leo Kontio, Antti Lehtonen:  Suomen psykogeriatrisen yhdistyksen Palkeet-projekti. Vanhuspsykiatrisen osaamisen ja palveluketjujen kehittäminen palvelutaloissa
(123) Satu Juvani, Arja Isola, Helvi Kyngäs: Pohjoisen ympäristön yhteys kotona asuvien yli 65-vuotiaiden ikääntyvien hyvinvointiin
(124) Kirsi Karlsson, Raimo Isoaho: Kun kuulo ja näkö heikkenevät
(125) Elina Karvinen, Ulla Oikarinen: Voima- ja tasapainoharjoittelu iäkkään ihmisen kotona asumisen tukena (VoiTas-projekti 2003-2006)
(126) Elina Karvinen, Vuokka Ponsi: Liikkeessä-projektin ulkona liikkumista edistävät toimintakokeilut Helsingissä, Paimiossa ja Turussa
(127) Juha Kiiski, Pertti Era, Antti Hervonen: Balance and psychomotor speed in top performers of nonagenarians
(128) Raija Leinonen, Taina Rantanen, Taru Lintunen, Mirja Hirvensalo, Minna Rasinaho, Ritva Sankari-Rantala, Mauri Kallinen, Eino Heikkinen: Screening and counseling for exercise and mobility in older people
(129) Kirsti Nevalainen:  Globalisaatio – uusi maailmanvallankumous
(130) Päivi Nurmi-Koikkalainen: Ikääntyminen ja vammaisuus vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositusten näkökulmasta
(131) Nina Peronius, Ilkka Iso-Heiko: Ikääntyneen kotona asumisen tukeminen kuntoutuksen ja tietotekniikan keinoin Kemijärvellä
(132) Minna Pietilä: Omaishoidon tukiprojektit
(133) Kaisu Pitkälä, Tuula Boffour, Ulla Eloniemi-Sulkava, Jaana Huuskonen, Elsa Hytönen, Pirkko Karjalainen, Eeva-Kaisa Nummela, Hanna Palkeinen, Minna Pietilä, Pirkko Routasalo, Marja saarenheimo, Nina Savikko, Timo Strandberg, Reijo Tilvis: Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke
(134) Jere Rajaniemi: Ikäihmisten kotona asumista tukeva neuvonta- ja verkkopalvelu
(135) Paula Rantamaa, Hanna Hutka: IKITOIMI-Ikääntyvien toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät palvelumallit
(136) Raija Remes, Anne Saari, Maija-Liisa Seppänen, Elisa Räihä, Pirkko Jäntti: Monofilamenttitestin lonkkamurtumapotilaan ääreishermoston vikojen diagnosoinnissa
(137) Ulla Salmelainen: Välittyykö vanhusta koskeva tieto kuntoutuksen yhteistyöverkostossa?
(138) Päivi Topo, Kristiina Saarikalle: Dementiaoireinen henkilö oman hyvinvointinsaarvioijana-tuloksia Brod-mittariston käytöstä
(139) Päivi Topo, Kristiina Saarikalle: Voiko kotona asuvan dementiaoireisen henkilön ajan orientaatiota tukea apuvälineen avulla?
(140) Marja Vaarama, Milla Meretniemi: Vanhusten palvelut elämänlaadun tuottajina – eurooppalainen care keys -projekti

Paluu ohjelmaan