SESSIO D
Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30

D1: Academic Cooperation Association (ACA), multi-dimensional global university ranking system (U-Multirank) and Nordic Council of Ministers key themes and activities

Tuesday 21.5.2013 at 15:15 – 16:30
V
enue: Summit auditorio
Sessio

The session contributes to the understanding of Global Academic Standing and Classification - Rankings and League tables. The race to the top and better ranking in the university ranking systems has been on the agenda of Finnish institutions and Ministry of Higher Education and Culture of Finland. A project based multi-dimensional global university ranking system is presented and explained (U-Multirank). Session provides information on various ranking systems and actors. Interpretation of ranking and league tables' purposes and goals, indicators, data collection and interpretation and presentation of results is presented. A main focus of the session is on U-Multirank.

 

Also a general overview of ACA activities is presented. The Academic Cooperation Association (ACA) offers promotion, visibility, advise, expert reports and publications, tools and training on internationalisation of higher education systems. ACA monitors, analyses and disseminates the latest information and developments on global higher education trends, especially focusing on the EU and its policy & reform agendas. With its publications, events and projects ACA provides easily accessible value added cooperation with its members and partners. Relevant and current ACA led -projects and results will also be presented.

 

The second part of the session presents the key themes and activities the Nordic Council of Ministers. The session focuses on the profiling of the Nordic Higher Education with presentation on The globalisation projects "The furtherance of higher education", including marketing the Nordic Region as an attractive place for education and training and the Development of the Nordic Research and Innovation Area, (NORIA). Other examples of concrete projects and institutions of the Nordic Council of Ministers are presented.

 

Chair: Juha Ketolainen

 

Speaker:
Bernd Wächter, Academic Cooperation Association (ACA), Brussels, Belgium

 

  
D2: Laavukahvit ja keskustelu Kiina-asioista Mika Tirrosen kanssa

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30
Paikka
Outdoor session

Jatkona Kiina-Update sessiolle OKM:n korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijan Mika Tirronen pitää sovitusti konsultaatiota, keskustelua ja kahvittelua tapahtumapaikan Laavulla. Viime kevätpäivien Kiina-Session päätteeksi henkilökohtaiselle ja yleiselle keskustelulle oli tarvetta ja kysyntää. Sessio Kiina Update pidetään tiistaina aamupäivällä. Sessiota seuraa lounas. Lounaan jälkeen Mika Tirronen pitää vapaamuotoista vastaanottoa tapahtumapaikan Laavulla. Sessioon tulee ilmoittautua erikseen.

 

Puhuja: Mika Tirronen, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Ulkoministeriö

D3: Opiskelijavaihto - opintojen edistäjä vai hidastaja

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30
Paikka
Roundtable, max 20 pax TÄYNNÄ

Opintojen nopeampi edistyminen on nousemassa entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Korkeakou­lu­jen rahoitus riippuu tulevaisuudessa merkittävästi siitä, miten opiskelijat valmistuvat. Tavoite on kuitenkin myös se, että opiskelijat liikkuvat ja kansainvälistyvät. Miten iso riski ulkomaille lähtö on opintojen etenemisen näkökulmasta, mikä on nykytilanne?

 

Roundtable -keskustelussa vaihdetaan ajatuksia ja verrataan korkeakoulujen käytäntöjä siitä, miten ulkomaan jakso sijoittuu opintosuunnitelmaan. Miten opiskelijat valitaan vaihto-ohjelmiin? Miten opintojen hyväksi luku toteutetaan ja onnistuu? Miten kannustaa opiskelijoita lähtemään vaihtoon, mutta samalla huolehtia siitä, että opinnot etenevät tavoitteiden mukaisesti?

 

Keskustelu voidaan käydä myös englanniksi, jos osallistujat niin toivovat.

 

Taso: Intermediate

 

Puheenjohtaja: Sirpa Holmström

 

Puhujat:
Eeva Lyytikäinen, Aalto-yliopisto
Katri Salmi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

D4: UArctic Global Access - workshop
Tuesday  21 May 2013 at 13:00 - 17:00
Venue: Levi Center Hullu Poro
Workshop (suljettu/closed)


D5: Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi: yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30
Paikka
Sessio

Kansainvälisen henkilöstön osuus yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnasta on suomalaisis­sa yliopistoissa edelleen alhainen ja ehkä siksi myös yksi ministeriön asettamissa kansainvälisyy­den indikaattoreista. Määrälliseen kasvuun panostaminen ilman tietoisia päätöksiä tavoitetasosta tai profiilista ei kuitenkaan johda toivottuun tulokseen.

