Julkaisu-uutiset
 • 12.12.2018 10:40

  Arktisen alueen inhimillistä turvallisuutta koskeviin kysymyksiin tulee etsiä ratkaisuja paikallisella tasolla, ehdottavat tutkijat HuSArctic-hankkeen loppuraportissa. Suomen Akatemian rahoittamassa nelivuotisessa hankkeessa on kartoitettu, millaisia inhimilliseen turvallisuuteen liittyviä haasteita ihmiset kohtaavat erityisesti Barentsin alueella ja miten alueen inhimillistä turvallisuutta voisi edistää.

 • 5.12.2018 0:05

  Noin puolessa suomalaisista paliskunnista maajäätalvia on ollut vuosien 1983–2016 aikana enemmän kuin vuosina 1948–1982. Tutkijat keräsivät poronhoitajien kokemusperäistä tietoa vuosilta 1948–2016 ja tältä kaudelta tunnistettiin seitsemän talvea, joiden aikana maajäätä muodostui harvinaisen tai poikkeuksellisen laajalla alueella. Näistä talvista viisi koettiin vuosina 1991–2016. Noin neljäsosa talvista, joina porolaitumilla raportoitiin homeen muodostumista, olivat myös maajäätalvia.

 • 22.11.2018 15:31

  Maarit Kinnusen artikkeliväitöskirja rakentaa festivaalien kokonaiselämysmallin.

 • 20.11.2018 9:27

  Ympäristötaidetta Lapin matkailuun -teos esittelee laajasti taiteen mahdollisuuksia tukea matkailuympäristöjen kehittämistä. Kirja kokoaa yhteen kokemuksia ja uutta tietoa erityisesti integroidun ja soveltavan ympäristötaiteen toteutukseen liittyvistä tekijöistä ja samalla valottaa taiteilijoiden muuttuvaa ammattiosaamisesta tuotannon eri vaiheissa suunnittelusta, toteutukseen ja taidekonsulttina toimimiseen.

 • 9.11.2018 11:26

  Marikaisa Laitin (KM) tutkimuksessa saadaan ensimmäisen kerran laajasti tietoa saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutuksesta Suomessa.

 • 15.6.2018 13:26

  Yhteiskunnallisissa keskusteluissa tulee usein esille ajatus siitä, että tieteellisen tutkimuksen pitäisi keskittyä yhteiskuntapoliittisesti suuriin ja siksi merkityksellisiin kysymyksiin ja tarjota niihin vastauksia. Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -uutuusteoksessa osoitetaan, ettei tutkimusaiheista voi suoraan päätellä, mikä tutkimusten yhteiskunnallinen merkitys tai vaikutus on.

 • 28.5.2018 8:53

  Vararehtori Kaarina Määttä on kirjoittanut ja koonnut Opettajatuutorin käsikirjan tukemaan opettajatuutoreiden ohjaustyötä. Kirjassa tarkastellaan opettajatuutoreiden muotoja ja merkitystä sekä asioita, joita ohjauksessa on tarpeen käsitellä.

 • 24.5.2018 14:48

  Yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kansalaisten osallisuuden tukeminen edellyttävät uusien toimintamuotojen kehittämistä sosiaalityöhön ja kuntoutukseen. Sosiaalisiin tekijöihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, ja kuntoutus on tuotava kiinteäksi osaksi ihmisten arkea ja yhteisöjä.

 • 14.3.2018 20:00

  Napa-alueiden jäätiköiden sulamista ja merenpinnan nousua voitaisiin hidastaa geotekniikan avulla ja sen soveltamista tulisi tutkia vakavasti, ehdottaa kansainvälinen tutkimusryhmä Nature-lehden kommenttiartikkelissa. Ryhmään kuuluvat John C. Moore ja Rupert Gladstone Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta, Thomas Zwinger Tieteen tietotekniikan keskus CSC:stä ja Michael Wolovick Princetonin yliopistosta USA:sta.

 • 19.2.2018 12:15

  Kultursensitiiva sámi skuvla (Kulttuurisensitiivinen saamelaiskoulu) käsittelee saamelaiskoulun opetuksen organisointia kulttuurisensitiivisestä näkökulmasta. Kirjassa esitellään kulttuurisensitiivisen saamelaiskoulua käsittelevän tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset.

 • 19.2.2018 11:41

  Tarja Juvosen, Jari Lindhin, Anneli Pohjolan ja Marjo Romakkaniemen toimittama uusi Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja on julkaistu. Vuosikirjassa käsitellään sosiaalityön muuttuvaa asiantuntijuutta.

 • 23.1.2018 11:14

  Uutuusteos luo perustan suomalaiselle moni- ja poikkitieteelliselle matkailun tutkimukselle. Teoksen kirjoittajina on laaja kirjo asiantuntijoita eri yliopistoista, ammattikorkeakoulusta ja tutkimuslaitoksista. Teos on ensimmäinen laatuaan: suomeksi ei ole aiemmin julkaistu näin mittavaa kokonaisuutta matkailututkimuksesta

 • 10.1.2018 10:12

  Uusi akateeminen teos haastaa oletuksen, jonka mukaan kansainvälinen politiikka olisi muuttunut myötämielisemmäksi alkuperäiskansoille. Tarkastelemalla alkuperäiskansojen poliittista osallistumista ja oikeudellisen tunnustamisen kysymyksiä kirja osoittaa, kuinka nykypäivän kolonialismi naamioituu edistyksellisinä näyttäytyviin käytäntöihin.

 • 24.11.2017 6:38

  YTM Veera Kinnunen tarkastelee sosiologian väitöskirjassaan arkista elämää esineiden kanssa. Hän ottaa lähtökohdakseen kokemuksen kotien tavarapaljouden jatkuvasta lisääntymisestä. Tutkimus osoittaa, että tavaroiden yhä kasvava määrä ei ole vain yksittäisten kotien ongelma, se on myös yhteiskunnallisesti kiperä kysymys.

 • 13.11.2017 10:00

  Emma Patrignanin äskettäin valmistuneen artikkeliväitöskirjan mukaan oikeusvertaileva tutkimus nostaa esiin useita tärkeitä teoreettisia kysymyksiä. Tutkija liittää muiden tieteenalojen kuten filosofian, yhteiskuntatieteiden, epistemologian ja antropologian aineksia oikeustieteeseen: toiseutta, käsityksiä pluralismista ja kontekstin merkitystä tarkastellaan tässä teoreettisena pohjana, jonka perusteella vertailija tekee metodologiset valintansa. Väitöskirjan mukaan vertailevuutta tulisi tarkastella tieteellisenä toimintana, joka pohjautuu kompleksisuusteoriaan ja joka pohtii epistemologisesti itse itseään.

 • 8.11.2017 11:22

  Experimenting FADS, Finnish Art-Education Doctoral Studies An Innovative Network for PhDs –teos julkistetaan perjantaina 10.11.2017 klo 17 taiteiden tiedekunnassa, Esko ja Asko -salin aulassa.

 • 23.10.2017 11:30

  Nils-Aslak Valkeapää eli Áillohaš (1943–2001) oli yksi merkittävimmistä Suomen saamelaisista kulttuurivaikuttajista ja monipuolinen taiteilija. Uudessa kirjassa Valkeapäätä tarkastellaan ensimmäistä kertaa laaja-alaisesti: kirjailijana, muusikkona, kuvataiteilijana, teatterintekijänä sekä alkuperäiskansa-aktivistina. Áillohašin elämäntyön mittavuus ja ajankohtaisuus hämmästyttää edelleen.

 • 10.10.2017 9:41

  Lapissa matkailu on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa maakunnan pääelinkeinojen joukossa, ja matkailun painopistealueiksi ovat muodostuneet tunturi- ja kaupunkikeskukset. Menestyksen kannustamana matkailua halutaan kehittää myös keskusten ulkopuolisilla alueilla. Väitöskirjassaan YTM Maria Hakkarainen tarkastelee matkailutyön ja kehittämisen näkökulmista mitä tapahtuu, kun syrjäisessä kylässä ryhdytään kehittämään matkailua. Mitä se tarkoittaa kyläyhteisössä ja kyläyhteisölle?

 • 24.8.2017 9:00

  Uusi kirja perehtyy inhimillisen turvallisuuden ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden moninaisiin haasteisiin Barentsin alueella.

 • 28.6.2017 14:00

  Ásthildur B. Jónsdóttirin väitöstutkimus keskittyy taiteen tuomaan lisäarvoon kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa (KEK) opettajakoulutuksen ja taiteentekemisen konteksteissa.

 • 12.6.2017 10:17

  Arktisen alueen energiavarannoilla on nykypäivän poliittisissa, populaareissa ja tieteellisissä energiakeskusteluissa erityisen keskeinen rooli. Väitöskirjassaan YTM, FM Hanna Lempinen ottaa kriittiseen käsittelyyn määritelmät, joiden puitteissa energia ja sen yhteiskunnalliset ulottuvuudet näissä arktista energiaa koskevissa keskusteluissa ymmärretään.

 • 2.6.2017 14:02

  Naisten sosiaalisen aseman muutos on keskeinen tavoite kehitysyhteistyössä ja -politiikassa. Muutosprosessit ovat monimutkaisia ja ne sisältävät monitasoisia valtahierarkioita. Hyvinvointia tuottavat ja sosiaalisina muutosvoimina toimivat paikalliset perinteet ja yhteisöllisyys voivat olla ristiriitaisia kansainvälisten kehityskäsitysten kanssa. YTM Enni Mikkosen väitöskirja analysoi sosiaalista muutosta nepalilaisen arkikontekstin ja kansainvälisen kehityspolitiikan risteyskohdissa sekä tuottaa näkökulmia eettisesti kestävään muutokseen.

 • 2.6.2017 10:10

  OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan keskiössä on vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuus suomalaisessa rikosprosessissa. Lojaalisuutta voidaan kuvata toimeksiantoa koossa pitäväksi sideaineeksi. Lojaalisuus tarkoittaa oikeaa suhtautumistapaa — asianajajan palveluasennetta päämiehen asiassa. Kyseessä on asianajollinen kunniakoodi, joka on samalla tärkeä osa oikeudenmukaista rikosprosessia.

 • 2.6.2017 9:02

  Bettina Schülken väitöskirjan mukaan tilaa tulisi tarkastella uusista näkökulmista. Schülke tutkii, miten tilan käsitettä voidaan lähestyä visuaalisen taiteellisen ilmaisun keinoin ja miten aiemmat käsityksemme tilasta ovat muuttumassa. Tutkimuksen tulosten mukaan teknologian ja uusien teknisten medioiden kehitys vaikuttaa suuresti tilan määrittelyyn. Tämä myös sanelee sen, miten tila ymmärretään, rakennetaan, täytetään ja hahmotetaan.

 • 1.6.2017 14:40

  KM Maarit Lasasen väitöskirjassa ”Ei tarvi pelätä, että ois erilainen” Etnografinen tutkimus pohjoissuomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukiryhmätoiminnasta keskiössä ovat kuulovammaiset lapset ja heidän näkemyksensä vertaistuesta. Lasten vertaistukiryhmätutkimusta ei ole Suomessa aikaisemmin väitöskirjatasolla tehty.

 • 1.6.2017 11:30

  Kosketusnäyttöjä on kaikkialla. Niistä on tullut tärkeä vuorovaikuttamisen väline. Väitöskirjassaan Extending Mobile Touchscreen Interaction MSc Ashley Colley esittää tapoja vastata näyttöjen lukuisten käyttöympäristöjen luomiin haasteisiin.

 • 1.6.2017 9:00

  TtL Merja A.T. Reunanen tutki väitöstutkimuksessaan kuntoutuksen asiakkaiden toimijuuden ilmenemistä ja toimijuuteen vaikuttaneita tekijöitä kuntoutuksen toimintakäytännöissä. Tutkimus paneutui fysioterapian ydinteemoihin eli ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisiin sekä asiakkaiden kokemuksiin ja kuntoutuksen merkityksiin. Kuntoutustieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten asiakkaan toimijuus hallinnan tunteena ja osallistumisena toteutui kuntoutumisprosessin eri vaiheissa.

 • 29.5.2017 12:47

  Luontomatkailulla on nostetta, sillä erämaaluonto houkuttelee matkailijoita Pohjois-Kalotin alueelle yhä kauempaa. Viime vuosi oli jo seitsemäs perättäinen kasvun vuosi Lapissa. Majoituspaikoista on kova kysyntä erityisesti talven huippusesonkeina, mihin matkailukeskukset pyrkivät vastaamaan rakentamalla tiiviimpää palveluinfrastruktuuria. MMM Marja Uusitalon väitöstutkimuksessa käy ilmi, että matkailijat toivovat kokevansa luonnon läheisyyttä myös matkailualueen rakennetussa ympäristössä.

 • 17.2.2017 13:31

  Yliopisto-opiskeluun kohdistuu entistä kovempia tehokkuusvaatimuksia. Opintotukeen ja opiskeluaikaan kohdistuvat leikkaukset tuntuvat ja näkyvät yliopisto-opiskelijoiden arjessa. Keskustelu nuorten aktiivisesta kansalaisuudesta ja osallisuuden vähenemisestä on ajankohtainen, koska tutkimukset osoittavat vähenevää kiinnostusta yhteisistä asioista päättämistä kohtaan. KM Liisa Ansalan väitöskirja tarkastelee opiskelijoiden osallistumista järjestötoimintaan.

 • 5.1.2017 14:00

  Johtamisen psykologian yliopistonlehtori Ville Pietiläisen ja hallintotieteen professori Antti Syväjärven toimittama teos haastaa pohtimaan sosiaali- ja terveysjohtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, jotka asemoituvat toimialan uudistumiseen ja etenkin toimialan organisaatioiden johtamiseen.

Edellinen 1 2 3 4Seuraava
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK