SESSIO B
Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00

B1: Kiina update

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka: Summit auditorio
Sessio

Kiina-sessio tarjoaa mahdollisuuden saada ajantasaista tietoa Kiinan korkeakoulu- ja tiedepoli­tiikasta. Korkeakouluilla on myös mahdollisuus esittää toiveita ja odotuksia kansallisen tason Kiina-yhteistyöstä.  Keskustelujen tavoitteena on tukea ministeriön ja korkeakoulujen tulevan toiminnan suunnittelua.

Pekingin Suomen edustustossa työskentelevä korkeakoulu- ja tiedeasiantuntija Mika Tirronen kertoo Kiinan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä. Onko Kiinan uuden hallituksen politiikka vaikuttanut kiinalaisten korkeakoulujen ja tiedelaitosten kansainvälistymisen edellytyksiin? Mikä on Kiinan tieteen tila – missä ovat Kiinan vahvuudet ja heikkoudet? Millaisia yhteistyönäkymiä suomalaisille toimijoille Kiinassa avautuu? Kuinka korkeakoulu- ja tiedeasian­tuntija voi tukea suomalaistoimijoita Kiinassa?

Suomalais-kiinalaista yhteistyötä esimerkiksi arktisen tutkimuksen, clean tech- alan ja ICT-osaa­misen sekä opettajankoulutuksen alueella on vauhditettu viranomaisyhteistyöllä. Millä muilla aloilla tarvitaan panostuksia? Korkeakoulut ja muut toimijat ovat verkostoituneet kansallisesti, toimivatko olemassa olevat verkostot ja voidaanko niitä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla?

Puheenjohtaja: Sofia Lähdeniemi, CIMO

 

Puhujat:
Mika Tirronen, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Ulkoasiainministeriö
Birgitta Vuorinen, Opetus- ja kulttuuriministeriöB2: Global Mindedness -kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijoiden asenteita ja voiko muutosta mitata?

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Info

CIMO on kehittänyt yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa kyselyn, jolla pyritään todentamaan, muuttuvatko opiskelijoiden asenteet ulkomaanjakson aikana. Vaikuttaako aika ulkomailla opiske­lijoiden valmiuksiin kohdata erilaisuutta? Samalla kysely antaa mahdollisuuden tarkastella ulko­mailla opiskelun (mahdollisia) hyötyjä avarakatseisuuden kehittymisen näkökulmasta. Tavoittee­na on avata mittaristo opiskelijoille kevätkauden 2013 aikana.

 

Infossa esitellään mittari ja keskustellaan siitä.

 

Puhuja: Irma Garam, CIMO


B3: Orientaatio, seminaarit, tapahtumat, vierailut – tukipalveluita yhdysvaltalaisille stipendiaateille

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Best practices

Fulbright Center vastaanottaa yhdysvaltalaisia opiskelija- ja tutkijastipendiaatteja ja järjestää heille tukipalveluita ennen Suomeen saapumista sekä Suomessa olon aikana. Jokainen stipen­diaatti voi tutustua ennen maahan saapumistaan kaksiosaiseen orientaatio-oppaaseen ja heti stipendikauden alussa tulijoille järjestään yhteinen orientaatio. Stipendikautensa aikana jokainen stipendiaatti pääsee osallistumaan vähintään yhteen, kaikki Suomessa sillä hetkellä olevat Fulbrighterit kokoavaan seminaariin. Lisänä ovat myös erilaiset tapahtumat ja vierailut sekä alumnien järjestämä toiminta. Tuemme ja rohkaisemme stipendiaatteja myös omaehtoiseen toimintaan.

 

Kerromme sessiossa Fulbright Centerin tarjoamista tukipalveluista: millaisia palveluita meillä on stipendiaateille, kuinka hyödynnämme yhteistyösuhteita palvelujen tarjoamisessa, millaista palau­tetta saamme stipendiaateilta ja miten kehitämme tukitoimintaamme. Tervetuloa mukaan kerto­maan omia vinkkejä, vertailemaan käytäntöjä ja kokemuksia sekä vaihtamaan mielipiteitä!

 

Puheenjohtaja: Karoliina Kokko

 

Puhujat:
Johanna Lahti, Fulbright Center
Karoliina Kokko, Fulbright Center

B4: Tutkinto-opiskelijoiden hakuprosessit

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Sessio

Tutkinto-opiskelijaksi Suomeen hakeutuvien kansainvälisten hakijoiden hakuprosesseja on työstetty vuosien aikana korkeakouluissa eri tavoin. Sessio tarjoaa katsauksen erilaisiin hakemusten käsittelyprosesseihin niin korkeakoulujen sisällä kuin keskitetyssä palvelussa.

 

Puheenjohtaja: Joanna Kumpula

Puhujat:
Joanna Kumpula, UAF
Katri Ventus, Aalto-yliopisto
Outi Tasala, UAF

B5: Kaipaako työnantaja kansainvälistä osaajaa?

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Sessio

            
CIMOn ja DEMOS Helsingin Piilotettu osaaminen –raportti julkaistiin 18.4.2013. Tutkimuksen lähtökohtana
                oli tarkastella kansainvälistä osaamista ja sen merkitystä muuttuvassa työelämässä. Mitä on kansainvälinen 
                osaaminen? Millainen sen merkitys on, tai voisi olla, globaalien megatrendien muokkaamassa työelämässä? 

                Tutkimukseen osallistui yli 2000 työnantajaa ja opiskelijaa korkea-asteelta ja toiselta asteelta. Tulosten 
                mukaan kansainvälinen osaaminen on kelpo indikaattori ominaisuuksille, joita työnantajat pitävät tärkeinä. 
                Perinteisten kielitaidon, kulttuurien tuntemuksen ja suvaitsevaisuuden lisäksi kansainvälinen osaaminen on 
                tutkimuksen tulosten mukaan paljon muutakin, mm. uteliaisuutta ja sitkeyttä. Työelämän rekrytointitilanteessa 
                kansainvälistä osaamista ei kuitenkaan edelleenkään osata yhdistää näihin toivottaviin ominaisuuksiin. 
                Kansainvälinen osaaminen on siis piilossa. 

                Session alustuksessa käydään läpi tutkimuksen tulokset, joita pohditaan ja työstetään mitä niistä voisi 
                seurata oman työn, opiskelijoiden ja työnantajan näkökulmasta. 

                Osallistujien oppimistulokset: uusia näkökulmia kansainväliseen osaamisen hahmottamiseen ja 
                hyödyntämiseen vaikkapa työelämäyhteistyön, opiskelijoiden kv-valmennuksen ja uraohjauksen 
                kehittämisessä. 

Puhuja: Katriina Lammi-Rajapuro, CIMO

B6: Alakko nää mua - kv- ja alumnitoiminnan yhteistyö

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Sessio

Miten kv-asiat ja alumnisuhteet liittyvät toisiinsa? Miksi kansainväliset asiat kiinnostavat alumni­suhteiden kentällä toimivia? Miksi alumnitoiminnan kehittäminen palvelee myös kv-asioiden kehit­tä­mistä? Miksi töitä pitäisi tehdä yhdessä? Miten? Mitä toimintoja pitäisi kehittää yhtenä kokonai­suutena?

 

Niukat ja/tai niukkenevat resurssit, nopea reagointi uusiin tarpeisiin, yhteistyö ja verkostoituminen, mallien jakaminen ja etsiminen rajojen ulkopuolelta, luovuus, jatkuva kehittäminen ja organisaa­tio­rajojen ylittäminen kuuluvat sekä kansainvälisten palveluiden että alumnisuhteiden arkipäivään. Pienemmillä resursseilla on saatava aikaiseksi enemmän tulosta kuin aiemmin. Yhteistyö helpot­taa vähenevien resurssien ongelmaa.

 

Yliopistojen kansainvälisten palvelujen ja alumnisuhteiden yhteistyötä lähestytään esimerkkien valossa.

 

Taso: Intermediate. Sessio sopii korkeakoulujen kv- ja alumnitoiminnan yhteistyön kehittämisestä kiinnostuneille. 

 

Osaamistavoite: Session jälkeen osallistujat hahmottavat, miten kv-palvelut ja alumnisuhteet liitty­vät toisiinsa ja osaavat lähteä kehittämään yhteistyötä omassa organisaatiossaan.  

 

Puheenjohtaja: Karoliina Kekki

 

Puhujat:
Karoliina Kekki, University of Oulu
Sanna Heikkinen, University of Oulu

B7: Liikkuvuushallinnon klinikka käytännöistä

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Best practices

Korkeakoulut tekevät samoja liikkuvuushallinnon toimia, mutta kukin omalla tavallaan. Liikkuvuushallin-non klinikan tavoitteena on jakaa osallistujien kesken hyviä käytäntöjä, niksejä, sääntöjä ja tietoja. Klinikka toteutetaan toiminnallisena lyhyiden esimerkkien sekä kysymyksien ja vastauksien avulla. Käytännön lähtökohtana on seuraava kysymys: Miten toteutat liikkuvan opiskelijan dokumenttihallinnon mahdollisimman sujuvasti? Osallistujille on etukäteistehtävä, joka antaa sisältöä itse sessioon.
 

Puheenjohtaja: Jaana Severidt, Lapin yliopisto

Puhujat:
Katariina Alava, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Marika Antikainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Jenni Leinonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Anni Kallio, CIMO

B8: Opiskelijan oleskelulupaprosessi ja siihen liittyvät ajankohtaiset asiat

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Session

Maahanmuuttovirasto yhdessä ulkoasianministeriön ja poliisihallituksen kanssa kertovat sessiossa oleskelulupaprosesta ja mitä ajankohtaista on menossa ja tulossa asian tiimoilta.

 

Puheenjohtaja: Pentti Sorsa, Maahanmuuttovirasto
 

Puhujat:

Essi Liimatainen, Maahanmuuttovirasto

Jukka Hertell, Poliisihallitus 

B9: Korkeakoulujen Venäjä-yhteistyö ja FIRST

Tiistai 21.5.2013 klo 10:45 – 12:00
Paikka
Roundtable, max 20 pax

Roundtable käsittelee korkeakoulujen Venäjä-yhteistyön tulevaisuudennäkymiä EUn uuden ohjelmakauden valossa.

Suomen ja Venäjän lähialueiden välinen FIRST-verkostoyhteistyöohjelma on toiminut vuodesta 2000 rahoittaen opiskelija- ja opettajavaihtoja sekä intensiivikursseja.

EUn uusi ohjelmakausi tuo vuodesta 2014 lähtien mahdollisuuden toteuttaa Erasmus- tyyppistä vaihtoa myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa sekä tuo joitakin muutoksia Tempus-tyyppisiin kapasiteetinvahvistamishankkeisiin, jotka ovat perinteisesti olleet suomalaisille korkeakouluille tärkeitä Venäjä-yhteistyön kanavia. Myös Pohjoismaiden ministerineuvoston Venäjä-ohjelma tukee monipuolisesti korkeakouluyhteistyötä.

Kuinka nämä muutokset vaikuttavat korkeakoulujen Venäjä-yhteistyöhön? Tulisiko myös FIRST-ohjelmaa uudistaa?

Roundtablessa CIMOn edustajat alustavat keskustelua ja osallistujien pyydetään valmistautu­maan keskusteluun omien korkeakoulujensa Venäjä-yhteistyön näkymistä.

Puheenjohtaja: Maija Airas-Hyödynmaa

 

Puhujat:
Maija Airas-Hyödynmaa, CIMO
Sini Piippo, CIMO

B10: Bad English?

Tuesday 21.5.2013 at 10:45 – 12:00
Venue
Session

We have all heard it: non-native speakers / Finns teaching in English misuse English, they should be tested before letting them enter an international classroom, learning is obstructed by their bad language, etc. At the same time the International Student Barometer does not give evidence to these claims. Is bad classroom English only a myth? What is the nature - and effectiveness - of English as an academic lingua franca? This session will shed light on the linguistic realities of international classrooms where English is the second language of (most of) the students and the teacher. In addition, the implications these realities will have on the linguistic support for students and teachers will be discussed.

 

Chair: Esko Koponen, Helsingin yliopisto

Speakers:
Ray Carey, Helsingin yliopisto

B11: Bridging the International Student and Staff Experience

Tuesday 21.5.2013 at 10:45 – 12:00
Venue
Session

UniPID - The Finnish University Partnership for International Development - is a network of Finnish universities supporting university cooperation between Finnish universities and those in the global south.  The UniPID network works to strengthen institutional partnerships between scholars and institutions in Finland and in the South, including through supporting student and staff research and educational exchange and collaboration.

 

The Ministry of Education and Culture's Strategy for the Internationalisation of Higher Education Institutions calls for a substantial increase in the amount of degree student and staff members of immigrant or international backgrounds at Finnish HEI's.  This is justified, in part, as a means for increasing the competencies and expertise of Finnish HEI's and supporting the development of a multicultural society.  Additionally, HEI's are given the responsibility of integrating these students and staff into both the education community and society.  However, the question remains open whether the increasing numbers of international staff and students at HEIs are truly creating more internationally competent universities or societies.   Moreover, the extent of integration of students and staff - and HEI's role in this - must be questioned. This session will explore the success or failure of international degree student integration in Finnish educational communities, from the experience of leaders of these educational communities.  The session will explore the differences in integration and interaction between traditional and virtual courses and explore possible methods for better integrating international staff and students for the benefit of the individuals, HEIs, and society.  This session is for participants who are interacting with inter­national students and/or staff.  This session will provide participants with a better understanding of educational and societal challenges and success to the integration of international students and staff.

 

Chair: Markku Kanninen

  

Speakers:
Markku Kanninen, professor of Tropical Silviculture, Director of VITRI, University of Helsinki, UniPID Chair
Jeremy Gould, professor, Development & International Cooperation, University of Jyväskylä,
Mikko Joronen, Head of Department Studies Programme University of Turku
Turkka Sinisalo, National Union of University Students in Finland

B12: What we learned about Finland - a European perspective

Tuesday 21.5.2013 at 13:30 – 14:45
Venue
Session

Finnish universities in total have some 360 degree programmes listed on the websites of StudyPortals in 2012, up from 42 in 2007. In this session we will present some general trends about the absolute and relative discipline popularity, the countries of origin where the interest is coming from and some characteristics of these students, such as funding situation, intended start date, etc. At the same time we will shed a light on how Finnish institutions perform in the online arena compared to their competitors in Europe and what they can learn from them. We will also present some data on the performance of the campaigns of some Finnish institutions. This session is sponsored by StudyPortals B.V., The Netherlands

 

Chair: Thijs van Vugt

 

Speakers:
Thijs van Vugt, StudyPortals B.V., The Netherlands
Vincent Verspaandonk, StudyPortals B.V., The Netherlands

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK