Ulkoiset + Sisäiset työpaikat

Professori, graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun professorin tehtävä sijoittuu Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Taiteiden tiedekunta toimii kiinteästi osana monialaista tiedeyliopistoa. Taide- ja muotoilualojen opetusta edustavan taiteiden tiedekunnan toiminnan lähtökohtana on tieteen ja taiteen vuorovaikutusta hyödyntävä monialainen luova osaaminen. Tiedekunnan tutkimus- ja taiteellinen toiminta tukevat Lapin korkeakoulukonsernin strategian toteuttamista. Tiedekunnan hanketoiminnassa on keskeistä pohjoinen orientaatio ja alueellinen vaikuttavuus.

Taiteiden tiedekunnassa on seitsemän koulutusohjelmaa, joista graafisen suunnittelun koulutusohjelma on yksi Lapin yliopiston vetovoimaisimmista koulutusohjelmista. Graafisen suunnittelun koulutusohjelman opetuksessa painottuvat visuaalisen viestinnän suunnittelun taidot ja niihin liittyvä tutkimus. Keskeisiin opetus- ja tutkimusalueisiin kuuluvat muun muassa informaatiomuotoilu, visuaalisen identiteetin suunnittelu, kuvallinen ilmaisu ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvät käytännöt.

Tehtävänäsi on

Graafisen suunnittelun professorin tehtävänä on vastata alan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sisältäen alan koulutuksen, taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen kehittämisen. Professorille kuuluu taide- ja muotoilualan edistäminen omalla taiteellisella toiminnalla.

Opetus- ja ohjaustehtävissä keskeistä on pro gradu -töiden ohjaaminen sekä jatkokoulutuksen edistäminen.

Professorin tehtävänä on osallistua ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi professorin tehtävänä on osallistua tiedekunnan ja yliopiston kehittämiseen sekä hallinnollisiin tehtäviin.

Tarjoamme sinulle

  • mielenkiintoisia työtehtäviä ja innostavan ja kannustavan työyhteisön
  • mahdollisuuden rakentaa tehtävää omien vahvuuksien ja osaamisen suuntaisesti
  • monipuolisen yhteistyön eri korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa
  • modernit työvälineet
  • hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä
  • kattavan työterveyshuollon
  • liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut 

Odotamme sinulta

Professorin tehtävien menestyksellinen hoitaminen ja tiedekunnan tuloksellisen toiminnan edistäminen edellyttävät vahvaa sitoutumista tiedekunnan tiede- ja taideyhteisön kokonaisvaltaiseen toimintaan.

Arvostamme tutkimuksellista kiinnostusta ja akateemista taustaa, joka mahdollistaa taide- ja muotoilun alan tutkimuksen, esimerkiksi taiteellisen tutkimuksen, edistämisen ja tuottaa uusia avauksia graafisen suunnittelun alaan liittyvään tutkimukseen.

Professorin tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa ja alan teoreettista osaamista sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävän alaan. Käytännöllinen perehtyneisyys on osoitettavissa esim. graafisen suunnittelun alan ammatillisilla ansioilla, tehtävänalan edellyttämällä koulutuksella tai taiteellisella toiminnalla, joka sijoittuu pääasiassa visuaalisen viestinnän kenttään.

Professorin tehtävien tarkempi kuvaus ja kelpoisuusvaatimus sekä tiedot tehtävän täyttämisestä on luettavissa tehtäväntäyttöselosteesta

Hakemus

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

1. Hakukirjeen tulee sisältää yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) sekä tieto siitä, milloin hakijalla on mahdollisuus ottaa tehtävä vastaan.

2. CV, joka tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksen mukaan Tutkijan ansioluettelomalli | Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi). Hakijan tulee pyydettäessä esittää kaikista ansioluettelossa mainituista kohdista kirjallinen todiste.

3. Selvitys täytettävän tehtävän kannalta hakijan merkittävistä ansioista ja toiminnasta. Selvitykseen pyydetään sisällyttämään hakijan näkemys graafisen suunnittelun koulutuksen kehittämisestä ja alan tutkimustoiminnan edistämisestä (selvitys yhteensä max 3 sivua).

4. Julkaisuluettelo, joka tulee olla luokiteltuna OKM:n julkaisuluettelon mukaisesti.

5. Tehtävän täytön kannalta hakijan keskeiset julkaisut (max 10 kpl).

6. Opetusportfolio tai muu kirjallinen selvitys hakijan opetusansioista. Opetusansioihin sisältyvät pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus opetus- ja ohjaustehtävistä, oppimateriaalin tuottaminen ja muut opetustehtävässä saavutetut ansiot. Taiteiden tiedekunnan opetusportfolio-ohjeet ovat tiedekunnan verkkosivulla. 

Lisätietoja tehtävästä

Lisätietoja tehtävästä antaa dekaani Satu Miettinen ja rekrytointiprosessista hallintopäällikkö Kaisa Kangas, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Työpaikanosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Työn kesto: toistaiseksi 1.8.2024 alkaen
Työaika: kokoaikatyö
Koeaika: 6 kk
Palkkaus: Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 8 (5121,15 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkan lähtötaso on noin 6100-6250 €.

Suunnittelupäällikkö

Oletko kiinnostunut lappilaisen korkeakoulutuksen strategisesta kehittämisestä, tiedon hyödyntämisestä ja analyysistä ja innostaako sinua tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden ja toimintaympäristön muutosten ennakointi?

Jos sinulla on asiantuntijuutta strategisesta suunnittelusta ja ennakoinnista, ja haluat kehittyä ja kehittää korkeakoulun tietoperusteisesta toimintaa yhdessä korkeakoulun johdon kanssa niin meillä olisi tarjottavana suunnittelupäällikön tehtävä lappilaisessa ja arktisessa korkeakouluyhteisössämme!

Haemme Lapin korkeakoulukonsernin yhteisiin LUC Palveluihin suunnittelupäällikköä vakituiseen työsuhteeseen 1.11.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostama Lapin korkeakoulukonserni (LUC) on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Strategisia valintojamme ovat globaali arktinen vastuullisuus, kestävä matkailu sekä tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta. Korkeakouluyhteisössämme opiskelee noin 10 000 opiskelijaa ja työskentelee noin 1 100 työntekijää Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa.

Suunnittelupäällikön työnantajana toimii Lapin yliopisto ja päätyöpiste sijoittuu Rovaniemelle ammattikorkeakoulun kampukselle.

Tehtävänäsi on

Suunnittelupäällikön tehtävät painottuvat Lapin ammattikorkeakoulun strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tukemiseen ja kehittämiseen. Suunnittelupäällikkö vastaa ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisiin sopimuksiin liittyvästä suunnittelusta, ennakoinnista, tiedon tuotannosta ja dokumentoinnista.

Suunnittelupäällikön tehtävänä on tukea ammattikorkeakoulun johtoa pitkän aikavälin suunnittelussa sekä toimia aktiivisessa yhteistyössä ammattikorkeakoulun rehtorin, osaamisalueiden johdon ja johtoryhmän kanssa. Keskeinen osa-alue on tulevaisuuden toiminnan ennakointi ja strategia- ja skenaariosuunnittelu. Tähän kuuluu myös vuosittainen ammattikorkeakoulun tavoite- ja tulosperustainen talouden suunnittelun tuki yhdessä LUC talouspalveluiden kanssa. Suunnittelupäällikkö raportoi ammattikorkeakoulun rehtorille ja LUC Palveluiden suunnittelujohtajalle.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle erittäin kiinnostavan ja vastuullisen tehtävän kehittyvässä korkeakouluyhteisössämme. Kuulut ammattikorkeakoulun johtoryhmään ja olet osa LUC suunnittelu- ja viestintäpalveluiden asiantuntijajoukkuetta, joka tukee korkeakouluja asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti. Joustavuutta työhösi tuo kehittynyt etätyövälineistö sekä monipaikkatyökäytäntömme. Työhyvinvointisi takaa monipuoliset työsuhde-etumme, mahdollisuudet luonnonläheiseen vapaa-ajanviettoon sekä Lapin kansainvälinen ilmapiiri.

Odotamme sinulta

Odotamme sinulta kokemusta ja näyttöä korkeakoulusektorin strategisen suunnittelun, johtamisen ja toiminnanohjauksen asiantuntija- ja kehittämistehtävistä. Työskentelyotteesi on strateginen, yhteisöllinen ja vastuullinen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta erinomaista yhteistyökykyä, sosiaalista taitavuutta, aktiivista verkostoitumista korkeakouluyhteisössä ja kansallisella tasolla sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Edellytämme sinulta vähintään ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemus ammattikorkeakoulujen toiminnasta on eduksi.

Lisätietoja tehtävästä

Lisätietoja tehtävästä antaa suunnittelujohtaja Jorma Puuronen, LUC-suunnittelu ja viestintäpalvelut, p. 040 725 0205 ja rehtori Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu, p. 040 029 3545.

Työpaikan osoite: Yliopistonkatu 8, 96300 ROVANIEMI
Työn kesto: 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Koeaika: 6 kk
Palkkaus: Sopimuspalkka. Tehtävä kuuluu Sivistystyönantajien Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piiriin ja siinä noudatetaan kokonaistyöaikaa.

Mikäli tämä tehtävä puhutteli sinua, jätä hakemuksesi CV:si ja palkkatoiveesi kera rekrytointijärjestelmäämme.

Yliopistomme työnantajana
Dosentin arvo yliopistossamme
Rovaniemi yliopistokaupunkina