Mitä on aktiivinen kansainvälinen henkilöstörekrytointi ja millä instrumenteilla sitä voidaan toteut­taa? Millaisia strategisia päätöksiä ja niistä seuraavia toimenpiteitä yliopistoilta edellytetään?

Minkä pitää muuttua, jos pyrkimyksenä on ennakoiva, kustannustietoinen ja ammattimaisesti to­teutettu kansainvälinen akateeminen rekrytointi?

Konkreettisena esimerkkinä sessiossa esitellään Aalto -yliopiston Professorien urapolku eli tenure track, joka on Aalto-yliopiston keskeisin akateeminen urapolku. Se luo perustan yliopiston pyrki­myk­sille päästä maailman huippuyliopistojen joukkoon. Urajärjestelmän periaatteena on, että sekä yliopisto että yksilö sitoutuvat akateemiseen uraan. Selkeät odotukset ja kannustimet sekä henkilökohtaisen, ammatillisen ja akateemisen kasvun tukeminen ovat olennainen osa järjestel­mää. Sessiossa käydään läpi esimerkki tenure track prosessin toteutuksesta laitoksen näkökul­masta.

Miten tenure track rekrytointi toteutetaan Aalto-yliopistossa ja miten saadaan houkuteltua par­haim­­mat kandidaatit?

Sessio on advanced / professional level ja suunnattu kansainvälisten asioiden päälliköille esi­merkkinä kansainvälistymisen laajenemisesta opiskelijaliikkuvuudesta kansainvälistyvään henki­löstöön.

 

Puheenjohtaja: Tiina Kosunen

Puhujat:
Tiina Kosunen, Helsingin yliopisto
Anne Kanto, Aalto-yliopisto

D6: Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30
Paikka
Sessio

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa integroituna opetukseen - opetusta TKI-hankkeissa – korkea­koulujen ja työelämän innovaatioyhteistyötä. Työelämälähtöinen oppimis- ja innovaatioproses­si edellyttää opiskelijoiden ja opettajien aktiivista roolia työn ja ​​liiketoiminnan kehittämishank­keissa, innovoimalla oppimista, vertaisoppimista ja kansainvälistä verkottumista. Tavoitetta ja haastetta kerrakseen.

 

Kansainväliset TKI-hankkeet eivät yleensä itsessään sisällä opiskelijoiden osallistumista, vaan integrointi on rakennettava korkeakoulun sisällä tapauskohtaisesti. Erilaiset aikataulut hanketoi­min­nassa ja opetuksessa luovat lisähaasteita.

 

Sessiossa esitellään kolme esimerkkiä kansainvälisestä TKI-hankkeista, joissa on ollut kompo­nent­tina opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen, tai hanke on tuottanut tai järjestänyt opetusta alan aiheista kansainvälisestä näkökulmasta.

 

Session tavoitteena on antaa osallistujille erilaisia näkemyksiä ja mahdollisuuksia TKI-toiminnan ja opetuksen yhteensovittamisesta.

 

Session taso: edistynyt

 

Puheenjohtaja: Timo Ahonen

 

Puhujat:
Timo Ahonen, FUAS – Federation of Universities of Applied Sciences
Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu
Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

D7: Mitä CIMOn kansallisissa ohjelmissa on tarjolla yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30
Paikka
Info

CIMON kansallisisssa ohjelmissa on tehty viime aikoina uusia avauksia ja muutoksia. Sessios­sa esitellään, mitä CIMOlla on tarjottavana yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. CIMOn eri yksiköt esittelevät mm. uutta Kiina-ohjelmaa, Brasilia-yhteistyötä, harjoitteluohjelmia EU:n ulko­puolisissa maissa, kehitysyhteistyöohjelmia sekä Suomeen tuleville ulkomaisille jatko-opiskelijoille tarkoitettuja ohjelmia.

 

Taso: Aloittelija

 

Puheenjohtaja: Katri Mäenpää

 

Puhujat:
Katri Mäenpää, CIMO
Annica Moore, CIMO
Sofia Lähdeniemi, CIMO

D8: Opiskelijavaihdon murros - freemoverit ja ulkopuoliset toimijat

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30
Paikka
Sessio

Kansainvälistymisstrategioiden yksi osa-alue on vaihtoon lähdön väylät. Korkeakoulujen omien kumppaneiden ohella opiskelijat kansainvälistyvät hankkimalla vaihtopaikkoja itsenäisesti tai tähän erikoistuneiden organisaatioiden avulla.

 

Kiitos kv-toimistolle ja Asia Exchangelle kun mahdollistitte unelmani toteutumisen! Palvelu oli luokkaa A+++ ja vaihtoon lähtö elämäni paras päätös. -LTY:n opiskelija AE:n vaihdossa

 

Mitä vaihtoon lähtö ulkopuolisen toimijan kautta oikein tarkoittaa? Täydentääkö järjestely korkea­koulujen omaa tarjontaa? Mitä eri strategioita korkeakouluilla löytyy? Tule kuuntelemaan ja kes­kus­telemaan!

 

Kohderyhmä: kv-päälliköt, kv-suunnittelijat, kv-koordinaattorit

 

Puheenjohtaja: Harri Suominen

Puhujat:
Harri Suominen, toimitusjohtaja, Asia Exchange
Tuomas Kauppinen, Academic Director, Asia Exchange
Janne Hokkanen, Kv-päällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Anu Härkönen, Vs. Kv-päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

D9: Sähköiset järjestelmät- missä mennään ja mihin?

Tiistai 21.5.2013 klo 15:15 – 16:30
Paikka
Sessio

Keskustelu jatkuu. Kansainvälisen liikkuvuuden hallinnointiin on kehitetty sähköisiä järjestelmiä työvälineiksi. Vaihtoluvut kasvavat ja uusia ratkaisuja etsitään, jotta jokainen korkeakoulu täyttäisi omat kansainvälisyystavoitteensa ja laatukriteerinsä. Sessiossa esitellään Mobility-Online, MoveOn ja SoleMOVE -tietojärjestelmillä toteutettuja ratkaisuja sekä niiden käyttöönotosta saa­tuja yleisoppeja ja kokemuksia. Keskiössä ovat uudet, lukuvuoden 2012 - 2013 aikana käyttöön otetut toiminnot, esimerkiksi SoleMOVE:n rajapinnat yliopiston muihin tietojärjestelmiin (Oodi/Winha), MoveOn 4, sekä uusimmat uutiset Komission Mobility Toolista.

 

Puheenjohtaja: Ville Paananen

Puhujat:
Ville Paananen, Turun ammattikorkeakoulu
Mari Pohjola, Laurea ammattikorkeakoulu
Tytti Haapalehto, Oulun yliopisto
Henna Juusola, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Niina Jokela, Helsingin yliopisto

D10: Strengthening Global Competences through Global Responsibility Programmes

Tuesday 21.5.2013 at 15:15 – 16:30
Venue
Session

Various global responsibility (GR) programmes and initiatives are in place in Finnish higher education institutions. These programmes sometimes mushroom out of own initiative or can also be facilitated by state funding. The programmes often involve multicultural encounters and can work in strengthening the global competencies of both students and staff. The experiences can provide a broader awareness of cultural perspectives and help in developing the skills valued and needed in a globalized world.

 

This session will address how various GR programmes aiming at building capacities in the South and in neighbouring regions have also had an impact in building vital global competences in participants within higher education institutions in Finland. The session wishes to bring together funders, institutions, students and practitioners involved in global responsibility programmes to discuss the impact participation in global responsibility and development cooperation programmes can have on all Finnish participants involved.

 

The discussion aims to engage a wide range of participants to consider new ways of engaging and promoting global responsibility programmes within higher education.

 

Chair: Maija Airas-Hyödynmaa, Centre for International Mobility CIMO

 

                Panelists:
            Riina Vuorento, Ministry of Education and Culture
            Jani Haapakoski, University of Oulu
            Niina Jurva, National Union of University Students (SYL)
             
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK