Tutkimusuutiset
Mediapedagogiikkakeskus mukaan OKM:n rahoittamaan digipedagogiikan kehittämishankkeeseen 13.2.2018
Kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus on mukana OpenDigi – ”Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä” –hankkeessa, joka on saanut Opetus- ja Kulttuuriministeriön 1 111 111 euron rahoituksen. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja yhteistyötä tekevät lisäksi Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto.
Mikä houkuttelee nuoria arktisen alueen teollisuuskaupunkeihin? 25.1.2018
Uudessa kansainvälisessä hankkeessa pohditaan, mikä lisäisi Suomen ja Venäjän arktisten teollisuuskaupunkien houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkoina. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti nuorten hyvinvoinnin kannalta ratkaiseviin tekijöihin. Suomen osalta kolmevuotista Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta koordinoi Lapin yliopiston Arktinen keskus.
Mediapedagogiikkakeskukselle Suomen Akatemian rahoitus kansainvälisessä haussa 22.11.2017
Kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskus on saanut 357 000 euron rahoituksen Suomen Akatemialta kansainvälisessä yhteisrahoitteisessa JPI MYBL kutsuhaussa: The Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change”.
Tutkimus vammaisten saamelaisten osallisuuskokemuksista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä Suomessa on julkaistu 14.11.2017
Suomi ratifioi YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen kesäkuussa 2016. Saamelaisuutta käsittelevästä tutkimuksesta on puuttunut vammaisia käsittelevä tutkimus. Viime viikolla julkaistusta “Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities” -tutkimuksesta käy ilmi, että hyvinvointipalveluiden kyky toteuttaa yhtä aikaa YK:n vammaisten oikeuksien sopimusta, sekä alkuperäiskansaoikeuksien julistusta osoittautuu heikoksi.
Väitös: Oikeusvertaileva tutkimus edellyttää tutkijan eettisten lähtökohtien pohdintaa 13.11.2017
Emma Patrignanin äskettäin valmistuneen artikkeliväitöskirjan mukaan oikeusvertaileva tutkimus nostaa esiin useita tärkeitä teoreettisia kysymyksiä. Tutkija liittää muiden tieteenalojen kuten filosofian, yhteiskuntatieteiden, epistemologian ja antropologian aineksia oikeustieteeseen: toiseutta, käsityksiä pluralismista ja kontekstin merkitystä tarkastellaan tässä teoreettisena pohjana, jonka perusteella vertailija tekee metodologiset valintansa. Väitöskirjan mukaan vertailevuutta tulisi tarkastella tieteellisenä toimintana, joka pohjautuu kompleksisuusteoriaan ja joka pohtii epistemologisesti itse itseään.
Lapin yliopiston edustajat Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleihin 23.10.2017
Julkaisufoorumin ohjausryhmä on nimittänyt Lapin yliopistosta kuusi henkilöä Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleihin kaudelle 2018–2021.
Uusi kirja Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä – tuotanto ensimmäistä kertaa laajassa käsittelyssä 23.10.2017
Nils-Aslak Valkeapää eli Áillohaš (1943–2001) oli yksi merkittävimmistä Suomen saamelaisista kulttuurivaikuttajista ja monipuolinen taiteilija. Uudessa kirjassa Valkeapäätä tarkastellaan ensimmäistä kertaa laaja-alaisesti: kirjailijana, muusikkona, kuvataiteilijana, teatterintekijänä sekä alkuperäiskansa-aktivistina. Áillohašin elämäntyön mittavuus ja ajankohtaisuus hämmästyttää edelleen.
Väitös: Matkailusta hyvinvointia syrjäisille kylille? 10.10.2017
Lapissa matkailu on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa maakunnan pääelinkeinojen joukossa, ja matkailun painopistealueiksi ovat muodostuneet tunturi- ja kaupunkikeskukset. Menestyksen kannustamana matkailua halutaan kehittää myös keskusten ulkopuolisilla alueilla. Väitöskirjassaan YTM Maria Hakkarainen tarkastelee matkailutyön ja kehittämisen näkökulmista mitä tapahtuu, kun syrjäisessä kylässä ryhdytään kehittämään matkailua. Mitä se tarkoittaa kyläyhteisössä ja kyläyhteisölle?
Barents Studies perehdyttää kaupunginjohtajien johtamisstrategioihin, pohjoiseen identiteettiin ja kansainvälisiin projekteihin 28.9.2017
Barents Studies: Peoples, Economies and Politics -tiedejulkaisu esittelee Barentsin alueen kehitystä ihmisten, politiikan ja talouden näkökulmista. Uusin numero sisältää kolme vertaisarvioitua tiedeartikkelia, jotka perustuvat Barentsin alueen pohjoisosissa ja arktisella alueella toteutettuihin tutkimuksiin. Lisäksi julkaisussa esitellään neljä nuorta tutkijaa Barentsin alueelta: Camilla Brattland, Morgan Ip, Maria Lvova ja Gerald Zojer.
Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa 15.9.2017
Yleisellä tasolla asiantuntijat arvioivat perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilan olevan hyvä. Tutkimuksen arvioidaan olevan kuitenkin suhteellisen kansallista, minkä vuoksi tutkijoiden toivotaan tulevaisuudessa tuottavan enemmän kansainvälisen tason julkaisuja.
Väitös: Vapaaehtoisten tieto rakentaa tapahtumia 12.9.2017
Vapaaehtoiset ovat usein merkittävä sosiaalinen ja taloudellinen sidosryhmä erilaisten tapahtumien ja festivaalien toteutuksessa ja kävijäkokemusten luomisessa. YTM Minni Haanpää tarkastelee väitöskirjassaan vapaaehtoisten tietoa ja sen ilmenemisen muotoja tapahtuma- ja festivaaliympäristöissä. Haanpään väitös sijoittuu markkinoinnin ja tapahtumatutkimuksen keskusteluihin.
Call for Participants: UArctic Thematic Network “Arctic Extractive Industries” Phd and Masters course 21.6.2017
Security, Geopolitics, and Governance Challenges in relation to Arctic Extractive Industries
Polar Law Symposium ja Rovaniemi Arctic Spirit kutsuvat esityksiä tutkijoilta 7.6.2017
Lapin yliopiston Arktinen keskus on mukana järjestämässä kahta kansainvälistä arktista tapahtumaa marraskuun puolivälissä Rovaniemellä. Kymmenes Polar Law Symposium järjestetään 13. – 14. ja Rovaniemi Arctic Spirit 14.–16. marraskuuta 2017.
Call for Papers: Northern Political Economy Symposium 2017 1.6.2017
Political Arctic/Arctic Political
Raportti tukee sopeutumista ilmastonmuutokseen Barentsin alueella 26.4.2017
Arktisen neuvoston Arctic Monitoring and Assessment –ohjelma (AMAP) on julkaissut raportin, joka antaa arviointiin perustuvaa tietoa siitä, miten Barentsin alueella on mahdollista sopeutua ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen lisäksi raportissa otetaan huomioon sekä ympäristölliset että sosioekonomiset muutokset lyhyellä (2030) ja pitkällä tähtäimellä (2080), muutosten vaikutukset sekä niihin sopeutuminen ja sopeutumisen vaatimat toimet.
Uuden tutkimuksen keskiössä alkuperäiskansojen sisäisten vähemmistöryhmien moniperustainen syrjintä 21.4.2017
– erityisfokuksessa saamelaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä saamelaiset vammaiset henkilöt
Väitös: Andreas Alarieston lauletut elämänpolut 31.3.2017
FM, KM Marita Kilpimaa tutustui 78-vuotiaaseen Andreas Alariestoon vuonna 1979. Kymmenen vuotta kestäneen ystävyyden aikana Kilpimaa nauhoitti yli viisikymmentä Alarieston laulua. Nauhoitetusta lauluista muodostui lopulta väitöskirjan arvokas tutkimusaineisto ja katsaus Lapin historiaan.
Väitös: Yrittäjyyden tuottaminen 3.3.2017
KM Antero Stenlund tutki yrittäjyyden tuottamista, jossa näkökulmina olivat oppiminen ja oppimisen edellytykset. Tutkimustuloksena hän esittää yrittäjyyden tuottamisen teorian, jonka keskiössä ovat yrittäjyyteen yhdistyvän kyvykkyyden tuottaminen sekä koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden toiminnallinen yhdistäminen.
Raportti: Arktinen Eurooppa: EU:n arktisen politiikan ja pohjoismaisen yhteistyön yhdistäminen 10.2.2017
Arktisen Euroopan kehitystä voivat tukea niin Euroopan unionin “arktista aluetta koskeva yhdennetty politiikka”, joka muotoiltiin 27. huhtikuuta 2016 päivätyssä yhteisessä tiedonannossa, kuin pohjoismainen yhteistyö. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusraportissa Arktinen Eurooppa: EU:n arktisen politiikan ja pohjoismaisen yhteistyön yhdistäminen todetaan, että vuoden 2016 yhteinen tiedonanto luo pohjaa monikansalliselle arktisen Euroopan strategialle.
Professori Jaakko Husalle tehtäviä kansainvälisissä tiedejulkaisuissa 2.2.2017
Professori Jaakko Husa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta on kutsuttu sekä brasilialaisen Revista de Direito Comparado e Estudos Culturais’in että italialaisen Bologna Law Review’n toimituskuntien asiantuntijajäseneksi (membro do Conselho Científico/Member of Advisory Board).
Raportti: Saamelaisten oikeudet vahvistettava perustuslain ja kansainvälisen oikeuden mukaisiksi 25.1.2017
Kansainvälisen tutkimusryhmän raportti saamelaisten oikeuksista on valmistunut. Tutkimus liittyy valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimustoimintaan. Tavoitteena on ollut saada lisäselvitystä valtion haasteisiin viedä eteenpäin saamelaisten oikeuksia, mm. saamelaiskäräjälain uudistusta sekä ILO sopimus 169:n ratifiointia.
Julkaisu: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen 5.1.2017
Johtamisen psykologian yliopistonlehtori Ville Pietiläisen ja hallintotieteen professori Antti Syväjärven toimittama teos haastaa pohtimaan sosiaali- ja terveysjohtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, jotka asemoituvat toimialan uudistumiseen ja etenkin toimialan organisaatioiden johtamiseen.
Tiiviimpi alueellinen yhteistyö parantaisi Suomen mahdollisuuksia sopeutua arktisen alueen muutoksiin 13.12.2016
Globaali taloudellinen ja poliittinen kehitys vaikuttaa Suomen mahdollisuuksiin sopeutua arktisen alueen ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja niiden vaikutuksiin. Jotta Suomen sopeutumiskykyä voitaisiin kehittää, tulisi kiinnittää enemmän huomiota ympäristön, ilmaston ja yhteiskunnallisten muutosten yhteisvaikutuksiin, painottavat alueen muutosten vaikutuksia arvioineet tutkijat.
Koivurovan johtama hanke huippuyksikköhaun toiselle kierrokselle 30.11.2016
Suomen Akatemia on valinnut 34 tutkimuksen huippuyksikköhakemusta kutsuttaviksi haun toiseen vaiheeseen. Yksi niistä on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtajan Timo Koivurovan vetämä tutkimusprojekti. Kaikkiaan huippuyksikköhakuun tuli 179 aiehakemusta.
Väitös: Vammainen ihminen käyttää vuorovaikutuskokemuksiaan identiteettinsä rakennusaineina 25.11.2016
Ihminen rakentaa identiteettejään sekä käsitystä itsestään ja rooleistaan vuorovaikutuskokemustensa pohjalta koko elämänsä ajan. YTM Tiina Notkon kuntoutustieteen väitöskirja käsittelee kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitystä vammaisen tai pitkäaikaissairaan ihmisen identiteettien kehittymisessä.
Väitös: Kiinan kansallisidentiteetin historiallis-kulttuuriset juuret ja väittely perinteisten oppisuuntien elvyttämisestä 18.11.2016
FL Jyrki Kallion väitöskirjatutkimus tarkastelee Kiinan poliittisen johdon pyrkimystä luoda maalleen uusi strateginen narratiivi eli kertomus, joka kuvaa maan nousua johtavaksi mutta rauhanomaiseksi suurvallaksi.
Merijään häviäminen on lisännyt porokuolemia ja uhkaa nenetsien paimentolaiskulttuuria 16.11.2016
Kaksi äärimmäistä sääilmiötä vuosina 2006 ja 2013 aiheuttivat porolaumojen nääntymisen nälkään Jamalin nenetsien autonomisessa piirikunnassa Länsi-Siperiassa. Tutkijat ovat ensimmäisen kerran yhdistäneet äärimmäiset sääilmiöt Barentsinmeren ja Karanmeren jään häviämiseen. Tutkijat varoittavat, että ilmiöt ovat muuttumassa entistä vakavammiksi ja että porokuolleisuus uhkaa myös poronhoitajien ikivanhaa paimentolaiskulttuuria.
Väitös: Työaika on muutakin kuin kellonaikaa – Tietoon perustuvissa organisaatioissa työn sisältö ja aikavaatimukset eivät kohtaa 15.11.2016
Erityisesti tietoon perustuvissa organisaatioissa työaika muodostuu yhä enemmän muun kuin kellonajan mukaan. Sen sijaan tapahtumat, ajan kokeminen ja muiden henkilöiden aikataulut muovaavat työn tekemisen aikaa. Työaikaa ohjaavatkin arkiset käytännöt pikemmin kuin muodollinen työajan säätely. Näin osoittaa YTM Soja Ukkolan väitöstutkimus it-alan työaikakulttuureista.
Tutkimus varoittaa tuntuvasta merenpinnan noususta rannikoilla 10.11.2016
Ilmaston lämpeneminen kahdella asteella nostaa meriveden pintaa maailmanlaajuisesti keskimäärin 20 cm, mutta yli 90 prosentilla rannikkoalueista koettava meren pinnan nousu voi olla tätä suurempaa. Mikäli lämpötilan nousu on yli 2 °C, meren pinta voi nousta 80 prosentilla maailman rannikkoalueista vuoteen 2100 mennessä jopa 1,8 metriä, eli nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
Väitös: Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen 21.10.2016
YTM Riitta Särkelän tuore väitöstutkimus analysoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutosta sosiaalipalvelujen tuottajana. Hallituksen tavoite laittaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut samaan asemaan yritysten palvelujen kanssa on tuttu lamalääke jo 1990-luvulta. Sipilän hallituksen sote-uudistuksessa tekemä linjaus julkisten palvelujen yhtiöittämisvelvoitteesta merkitsee sitä, että julkiset palvelut ovat samassa asemassa yritysten tuottamien palvelujen kanssa. Myöskään järjestöjen tuottamien yleishyödyllisten palvelujen turvaamista ei ole uudistuksessa riittävästi pohdittu.
Edellinen 1 2 3 ... 37 38 39Seuraava