Rehtorit tehtävät

 • johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi
 • vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta
 • vastaa siitä, että yliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 • käy yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
 • raportoi neljännesvuosittain yliopiston hallitukselle yliopiston talouden tilanteesta
 • vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä
 • vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta
 • vastaa yliopiston laadunvarmistuksen järjestämisestä
 • käy tulos- ja kurkistusneuvottelut yliopiston tiedekuntien ja erillislaitosten kanssa
 • päättää henkilöstön ottamisesta
 • myöntää työvapaudet lukuun ottamatta työvapaita, jotka dekaani tai erillislaitoksen johtaja myöntää henkilöstölleen yksikön omien tehtävien hoitoa varten
 • päättää henkilöstön irtisanomisesta kuultuaan asianomaista yksikköä
 • tekee hallitukselle esityksen vararehtoreiden nimeämiseksi ja päättää johtavan henkilöstön ottamisesta
 • päättää, onko tiedekuntaneuvostojen jäsenmäärä yhdeksän vai kaksitoista jäsentä tiedekuntia kuultuaan
 • nimeää dekaanit tiedekuntia kuultuaan
 • nimeää erillislaitoksen johtajan erillislaitosta kuultuaan
 • päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä
 • asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut yliopiston yhteiset toimielimet
 • määrää tiedekunnan esityksestä lisäjäsenet tiedekuntaneuvostoon opinnäytteiden arvostelua varten
 • edustaa yliopistoa
 • käyttää yliopiston nimenkirjoitusoikeutta ja siirtää nimenkirjoitusoikeuden tarvittaessa toiselle henkilölle
 • toimii hallintoyksikön esimiehenä
 • määrittelee hallituksen, yliopistoneuvoston ja hallintoyksikön valmistelu- ja esittelyvastuut ja toimeenpanon menettelytavat
 • valvoö ja edistää yliopistoyhteisön hyvinvointia ja tasa-arvon toteutumista
 • turvaa henkilöstön kehittymismahdollisuudet yliopistossa
 • päättää yliopiston varoista myönnettävistä apurahoista

Rehtorin erinäiset oikeudet

 • Rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. Rehtori voi ottaa siirtämänsä asian yksittäistapauksessa ratkaistavakseen.
 • Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielimien kokouksissa.
 • Rehtori voi saattaa hallituksen tai yliopistoneuvoston päätettäväksi tiedekuntien yhteistyötä koskevan asian, joka yliopiston hallintojohtosäännön mukaan muuten kuuluu tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.

(Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 11 ja 12 §)