Lapin yliopiston opetusnäytteen antamista koskevat ohjeet

Opetusnäyte

Opetusnäyte on haettavan opetustehtävän alueeseen kuuluva opetustapahtuma. Päätöksen opetusnäytteeseen kutsuttavista tekee tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto tai niiden asettama tehtäväntäyttötoimikunta, joka arvioi täytettävänä olevan tehtävän ansioituneimpien hakijoiden kokonaiskelpoisuutta. Tehtäväntäyttötoimikunta antaa kirjallisen lausunnon ja valmistelee tiedekuntaneuvostolle tai yliopistoneuvostolle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä kaikki kelpoisuuskriteerit ja hakumateriaalin huomioon ottaen.

Tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto tai niiden asettama tehtäväntäyttötoimikunta voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, mikäli hakija on aikaisemmin antanut hyväksytyn opetusnäytteen saman oppiaineen opetustaitovaatimusten osalta samantasoista opetustehtävää varten. Opetusnäyte ei saa olla viittä vuotta vanhempi.

Mikäli opetusnäytteeseen kutsuttu kieltäytyy, taikka laillista estettä esittämättä ei saavu hänelle varattuna aikana antamaan opetusnäytettä, mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hänen osaltaan raukeaa. Tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto tai niiden asettama tehtäväntäyttötoimikunta voi erityisestä syystä varata uuden tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen.

Lapin yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Dekaanin päätöksellä opetusnäytteen voi antaa myös muulla kielellä.

Opetusnäytteistä ja muista käytännön toimenpiteistä huolehtii yksikön kanslia.

Opetusnäytteen aiheen ja tason määrääminen

Opetusnäytteen aiheen tulee olla haettavan tehtävän alalta. Opetusnäytteen antajan on ilmoitettava opetusnäytteensä aihe annettuun määräaikaan mennessä tiedekuntaneuvoston esittelijälle, ellei tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto tai niiden asettama tehtäväntäyttötoimikunta tai opetustaidon arviointiryhmä määrää opetusnäytteen aihetta. Opetusnäytteen antajan on opetusnäytetilaisuuden alkaessa ilmoitettava, minkä opintovaiheen opetuksesta on kysymys.

Opetusnäytteen antaminen

Opetusnäyte on luennonomainen, ellei tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto tai niiden asettama tehtäväntäyttötoimikunta toisin määrää. Opetusnäyte on julkinen ja se pidetään tiedekunnan määräämänä ajankohtana yliopiston tiloissa. Muiden samaa tehtävää hakevien läsnäoloa ei kuitenkaan sallita. Opetusnäytteen kesto on 20 minuuttia. Tämän jälkeen kuulijoilla on mahdollisuus kysymysten esittämiseen.

Tiedekuntaneuvoston tai yliopistoneuvoston päätöksellä voidaan julkinen opetusnäyte nau-hoittaa. Päätöksen tulee kuitenkin olla sama kaikkien hakijoiden osalta.

Opetusnäytteen antajan tulee ilmoittaa tarvittavista av- ja muista välineistä samalla kun hän ilmoittaa opetusnäytteensä aiheen.

Opetusnäytteen arvostelu

Opetusnäytteen arvostelee kirjallisesti tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto ellei tehtä-vää ole delegoitu tehtäväntäyttötoimikunnalle tai erilliselle opetustaidon arviointiryhmälle. Opetusnäyte voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Hyväksytystä opetusnäytteestä voidaan antaa mainesana erinomainen, hyvä tai tyydyttävä. Hylättyä opetusnäytettä ei voi kompensoida muilla opetusansioilla.

Näiden ohjeiden tarkemmasta soveltamisesta päättää tarvittaessa tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto, joka tarvittaessa antaa myös yksittäistä opetustehtävää varten edellä olevista poikkeavia tai niitä täydentäviä ohjeita.

Opetusnäyte on osa opetustaidon arviointia

Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, joka muodostuu mahdollisesta opetusnäytteestä ja muista opetustaidon ansioista kuten pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus ja opiskelijoiden ohjaaminen, taito tuottaa oppimateriaalia, opetuksen kehittäminen, muut opetukselliset ansiot sekä kansainvälinen toiminta. Näitä opetustaidon eri osia voidaan painottaa eri tavoin riippuen täytettävänä olevasta tehtävästä. Opetustaidon arvioimiseksi voidaan käyttää lisäksi opetusportfoliota. Tiedekuntien opetusportfolio-ohjeet löytyvät yliopiston nettisivuilta.

Lapin yliopiston pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito. Dosentin arvoa hakevalta edellytetään hyvää opetustaitoa.

Opetusnäytteen arvostelussa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn

- jäsentää opetettava aihe kuulijoille ymmärrettäväksi
- jäsentää oppimistilanne
- perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä
- hyödyntää alan uusinta tutkimusta tai taiteellista toimintaa
- opettaa innostavasti ja ajatuksia herättäen
- olla vuorovaikutussuhteessa kuulijoiden kanssa
- käyttää havaintovälineitä

Haastattelu

Hakija voidaan kutsua haastateltavaksi. Tiedekuntaneuvosto tai yliopistoneuvosto tai tehtä-väntäyttötoimikunta kutsuu hakijat haastatteluun erikseen sovittuna aikana. Opetusnäytteen jälkeen toteutettavasta haastattelusta ilmoitetaan hakijalle etukäteen.

Ohjeesta tiedottaminen

Nämä ohjeet toimitetaan kullekin opetusnäytteen antajalle sekä opetusnäytteen arvostelijalle.

Tämä ohje on annettu 26.4.2010.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK