Uutiset 2015

Väitös: Uusi malli terveydenhuoltoalan opettajien avuksi simulaatio-opetukseen

2.4.2015

Simulaatio-opetus on vakiintunut osaksi terveydenhuoltoalan koulutusta ympäri maailman. KM Tuulikki Keskitalo kehitti väitöstutkimuksessaan uuden pedagogisen mallin simulaatioon perustuvan opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioimisen tueksi.

Keskitalo-Tuulikki-web.jpg
Kuva: Irma Varrio

Terveydenhuoltoalan opettajat ovat hyödyntäneet jo pitkään erilaisia simulaatioita osana koulutusta. Käytössä on ollut niin potilassimulaattoreita kuin näyteltyjä hoitotilanteitakin. Simulaatio-opetuksen on todettu olevan tehokasta, mutta pedagogisesti ei ole ollut selvää, milloin ja kuinka opetusta tulisi toteuttaa.

Tuulikki Keskitalo kehitti väitöskirjassaan uuden pedagogisen mallin, jonka tarkoituksena on auttaa ohjaajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetustaan, minkä seurauksena opiskelijat voivat kokea opetuksen mielekkäämpänä.

Mallissa yhdistyvät sosiokulttuurinen oppimisteoria, mielekkään oppimisen piirteet ja aikaisemmat alan tutkimukset kokonaisuudeksi, jota ei ole aiemmin esitetty. Tutkimukseen osallistui 21 ohjaajaa ja 136 opiskelijaa kolmesta eri oppilaitoksesta Suomesta ja Amerikasta.


Kuusivaiheinen pedagoginen työväline

Tuulikki Keskitalon kehittämä pedagoginen malli vaiheistaa simulaatio-opiskelun kuuteen eri osavaiheeseen. Malli helpottaa opetuksessa käytettävien menetelmien, välineiden ja materiaalien valintaa sekä on apuna opetuksen vaiheistamisessa.

Mallissa annetaan painoarvoa myös ennen varsinaista opetusta tapahtuville toiminnoille sekä sen jälkeen tapahtuvalle arvioinnille ja opitun soveltamiselle. Toteutuksen lopuksi ohjaaja arvioi opetustaan kokonaisuutena pedagogisen mallin avulla.


Simulaatioympäristö haastaa ohjaajan asiantuntemuksen

Tuulikki Keskitalon tutkimus vahvisti käsityksen siitä, että simulaatioympäristöt edellyttävät ohjaajilta asiantuntemusta: ohjaajan tulee olla sisällönasiantuntija, pedagogisesti taitava ja suhtautua teknologiaan myönteisesti.

Opetus simulaatioympäristöissä painottuu Keskitalon mukaan ennen kaikkea ohjaukseen. Parhaimmillaan ohjaus toteutetaan opiskelijakeskeisesti.

Opiskelijoiden odotukset simulaatioperustaisesta opetuksesta ja oppimisesta ovat Keskitalon mukaan korkealla. Lisäksi osallistujien käsitykset opetuksesta ja oppimisesta voivat vaihdella, mikä saattaa aiheuttaa hankaluuksia opetustilanteessa.

Simulaatioperustaisessa opetuksessa erityistä huomiota tulisikin Keskitalon mukaan kiinnittää opetuksen ja opiskelun tavoitesuuntautuneisuuteen, itseohjautuvuuteen ja yksilöllisyyteen.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

KM Tuulikki Keskitalon väitöskirja Developing a Pedagogical Model for Simulation-based Healthcare Education tarkastetaan kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 10. huhtikuuta 2015 kello 12.00 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

KM Eliisa Tuulikki Keskitalo (s. 1980 Sodankylässä) on kirjoittanut ylioppilaaksi Sodankylän lukiosta vuonna 1999. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 2006 Lapin yliopistosta.

Keksitalo on toiminut vuosina 2009–2010 vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. Vuodesta 2007 asti hän on toiminut terveydenhuollon simulaatiokoulutuksen tutkijana ja siihen liittyvien erilaisten projektien projektipäällikkönä Lapin yliopistossa.


Lisätietoja:

Tuulikki Keskitalo
p. 040 3524432
tuulikki.keskitalo(at)ulapland.fi

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Tuulikki Keskitalo: Developing a Pedagogical Model for Simulation-based Healthcare Education. Acta Universitatis Lapponiensis 299. ISBN 978-952-484-811-4. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 167. ISBN (pdf) 978-952-484-812-1, ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