SESSIO C
Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45

C1: Kuinka arvioida korkeakoulujen kansainvälistymistä?

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka: Summit auditorio
Sessio

Sessiossa esitellään KKA:n tekemän kansainvälisten koulutusohjelmien arvioinnin tuloksia ja käydään keskustelua niiden hyödyntämisestä koulutusohjelmissa. Lisäksi esitellään Hollannin laadunvarmistustoimijan (NVAO) kehittämä arviointimalli (European Certificate for Quality in Internationalisation) korkeakoulujen kansainvälistymisen arvioimiseksi. Mallia on tarkoitus testata 14 eurooppalaisessa korkeakoulussa vuosina 2013-2015. Hankkeen tarkoituksena on luoda eurooppalainen laatuleima kansainvälistymiseen. Sessiossa esitellään uusi arviointimalli ja keskustellaan mm. siitä, miten korkeakoulujen kansainvälistymisen laatua voidaan mitata.

 

Puheenjohtaja: Mafi Saarilammi

 

Puhujat:
Mafi Saarilammi, Korkeakoulujen arviointineuvosto
Touko Apajalahti, Korkeakoulujen arviointineuvosto

C2: Laavukahvit ja keskustelu Kiina-asioista Mika Tirrosen kanssa

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Outdoor session

Jatkona Kiina-Update sessiolle OKM:n korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijan Mika Tirronen pitää sovitusti konsultaatiota, keskustelua ja kahvittelua tapahtumapaikan Laavulla. Viime kevätpäivien Kiina-Session päätteeksi henkilökohtaiselle ja yleiselle keskustelulle oli tarvetta ja kysyntää. Sessio Kiina Update pidetään tiistaina aamupäivällä. Sessiota seuraa lounas. Lounaan jälkeen Mika Tirronen pitää vapaamuotoista vastaanottoa tapahtumapaikan Laavulla. Sessioon tulee ilmoittautua erikseen.

 

Puhuja: Mika Tirronen, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Ulkoministeriö

C3: Työelämäyhteistyö kansainvälisen yhteistyön strategisena kehittämiskohteena

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Sessio

Korkeakouluissa kansainvälinen yhteistyö painottuu usein tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön. Yhteis­kunnallinen vuorovaikutuksen (YVV) korostuessa korkeakoulut panostavat yhä enemmän yhteistyöhön ja vuoropuheluun etenkin työnantajaorganisaatioiden kanssa.

 

Sessiossa pohditaan akateemisen tutkimuslaitoksen toimintojen strategista kansainvälistämistä. Mikä rooli yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella ja erityisesti työelämäyhteistyöllä on tässä työs­sä? Miten viedä YVV kansainväliselle tasolle? Miten valita oikeat strategiset kumppanit ja kehittää organisaation kansainvälisyyttä kokonaisvaltaisesti?

 

Teemaa lähestytään Helsingin yliopiston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus Aleksan­teri-instituutin YVV-strategiasuunnittelun kautta. Sessiossa kerrotaan myös Aleksanteri-instituutin kansainvälisen yhteistyön hallinnoinnista ja uusista avauksista mm. Valko-Venäjälle ja Georgiaan. Lisäksi keskustellaan Aleksanteri-instituutin koordinoiman Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla (OVET) – hankkeen tuloksista ja pohditaan työelämäyhteistyötä askeleena kansainvälisyyteen.

 

Puheenjohtaja: Iiris Virtasalo

 

Puhujat:

Iiris Virtasalo, Aleksanteri-instituutti, OVET-hanke

Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutti

Laura Quist, Aleksanteri-instituutti, OVET-hanke

C4: UArctic Global Access - workshop
Tuesday  21 May 2013 at 13:00 - 17:00
Venue: Levi Center Hullu Poro
Workshop (suljettu/closed)

C5: Henkilöstövaihtojen laadunvalvonta ja tulosten levittäminen

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Sessio

Laatua ei korkeakoulussa lisätä ilman kansainvälisyyttä, mutta miten mitataan kansainvälistymisen laatua?

 

Henkilöstövaihtojen lukumäärien kasvaessa vaihtojen seuranta ja laadunvarmistus nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Kun liikkujia on yhä enemmän, tulee korkeakoulun panostaa laadukkaaseen ja tavoitteelliseen vaihtotoimintaan. Samalla vaihtojen hallinnoinnista ja dokumentoinnin seuran­nasta tulee työläämpää.

 

Henkilöstövaihtojen avulla lisätään kansainvälistä kompetenssia ja kehitetään ammatillista osaa­mista. Yksittäisten vaihtojen tavoitteet asetetaan korkeakoulun ja yksikön kv. strategian mukai­sek­si. Mitä keinoja korkeakoululla on seurata asetettujen tavoitteiden laadukasta toteutumista ja miten saavutettuja tuloksia levitetään parhaiten? Laadunvarmistukseen on tarjolla työkaluja: työ­suunnitelman tarkoituksena on taata vaihdolle laadukas toteutus ja kirjallisella raportilla kerrotaan tuloksista. Onko työsuunnitelma ja raporttilomake hyödynnetty tehokkaasti yksiköissä ja miten dokumentointia valvotaan?

 

Vuorovaikutteisessa ja keskustelevassa sessiossa käydään läpi miten korkeakoulut varmistavat henkilöstövaihtojen tulosten saavuttamisen ja levittämisen lähityöyhteisössä, yksikössä ja koko korkeakoulussa. Miten korkeakoulut ovat toteuttaneet raportointijärjestelmän henkilöstövaihtojen osalta, miten korkeakoulujen laadulliset vaatimukset otetaan niissä huomioon ja miten henkilöstö niihin vastaa: täyttääkö henkilöstön tekemä vaihtojen suunnittelu ja raportointi laadulliset kriteerit? Kuinka moni hyötyy kirjallisista raporteista ja miten raportoinnin toteutumista seurataan?

 

Puheenjohtaja: Noora Kahra

 

Puhujat:
Noora Kahra, Tampereen ammattikorkeakoulu
Maarit Sinikangas, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 

C6: Kv-tutkinto-opiskelijoiden koulutus voittoa tuottavaksi liiketoiminnaksi? Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Sessio

Suomen koulutusvientistrategiassa esitetään, että koulutuksen osuus kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä. Opiskelijarahoituksen käyttöönotto lukukausimaksukokei­lun muodossa voidaan nähdä osana tätä koulutusvientitoimintaa. Kokeiluun osallistuvissa korkea­kouluissa opiskelijoilta perittävät lukukausimaksut on kuitenkin toistaiseksi katettu useimmiten korkeakoulujen itsensä myöntämillä apurahoilla, minkä vuoksi kokeiluun osallistuminen on ollut valtaosin tappiollista. EU/ETA-maiden ulkopuolisten tutkinto-opiskelijoiden kouluttamisen muutta­minen voittoa tuottavaksi toiminnaksi edellyttäisi lukukausimaksujen rahoituksen tulevan pääosin korkeakoulujen omien apurahaohjelmien ulkopuolelta.

 

Vaikka tilanne on suomalaisille korkeakouluille uusi, kansainvälisesti tarkasteltuna kansainvälis­ten tutkinto-opiskelijoiden maksuton korkeakouluttaminen on harvinaista. Benchmarking-koke­muk­set esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta ovat toki tärkeitä, mutta niiden rinnalla kannattaa roh­jeta suunnata katseet myös koulutusviennin todellisiin menestystarinoihin. Vaikka esimerkiksi Iso-Britannia ei monessa mielessä olekaan vertailukelpoinen Suomen kanssa, voi hyödyllistä tilasto­tietoa ja toimivia käytänteitä poimia myös sieltä. Sessiossa esitellään tältä kulmalta Isosta-Britan­niasta kerättyä, lähes puoli miljoonaa kansainvälistä opiskelijaa kattavaa, lukukausimaksujen ra­hoi­tuslähteitä erittelevää aineistoa lukuvuodelta 2010-2011.

 

Sessio ei ota kantaa lukukausimaksuista käytävään puolesta/vastaan-keskusteluun, vaan esit­telee aineistoon tukeutuen, mitä ulkopuolisia rahoituslähdevaihtoehtoja eri kansalaisuuksia edus­ta­vat opiskelijat Iso-Britanniassa hyödyntävät ja voisivat siis mahdollisesti Suomessakin hyödyn­tää. Materiaalin pohjalta session osallistujat pohtivat yhdessä, mitä toimenpiteitä suomalaisilta korkeakouluilta edellytettäisiin ulkopuolisella rahoituksella opintojenaikaiset kustannuksensa kattavien opiskelijoiden tehokkaammaksi rekrytoimiseksi, sitouttamiseksi ja opintojenaikaiseksi tukemiseksi.

 

Puhuja: Paula Merikko, CSC- IT Center for Science Ltd

C7: Saapuvien opiskelijoiden asumispalvelut

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Roundtable, max 20 pax

Saapuvien tutkinto- ja vaihto-opiskeljoiden asumispalveluita järjestetään eri kaupungeissa ja korkeakouluissa sekä opiskelija-asuntosäätiöissä eri tavoin. Toimivat asumispalvelut ovat saapuville opiskelijoille yksi tärkeimmistä asioista opiskelupaikan valinnassa. Asumisjärjestelyi­den toimivuus on olennainen vetovoimaisuustekijä myös korkeakouluille opiskelijamarkkinoin­nissa. Session tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja tietoa toimintatavoista asuntopalveluissa eri korkeakouluissa, keskustella ongelmakohdista sekä hyvistä kokemuksista.

 

Osallistujille lähetetään etukäteen kysely oman korkeakoulun asumisjärjestelyistä, kyselyä käyte­tään pohjana sessiolle. Sessiossa esitellään myös alustuksena Oulun yliopiston ja Pohjois-Suo­men opiskelija-asuntosäätiö PSOASin kiintiösopimusmalli.

 

Sessio sopii saapuvien opiskelijoiden ja erityisesti heidän asuntoasioidensa kanssa töitä teke­ville. 

 

Puheenjohtaja: Tytti Haapalehto

 

Puhujat:
Tytti Haapalehto, Oulun yliopisto
Sanna Heikkinen, Oulun yliopisto

C8: Kriisien ennaltaehkäisy ja kohtaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Roundtable, max 20 pax

Roundtable-sessiossa keskustellaan kansainvälisten opiskelijoiden kriisien ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta. Esimerkiksi aasialaisten opiskelijoiden itsemurhauhkaukset opintomenestykseen liittyen ovat lisääntyneet. Lisäksi koti-ikävää ja kulttuurishokkia potevat kv-opiskelijat kuormittavat esim. YTHS:n ja opintopsykologien vastaanottoa. Keskustelussa pohditaan moniammatillisten osaajien ammattitaitoisella otteella kriisien ennaltaehkäisyä ja kohtaamista arjen tilanteissa.

 

Level: all.

 

Puheenjohtaja: Minna Kaartinen-Koutaniemi

 

Puhujat:
Minna Kaartinen-Koutaniemi, Helsingin yliopisto
Raisa Asikainen, Helsingin yliopisto

C9: Japanilaisten opiskelijoiden houkutteleminen Suomeen

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Outdoor session

Japani on suomalaisille opiskelijoille houkutteleva vaihtomaa, mutta japanilaisia tulee Suomeen yllättävän vähän. Sessiossa mietitään keinoja ja jaetaan kokemuksia opiskelijamäärien lisäämi­seksi Japanista Suomeen. Hokkaidon yliopisto esittelee First Step -ohjelman, jonka puitteissa japanilaiset opiskelijat tutustuvat kymmenen päivän ajan kohdemaan yliopistoihin ja yrityksiin.

 

Puheenjohtaja: Tero Salomaa

Puhujat:
Tero Salomaa, Hokkaido University, Helsinki Office
Johtaja Kauko Laitinen, Suomen Japanin Instituutti
 

C10: Kesäkoulut kansianvälistymisen vauhdittajina

Tiistai 21.5.2013 klo 13:30 – 14:45
Paikka
Sessio

Kesäkouluja on toteutettu Suomessa jo pitkään. Toteutukset ovat vaihdelleet merkittävästi. Kesä­koulun järjestäjinä ovat olleet yksittäisten korkeakoulujen yksiköt, korkeakoulut tai niiden erilaiset yhteenliittymät.

Sessiossa esitellään kolme hyvin erilaista kesäkoulun toteutusta. Esitysten pohjalta session osal­lis­tujat pohtivat kesäkoulun hyötyjä ja merkitystä korkeakouluille  mm. kansainvälisten tavoitteiden vauhdittajina.

 

Puheenjohtaja: Hellevi Leppiaho

 

Puhujat:
Hellevi Leppiaho, Rovaniemi UAS
Jari Heiniluoma, Satakunta UAS
Seppo Pellinen, Saimaa UAS

Pauliina Mikkonen, Helsingin yliopisto

C11: International Collaboration & Global Responsibility

Tuesday 21.5.2013 at 13:30 – 14:45
Venue
Session

UniPID - The Finnish University Partnership for International Development - is a network of Finnish universities supporting university cooperation between Finnish universities and those in the global south, including through long-term research and education partnerships for the promotion and implementation of global responsibility in higher education.

 

This session will explore the impact of international research and education collaboration on global responsibility, particularly examining the Finland - Europe - Africa research relation­ship.  As international collaboration and global responsibility are becoming increasingly larger facets of a researcher's or university's profile, both are making a greater effort to engage in international research and education partnerships.  At the same time, funding agencies are focusing more and more on research addressing global challenges, emphasizing the potential impact of North-South-South collaboration.  This session will address different views on the Finland - Europe - Africa research and education relationship and how it is, or should be, contributing to international cooperation and global responsibility.  How important are these relationships and how do they impact global research and policy priorities?  How do outputs and outcomes of research or educational collaboration contribute to international cooperation, and in turn, global responsibility?  What role do researchers, educators, HEIs, and research funding institutions have in defining and supporting global responsibility?  The session will be accessible for all participants, but will be most useful for those dealing with educational and research collaboration.  Participants will gain a better understanding of the impact of international collaboration on global responsibility, and on the Finland - EU - Africa relationship in particular.

 

Chair: Olli Vainio

 

             Speakers:
             Olli Vainio, professor, Faculty of Medicine, University of Oulu
             Riina Vuorento, Ministry of Education and   
             Culture
             Kaisa Vaahtera, Academy of Finland
             Melissa Plath, UniPID
             Eva Kagiri, UniPID
             Iina Soiri, Nordic Africa Institute, Sweden
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK