Ulkoiset + Sisäiset työpaikat

Yliopisto-opettaja, ruotsin kieli

Etsimme nyt sinua joukkoomme Lapin yliopiston kielikeskukseen.

Tehtävänäsi on

Ruotsin kielen yliopisto-opettajan tehtävänä on Lapin yliopiston tutkintoihin kuuluva ja muu kielikeskuksen tarjoama ruotsin kielen opetus. Tehtävään voi sisältyä myös Lapin korkeakoulujen yhteisen opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Tehtävään valittava henkilö osallistuu oman oppiaineensa ja yksikön toiminnan kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön.

Odotamme sinulta

Tehtävä on opetuspainotteinen. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 45 §), opetettavan kielen erinomaista hallintaa sekä pedagogista osaamista.

Soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon

 • kokemus yliopistotason opetuksesta
 • kokemus Lapin yliopiston tieteenaloihin liittyvästä kielenopetuksesta
 • kokemus opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä
 • kokemus erilaisista oppimisympäristöistä
 • näyttö pedagogisen osaamisen kehittämisestä
 • näyttö tutkimuksellisen otteen hallinnasta
 • sujuva suomen kielen taito.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan innovatiivista asennetta opetukseen ja kielikeskuksen kehittämiseen, sitoutuneisuutta, kykyä ja halua yhteistyöhön sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti yliopistoympäristössä. Haastatteluun kutsuttavilta pyydetään opetusnäyte tehtävässä tarvittavan opetustaidon osoittamiseksi.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja opetusportfolio. Vapaamuotoisen portfolion tulee sisältää tehtävän kannalta oleelliset tiedot, ja esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa. Portfolion suositeltu laajuus on 5–10 sivua.

Tarjoamme sinulle

 • mielenkiintoisia työtehtäviä
 • vakaan organisaation tuomaa turvaa
 • modernit työvälineet
 • mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen
 • asiantuntevan tiimin tuen
 • hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä
 • kattavan työterveyshuollon
 • liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut.

Lisätietoja tehtävästä

Lisätietoja tehtävästä antaa kielikeskuksen johtaja Ville Jakkula (etunimi.sukunimi@ulapland.fi), p. 0400 193 074.

Työpaikan osoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Työn kesto: 1.8.2023 alkaen
Koeaika: 6 kk
Palkkaus: Yliopisto-opettajan palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan tasoihin 4–5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tutkimusapulainen

Haemme yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kahta (2) tutkimusapulaista keväälle 2023.

Tehtävänäsi on

Tehtävät kytkeytyvät tiedekunnan peruskoulutuksen kehittämisprojektiin. Keskeisimpänä tehtävänä on tiedekunnan opiskelijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien järjestely ja ohjaus Peppi-järjestelmässä. Tehtäviin kuuluu myös tiedekunnan opetussuunnittelutyöhön liittyvien huomioiden kirjaaminen ja raportoiminen tiedekunnan koulutuksen kehittämisryhmälle. Tutkimusapulaiset toimivat työparina siten, että HOPS-ohjauksesta nousseet huomiot analysoidaan ja kehittämisehdotukset esitetään yhteisesti. Tehtäviin voi kuulua myös muita opintohallintoon ja ohjauspalveluihin liittyviä tehtäviä. Toivomme hakijoiksi henkilöitä, jotka tarttuvat innolla käytännön hallintotyöhön sekä uskaltavat tuoda oman katsantokantansa toimintaprosessien kehittämiseen.

Odotamme sinulta

 • aitoa kiinnostusta opintohallinnon tehtäviin
 • monipuolisia IT-taitoja
 • sähköisten oppimis-, kokous- ja palveluympäristöjen tuntemusta
 • huolellisuutta, järjestelmällisyyttä sekä reipasta työotetta
 • valmiutta työskennellä sekä itsenäisesti että vuorovaikutustilanteissa
 • hyvää suomen kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä

Lisätietoja tehtävästä antaa Kirsi Päykkönen (etunimi.sukunimi@ulapland.fi), puhelin +358 40 555 8146.

Työpaikan osoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Työn kesto: Tutkimusapulaisen tehtävän kesto on noin 3 kk ajanjaksolla huhtikuu 2023 – kesäkuu 2023. Tarkat aloitus- ja lopetuspäivät sovitaan valittavien kanssa. Toivomme tutkimusapulaisten voivan kuitenkin aloittaa mahdollisimman pian.
Koeaika: -
Palkkaus: 1835,89€

Yliopistonlehtori, sosiaalityö

Haemme Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sosiaalityön yliopistonlehtoria.

Tehtävänäsi on

Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa ja edistää sosiaalityön opetusta pohjautuen sosiaalityön tutkimuksen, teorian ja käytännön tiiviiseen vuoropuheluun ja asiantuntijuuteen. Yliopiston lehtorin opetusvastuut kohdentuvat sekä sosiaalityön perustutkintokoulutukseen että ammatilliseen erikoistumiskoulutukseen, jota järjestetään Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus -erikoisalalla yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Opetustyön kohdentuminen vaihtelee vuosittain ja siitä sovitaan osana henkilöstön työaikasuunnittelua. Opetuksen lisäksi yliopistonlehtori tutkii sosiaalityön kohdeilmiöitä ja niihin liittyviä ammattikäytäntöjä, seuraa tieteen kehitystä alallaan ja osallistuu sosiaalityön tutkimusperusteiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen sekä tutkijaverkostoihin. Lisäksi sosiaalityön yliopistonlehtori kehittää oppiaineen kansainvälisiä yhteistyöverkostoja opetuksen ja tutkimuksen alueilla sekä osallistuu tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja hallintoon.

Tehtävän sijoituspaikka on Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, joka tarjoaa monitieteisen työskentely-ympäristön. Tiedekunnassamme toimii kolme monitieteistä, temaattista tutkimusyhteisöä: Kestävät luontokulttuurit ja monilajinen tulevaisuus, Globaalit pohjoiset yhteisöt Hyvinvointi, työ ja kansalaisuus. Näiden lisäksi neljä tutkinto-ohjelmaa pää- ja sivuaineineen luovat mahdollisuuksia innovatiiviselle tieteidenväliselle yhteistyölle. Tiedekunnan sisäisen yhteistyön lisäksi sosiaalityön oppiaineella on tiiviit opetusta ja tutkimusta vahvistavat yhteistyösuhteet myös kasvatustieteiden, oikeustieteiden ja taiteiden tiedekunnan kanssa.

Tarjoamme sinulle 

 • mielenkiintoisia työtehtäviä
 • vakaan organisaation tuomaa turvaa
 • modernit työvälineet
 • mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen
 • asiantuntevan tiimin tuen
 • kattavan työterveyshuollon
 • liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja.

Odotamme sinulta

Tehtävien kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä sekä Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolkujärjestelmä ja tehtävärakenne-ohjeessa. Hallintojohtosäännön 41 § mukaan tieteellisin perustein täytettävät yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia. Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.

Täytettävänä oleva sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä on opetuspainotteinen.

Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • Valviran myöntämää laillistetun sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 7 §)
 • näyttöä sosiaalityön kohdeilmiöihin ja ammattikäytäntöihin liittyvästä tieteellisestä tutkimustyöstä ja julkaisutoiminnasta
 • syvällistä käytännöllistä perehtyneisyyttä sosiaalityön ammattikäytäntöihin ja toimintaympäristöihin
 • kykyä antaa tutkimusalan korkeatasoista opetusta ja ohjausta suomeksi ja englanniksi
 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
 • tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Lisäksi ansioksi luetaan

 • yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus
 • taito tuottaa opetusmateriaalia erilaisiin oppimisympäristöihin

Lisätietoja tehtävästä

Lisätietoja tehtävästä antaa dekaani Merja Laitinen etunimi.sukunimi@ulapland.fi tai rekrytointiprosessiin liittyen hallintopäällikkö Jukka Sankala etunimi.sukunimi@ulapland.fi.

Työpaikan osoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Työn kesto: 2.5.2023 - 30.4.2028
Koeaika:  6 kk
Palkkaus: Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukseen tulee liittää:

1)  Ansioluettelo (CV) laadittuna TENK:n ohjeiden mukaan.

2) Julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti.

3) Opetusportfolio sisältäen tulevaisuuden kehittämissuunnitelman.

4) Oman tutkimusprofiilin kuvaus sisältäen tulevaisuuden kehittämissuunnitelman.

Yliopistomme työnantajana
Dosentin arvo yliopistossamme
Rovaniemi yliopistokaupunkina