SESSIO E
Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00


E1: Ajankohtaista Opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00
P
aikka: Summit auditorio
Sessio


Sessiossa kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön alustus korkeakoulujen kansainvälistymisstra­tegian, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman sekä korkeakoulujen vienti­strategian toteutumisesta. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyö esimerkiksi Kiinan, Intian, Venäjän, Brasilian ja Chilen kanssa on saanut uusia ulottuvuuksia. Koulutusvientiin on panostettu laajalti, mutta toi­meen­panoon liittyy haasteita. Millaista korkeakoulujen, viranomaisten ja muiden toimi­joiden välis­tä yhteistyötä ja toimia tarvitaan, jotta kansainvälistymiselle ja koulutusviennille asetet­tuihin tavoit­teisiin päästäisiin?

 

Puheenjohtaja: Juha Ketolainen

 

Puhujat:
Birgitta Vuorinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Eeva Kaunismaa, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Riina Vuorento, Opetus- ja kulttuuriministeriö

E2: Ulkomaalaisen opiskelijan kotoutumisen ja integroitumisen tukeminen suomalaiseen yhteiskuntaan; Tampereen ja Lahden hyviä konkreettisia käytäntöjä

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00
Paikka
Best practices

Tämä sessio esittelee Tampereen ja Lahden hyviä käytäntöjä, jotka tukevat alueiden ulko­maalaisten opiskelijoiden integroitumista yhteiskuntaamme; heidän kotoutumistaan ja työl­listymistään Suomeen. Seuraavat toteutukset ovat esillä sessiomme aikana:

 

Mentorointiohjelma
Unipoli-korkeakoulujen (Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto) kansainvälisille opiskelijoille suunnattu mentorointiohjelma toteutetaan nyt kolmatta kertaa ja yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n kanssa. Ohjelman kohderyhmänä ovat kansainväliset tutkinto-opiskelijat sekä työelämässä olevat omien alojensa asiantuntijat. Tavoitteena on tuoda opiskelijat ja työelämä lähemmäs toisiaan, tukea siirtymistä korkeakoulusta työelämään ja vahvistaa kansainvälisien opiskelijoiden työelämäyhteyksiä.

 

Puhutaan suomeksi! -kampanja
Lahden ammattikorkeakoulun, Opiskelijakunta LAMKOn ja Lahden yliopistokeskuksen alueel­lisena yhteistyönä toteutetun kampanjan tarkoitus on tukea ulkomaalaisten opiskelijoiden suomen kielen oppimista ja rohkaista heitä harjoittelemaan kielitaitojaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa.

 

Ystäväperheohjelma
Tampereella ja Lahdessa toiminnassa olevan ohjelman tarkoitus on tukea ulkomaalaisten opiske­lijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille mahdollisuus tutustua ta­val­liseen suomalaiseen arkielämään. Tämän lisäksi toiminannan on tarkoitus tukea opiskelijoi­den suomen kielen oppimista ja lisätä sekä opiskelijoiden että suomalaisten perheiden monikulttuuri­sia kokemuksia.

 

Muut integroitumisen tukitoiminnat

 

Kaikilla näillä Tampereella ja Lahdessa toteutetuilla toiminnoilla on ollut positiivinen vaikutus ulko­maalaisen opiskelijan integroitumiseen ja työllistymiseen. Session erityksenä tarkoituksena on tar­jota vinkkejä tällaisten ja muiden ohjelmien ja kampanjoiden käytännön toteuttamiseen ja mark­kinointiin. Samalla tarkoituksena on herättää keskustelua muissa kaupungissa käytössä olevista hyvistä toimintamalleista.

 

Tämän lisäksi sessio korostaa korkeakoulujen välisen yhteistyön ja alueellisten verkostojen tär­keyttä opiskelijoiden integroitumisen ja työllistymisen tukemisessa.

 

Puheenjohtaja: Henna Eskonsipo-Bradshaw

 

Puhujat:
Katariina Mikkonen, kv-suunnittelija, Unipoli Tampere

Henna Eskonsipo-Bradshaw, projektisuunnittelija, Lahden ammattikorkeakoulu

E3: Työkaluja kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen analysointiin ja hallintaan

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00
Paikka
Sessio

             Korkeakoulujen kansainvälinen verkottuminen perustuu pitkälti kahdenvälisiin kumppanuuksiin 
             ja verkostoihin. Täydentävä rahoitus on luonut myös omat vahvat verkostot korkeakouluille. Kah­den­            välinen kumppanuus tapahtuu usein verkoston sisällä tai kumppanuus avaa pääsyn 
            uuteen kansainväliseen verkostoon. Usein nämä korkeakoulun sisäiset kumppanuudet ja verkostot eivät 
            kohtaa tai niiden potentiaalia ei hyödynnetä. On myös syytä huomioida, että korkeakoulun profiilin 
            edistäminen ja Brandin hallinta tapahtuu ja toteutuu merkittävimmin verkostojen avulla.

            Session aloittaa Fulbright Centerista Karoliina Kokko, käsittelee kumppanuuksien perusasioita 'the ABC 
            of Building Institutional International partnerships'.

            Lapin korkeakoulukonsernissa on joulukuussa 2012 hyväksytty kumppanuuksien hallin­taa ja kehitystä 
            tukevan matriisi, joka yhtenäistää kolmen korkeakoulun kumppa­nuuksien termit, tasot, toiminnot 
            eritasoisissa kumppanuuksissa, keskeiset sisällöt ja tulos­indikaattorit kullekin toiminnalle sekä 
            suositus- ja/tai vähimmäiskriteerit kullekin kumppanuus­tasolle.
            (
http://www.luc.fi/Suomeksi/Muu_kehittaminen/Kansainvalistyminen.iw3 )

            Henrik Luikko (KyAMK +MAMK) pohtii laajan partneriverkoston hallinnan haasteita ja avaa näkökulmaa 
            ajatteluun verkostot strategisten partnereiden vaihtoehtoina; niiden kautta tulosten (opetusmateriaali, 
            hankkeet yms) saavuttaminen on helpompaa kuin muutaman strategisen partnerin kautta.

            Helsingin yliopistossa käytiin syksyllä 2012 läpi laaja Erasmus-sopimuskierros jo uutta ohjelmakautta 
            ennakoiden.  Työtä pyrittiin tukemaan ja sujuvoittamaan hallinnon eri tasoilla. Sopimuskierroksella 
            arvioitiin sopimuksia laadunvarmistuksen näkökulmasta. Systemaattisen arvioinnin pohjalta on 
            mahdollista tehdä selkeitä tavoitteenasetteluita kv-liikkuvuuden muodoista ja laadusta (määrällisiä 
            tavoitteita unohtamatta) seuraavalle strategiakaudelle. Tarkoituksena on jatkaa laadukkaita hyvin 
            toimivia ja tavoitteita tukevia partnerisuhteita, lopettaa toimimattomat ja lähteä uusiin avauksiin 
            potentiaalisten uusien partnereiden kanssA.

            Puheenjohtaja: Harri Malinen

            Puhujat:
            Harri Malinen, Lapin yliopisto
            
Henrik Luikko, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu
            Niina Jokela, Helsingin yliopisto
 
                Karoliina Kokko, Fulbright Center

E4: Cotutelle - tohtorikoulutuksen kansainvälistämisen väline vaiko tutkintotehtailua

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00
Paikka
Sessio

Jatko-opiskelijan yhteisohjausjärjestelyjä koskevat Cotutelle – sopimukset, joissa on usein kyse myös kaksoistutkinnon myöntämisestä, ovat tulleet jäädäkseen myös suomalaisten tiedeyliopis­tojen tohtorikoulutukseen. Suhtautuminen cotutelle -sopimuksiin vaihtelee: osa pitää sopimuksia järkevänä win-win toimintana, osa kyseenalaistaa yhtä opiskelijaa koskevan hallinnollisesti ras­kaan sopimusprosessin mielekkyyden ja osa puolestaan pitää kaksoistutkinnon myöntämistä eet­tisesti arveluttavana. Ketkä hyötyvät cotutelle – sopimuksista eniten? Liittyykö sopimusten solmi­mi­seen riskejä? Mitä asioita sopimuksissa tulisi täsmentää? Mitä kokemuksia cotutelle – hank­keis­ta on kertynyt? Sessio pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin lyhyiden alustusten valossa. Cotu­tel­le – sopimuksia tarkastellaan koko yliopiston näkökulmasta, yksittäisen tohtoriohjelman näkö­kul­masta ja kertyneiden kokemusten valossa. Osa yliopistoista on tehnyt cotutelle – yhteis­työtä kos­kevia linjauksia ja ohjeita, ja näistäkin sessio antaa yhden esimerkin.

 

Puheenjohtaja: Jani Suokanerva, Lapin yliopisto

 

Puhujat:
Pia Le Grand, Turun yliopisto

Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto 

 

 

E5: Higher Education Cooperation Possibilities with the EU's Neighboring Area and Pre-Accession Countries

Tuesday 21.5.2013 at 16:45 – 18:00
Venue
Session

Session focuses on the existing and future higher education cooperation possibilities with EU's surrounding area: the neighboring countries and the pre-accession countries. Case examples of collaboration from Serbia and Ukraine in the Erasmus Mundus Action 2 Partnerships with University of Turku will be presented. Also possibilities for future cooperation in the new EU-programme will be discussed.

From the year 2014 onwards the existing EU- programmes for cooperation between EU and non-EU countries -such as Erasmus Mundus and Tempus- will be integrated into the common education framework programme Erasmus for All. International opening of Erasmus will enable more mobility of students and staff between EU –non EU in both directions.  

What are the existing forms of cooperation and what kind of effect will the upcoming changes have to higher education cooperation between EU and non-EU countries especially in the EU's surrounding area?

What is expected of the future cooperation in the partner countries such as Ukraine and Serbia?

Chair: Sini Piippo, Senior Programme Adviser, CIMO

Speakers:

            Oksana Krayevska, Associate Professor, Faculty of International Relations, Ivan Franko National 
            University of Lviv, Ukraine. Coordinator of Erasmus Mundus Projects in IFNUL (since 2007) Erasmus 
            Mundus Action 2 Partnership BMU-MID & MID – Mobilities for Innovation and Development


Gordana Vlahović, International Relations Officer, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Serbia. Erasmus Mundus Action 2 Partnership Join EU-SEE

                Elina Tulla, International Officer, University of Turku, Finland. Coordinator of Erasmus Mundus Action 2 
            Partnership BMU-MID & MID – Mobilities for Innovation and Development

E6: Sähköiset järjestelmät: SoleMOVE järjestelmäkohtainen tapaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00
Paikka
Roundtable, max 20 pax


SoleMOVE järjestelmäkohtainen tapaaminen, avoin kaikille halukkaille.
 

            Puhuja: Sanna Heikkinen, Oulun yliopisto

E7: Sähköiset järjestelmät: Moveon järjestelmäkohtainen tapaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00
Paikka
Roundtable, max 20 pax


Moveon järjestelmäkohtainen tapaaminen, tilaisuus suunnattu Moveon järjestelmää käyttäville.

 

Puhuja: Henna Juusola, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

E8: Sähköiset järjestelmät: Mobility-Online järjestelmäkohtainen tapaaminen

Tiistai 21.5.2013 klo 16:45 – 18:00
Paikka
Roundtable, max 20 pax

Mobility-Online järjestelmäkohtainen tapaaminen, tilaisuus suunnattu Mobility-Online järjestelmää käyttäville.

 

Puhuja: Ville Paananen, Turun ammattikorkeakoulu

E9: What's up with TOEFL?

Tuesday 21.5.2013 at 16:45 – 18:00
Venue
Outdoor session

Tools for working with the TOEFL! Hear the latest developments in TOEFL testing, share your experiences, ask questions, and give feedback.

 

Chair: Johanna Lahti

 

Speakers:
Joanna Wrzesińska, Educational Testing Service, ETS Global/Europe, The Netherlands
Johanna Lahti, Fulbright Center, Helsinki, Finland

E10: Tuition in Finland: Taboo Topic to Policy Instrument

Tuesday 21.5.2013 at 16:45 – 18:00
Venue
Session

This session highlights the findings of a PhD dissertation on the tuition pilot program in Finland. Using a sociological conceptual framework, the researcher analyses the 20-year historical narrative leading to the tuition fee pilot program while identifying the resistance against and the advocacy for tuition fees in Finland. All levels of participants are welcome.

 

Learning outcomes: Participants will leave the session with a better understanding of how a taboo topic has become a policy instrument, who the key strategic actors are in the field, and how legislative provisions act as a barrier for participation.

 

Speaker: Leasa Weimer, University of Jyväskylä

E11: Cradle to Grave - How to Ensure Your Potential Applicants Grow into Successful Alumni

Tuesday 21.5.2013 at 16:45 – 18:00
Venue
Session

Becoming a student is a long process, for both the student and the university. How can a university make sure that the applicant makes the right decisions throughout the process? How can you recruit the right people, how can you make sure that the students engage in the whole process and continue from applicants to students and then onto successful alumni? How can you establish and maintain a meaningful relationship with prospective students and then later on alumni?

 

This session will look at different actions that universities can plan and execute while recruiting students, starting from the application process to new student to successful alumna.

 

Chair: Joanna Kumpula

 

Speakers:
Kimmo Kuortti, Director, Recruitment, Admissions and International Services, University of Oulu
Jaana Severidt, Head of International Student Services, International Relations, University of Lapland

Joanna Kumpula, Team Manager, University Admissions Finland
Minna Nousiainen, International Coordinator, Faculty of Social Sciences, University of Lapland

E12: Burning money with Marketing and Recruitment

Tuesday 21.5.2013 at 15:15 – 16:30
Venue
Session

Marketing and Recruitment activities are evaluated cost-vise as return on investment. I many occasions M&R activities are not carefully planned and carried out nor do they have an analysis of plan to follow on. The session presents cases on the best ways and means on spending money on M&R without proper results. Moreover, cases of poor return on investment is presented alongside with current information on most effective M&R activities and their return on invest­ment. The session takes participants through the Dont's to the latest Do's in M&R. Special emphasis on this session is on Electronic and online marketing practices. Session suitable from beginners to advanced professionals.

 

The session presenters will also have a separately charged workshop taking the Do's even further on Thursday morning.

 

Chair: Harri Malinen

 

Speakers:
Harri Malinen, University of Lapland
Thijs van Vugt, iE&D Solutions bv, den Bosch, The Netherlands
Tim Rogers, International Higher Education Consultants UK Ltd

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK