Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö

Articles in Finnish scientific compilation works and in Finnish scientific conference proceedings with referee practice


2009

Vuojärvi, H., Eriksson, M. J., & Ruokamo, H. (2009). SWOT-analyysi mobiliteknologian käytöstä yliopisto-opiskelussa. In M. Mielty & H. Murto (Eds.), ITK’09 – Me tahdomme! (pp.43-44). Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, B. Hämeen kesäyliopisto: Hämeenlinna.

2008

Hakkarainen, P. (2008). PBL informaatiolukutaidon yhteisöllisenä tukena ja näkyväksi tekijänä. In E. Sormunen & E. Poikela (Eds.), Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen [Information, information literacy and learning] (pp. 134-164). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Randolph, J. J., & Kangas, M. (2008). A scale for measuring sense of community in online courses: Preliminary psychometric results, predictors of course satisfaction, and predictors of sense of community. Paper presented at the ITK ‘08 Tutkijatapaaminen [Researcher’s Workshop], Hämeenlinna, Finland. [Best paper award.]

2005

Hanhivaara, P. & Pekkala, L. (2005). Osallistavaa koulua kohti. [Towards inclusive school.] In Nuorisotutkimusseuran TUHTI –julkaisut. http://cc.oulu.fi/~vulvinen/tuju2004.pdf

Hyvönen, P., Juujärvi, M. Latva, S. (2005). Teknologiaa lasten oppimisympäristöön? Kokemuksia testikentältä. Teoksessa M. Lehtonen, H. Ruokamo (Toim.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaarin tutkijatapaamisen artikkelijulkaisu. Proceedings of the Lapland Information Society Seminar 2004. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 9. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 43 - 53.

Juujärvi, M. & Hyvönen P. (2005). Esikouluikäisten tyttöjen ja poikien kuvauksia toiveiden leikkiympäristöistä. Teoksessa J. Levonen & T. Järvinen & S.
Kaupinmäki (toim.) Tampere University Press, Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series; 8, 165 - 172. http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6038-3.pdf

Latva, S. (2005) Lasten elämyksiä pelissä. Teoksessa J. Levonen & T. Järvinen & S. Kaupinmäki (toim.) Tampere University Press, Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series; 8, 58 - 62 http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6038-3.pdf

Lehtonen, M., Hyvönen, P., & Ruokamo, H. (2005). Minkä ilotta opiskelee sen surutta unohtaa! – emotionaalisten kokemusten merkitys verkko-opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseissa. In E. Marjomaa & M. Marttunen (Eds.), Kognitiivisen verkkopedagogiikan erityiskysymyksiä. Joensuu: Joensuu University Press, 91–116.

Lehtonen, M., Karppinen, P., Matikainen, T., Säkkinen, R. & Ruokamo, H. (2005). Teknologiavälitteinen multimediaviestintä opetus-opiskelu-oppimisprosessin ja tutkimuksen osakomponenttina: Erilaisten käyttöindikaatioiden tarkastelua MOMENTS -metamallin näkökulmasta. Teoksessa: Lehtonen, M. & Ruokamo, H. (eds.). Lapin tietoyhteiskuntaseminaarin tutkijatapaamisen artikkelijulkaisu 2004. Lapin Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 9. ISBN 951-634-918-8. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. 131–150.

Mattila, H., Lehtonen, M., Ruokamo, H. & Isomäki, H. (2005). Mobiiliverkko-opetus ja –opiskelu langattomalla kampuksella. In: S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (Eds.), Yhtenäistyvät ja erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät 2004 verkkojulkaisu. Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Joensuu: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Saatavilla verkossa: <URL: http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/kasvtied_paivat/>

Tella, S. & Ruokamo, H. (2005). Monitieteinen mobiiliverkko-opetus, -opiskelu ja op­pi­mi­nen: MOMENTS-projektin integroitu metamalli. Teoksessa Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. & Smeds, R. (toim.) Opetus, opiskelu, oppiminen: Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 5–31.

Tissari, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Vaattovaara, V., Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). Pedagogiset mallit verkko-opetuksessa. Opettajien ja opiskelijoiden käsityksiä pedagogisten mallien toteutumisesta virtuaaliyliopistohankkeen verkkokursseissa. Teoksessa Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. & Smeds, R. (toim.) Opetus, opiskelu, oppiminen: Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 73–91.

Vaattovaara, V.  (2005). Opiskeluintoa vuorovaikutuksessa – verkkoympäristö reflektiivisenä tilana. Teoksessa: Lehtonen, M. & Ruokamo, H. (eds.). Lapin tietoyhteiskuntaseminaarin tutkijatapaamisen artikkelijulkaisu 2004. Lapin Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 9. ISBN 951-634-918-8. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

2003

Lehtonen, M., & Vahtivuori, S. (2003). Verkko-opetuksen teoreettisen metamallin kehittämisen lähtökohtia MOMENTS hankkeessa. In J. Levonen & T. Järvinen (eds.), TUOVI: ITK´03 Tutkijatapaamisen artikkelit. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series; 3 (Vol. 2003, pp. 58-69). Tampere: Tampereen yliopisto, Hypermedialaboratorio.

Vaattovaara, V. (2003). Verkkopedagogisia otteita mediakulttuurissa. Teoksessa Kangas, Sonja & Kuure, Tapio (toim.) Teknologisoituva nuoruus: Nuorten elinolot-vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 33 & Nuora, julkaisuja 26, Stakes. Helsinki: Yliopistopaino, 39–46.

2001

Ruokamo, H., Nykänen, O., Pohjolainen, S. & Hietala, P. (2001) (Eds.) Proceedings of the Tenth International PEG Conference, Intelligent Computer and Communications Technology – Learning in On-line Communities, Tampere University of Technology, 23–26 June, Tampere Finland. Available also as CD-ROM.

2000

Ruokamo, H. 2000. Matemaattisesta lahjakkuudesta ja matemaattisten sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittymisestä teknologiaperustaisessa oppimisympäristössä. Teoksessa E. Pantzar (toim.): Informaatio, tieto ja yhteiskunta. Raportti Tiedon tutkimusohjelman II tutkimusseminaarista 8.–9.6.2000, Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman raportteja 4, 2000. Tampereen yliopisto, Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus, 139–150. (pj. Informaatio, tieto ja oppiminen työryhmä.)