Juhlaseminaarin avaus 26.3.2004 klo 10.00 Fellman –sali

- Kunnioitetut Presidentti ja Rouva Koivisto!
- Herra ministeri!
- Maaherra ja Rouva Oinas!
- Hyvät seminaarin osanottajat!

Neljännesvuosisata sitten tehty päätös perustaa itsenäinen yliopisto maamme pohjoisimpaan lääniin on kantanut kauniin hedelmän. Tänä aikana kooltaan pienestä Lapin korkeakoulusta on kehittynyt maamme oloissa keskisuuri yliopisto viisine tiedekuntineen ja erillisyksiköineen; yliopisto, joka antaa opetusta vuosittain noin kolmelletoistatuhannelle henkilölle kuudensadan työntekijänsä voimin.

Ja kasvu jatkuu. Vuosikymmenen lopussa kokonaisopiskelijamäärä on viidentoistatuhannen korvilla, joista tutkintoon johtavissa opinnoissa on yli viisituhatta. Henkilökunnan määräksi olemme arvioineet tuolloin 800 ja vuotuiseksi maisteritason tutkintojen määräksi noin 500 ja tohtorintutkintojen noin 40.

Juhlaseminaarin teema ”Yhteiskuntavastuu ja alueelliset mahdollisuudet” liittyy yliopiston ns. kolmannen tehtävän eli sen ja muun yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen ja sitä kautta toteutuvan vaikuttavuuden alaan. Vaikka tehtävää ollaan vasta nyt sisällyttämässä lakiin, Lapin yliopistolle se on ollut itsestään selvyys toiminnan alusta lukien. Jo 1980 –luvun alussa omaksuimme laajan täydennyskoulutustehtävän mm. yrittäjäkurssien muodossa. Tällaisena toiminta on myös jatkunut ja niinpä aikuiskoulutuksessa olevien vuotuinen opiskelijamäärä onkin kaksinkertainen tutkinto-opiskelijoiden määrään verrattuna.

Omaksuimme myös Suomen yliopistoista ensimmäisenä alueellisen vaikuttavuuden strategiamme lähtökohdaksi määrittelemällä missioksemme edistää maamme ja muiden pohjoisten alueiden tuntemusta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä sekä näillä alueilla asuvien ihmisten hyvinvointia.

Saadakseen aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta yliopiston on kyettävä uudistamaan ja vahvistamaan ympäröivän yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja entistä paremmin lisäarvoa tuottaviksi. Mitä enemmän alueilta odotetaan omaehtoista kehitystä ja väestön hyvinvoinnista huolehtimista; mitä enemmän alueille siirretään valtaa ja vastuuta; sitä suuremman merkityksen alueilla toimivat – yliopisto ja julkinen hallinto muiden mukana – saavat alueiden kehitykseen vaikuttavina toimijoina. Vastuuta ollaan kyllä tähänkin saakka oltu mielellään siirtämässä alueille, mutta kehittämiseen liittyvät voimavarat ja niiden ohjaus on haluttu pitää visusti keskushallinnon käsissä.

Olen eri yhteyksissä korostanut, että alueellisen tasa-arvon toteutuminen on pitkän päälle myös sosiaalisen tasa-arvon toteutumisen edellytys. Alueellisesti epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa eivät näet voimavarat riitä ylläpitämään sosiaalistakaan tasa-arvoa. Sen vuoksi – pitäessämme kiinni näistä ns. hyvinvointiyhteiskuntamme perusarvoista – työtä alueellisen tasa-arvon toteutumisedellytysten turvaamiseksi on tehtävä kaiken aikaa.

Tästä taustasta nousee juhlaseminaarimme toinen osio: yhteiskuntavastuu. Asia, josta tässä Kiina –ilmiön ravistelemassa ajassamme juuri nyt paljon puhutaan. Mitä se syvimmillään tarkoittaa, keillä se on ja mitä siihen kuuluu? Näitä kysymyksiä toivon tämän seminaarin aukovan ja antavan niihin vastauksia yhtä hyvin kuin näköaloja alueellisten mahdollisuuksien hyväksi käyttöön.

Hyvät kuulijat!
Voin täydellä todistusvoimalla sanoa, että Lapin yliopistoa ei olisi ilman sitä työtä, jonka maaherra Asko Oinas silloisen korkeakoulun perustamiseksi 1970 –luvulla teki; kohta maaherraksi tulonsa jälkeen. Korkeakoulun perustaminen oli – kuten maaherra Oinas on itse todennut – ”virkaurani merkittävin yksittäinen saavutus”.

Maaherra Oinaan täyttäessä tulevassa kuussa 75 –vuotta, Lapin yliopisto on halunnut – paitsi juhlistaa oman toimintansa 25 –vuotistaivalta – kunnioittaa maaherra Oinaan  panosta yliopiston perustamisessa järjestämällä tämän juhlaseminaarin maaherra Oinaalle läheisen teeman puitteissa.

Meille järjestäjille on ollut suuri ilo saada seminaariimme vaivatta tämä etevä alustajien ja panelistien joukko avaamaan sen teemaan liittyviä kysymyksiä samoin kuin se, että Te Presidentti ja Rouva Koivisto olette halunneet osallistua tilaisuuteen.

Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita juhlaseminaariin!