Tieteelliset monografiat ja kokoomateokset
Scientific monographs and compilations works

2015

Keskitalo, T. (2015). Designing a pedagogical model simulation-based healthcare education. Acta Universitatis Lapponiensis 299. Rovaniemi, Lapland University Press.

2011

Hakkarainen, P., & Kumpulainen, K. (Eds.) (2011). Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen [Moving images - Teaching and learning in change]. Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus sekä Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylä: WS Bookwell. Verkkoversio: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26957

Lauriala, A. , Rajala, R., Ruokamo, H. & Ylitapio-Mäntylä, O. (Eds.) (2011). Navigating in educational contexts: Identities and cultures in dialogue. Rotterdam: Sense Publishers.

Ruokamo, H., Eriksson, M., Pekkala, L. & Vuojärvi, H. (Eds.) 2011. The Social Media in the Middle of Nowhere – NBE 2011 Conference. Proceedings of the 4th International Network-Based Education 2011 Conference. June 20–23, 2011. Sallatunturi, Finland. University of Lapland, Publications in Education 25. Rovaniemi: University of Lapland Press. ISBN 978-952-484-475-8 (PDF) ISSN 1795-0368 (online) <URL: http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=2635353e-7fc6-4fb4-87da-8de44fe5b72b&gt

2009

Hakkarainen, P. & Vaattovaara, V. (Eds.) (2009). Minun mediani. Opiskelijoiden kertomuksia mediasuhteista [My media: Students’ stories about media relationships] (pp. 13-26). Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 21. Rovaniemi, Finland: Lapin yliopistopaino.

2008

Anttila, K. (2008). Viidesluokkalaisten kokemuksia leikillisestä oppimisprosessista ympäristö- ja luonnontiedon opinnoissa. Masters Thesis. University of Lapland.

Hyvönen, P. (2008). Affordances of playful learning environment for tutoring playing and learning. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lappoensis 152. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre.

Korva, S. (2008). Mediakasvatuksen näkökulmia leikillisessä oppimisprosessissa. Masters Thesis. University of Lapland.

2007

Hakkarainen, P. (2007). Promoting meaningful learning through the integrated use of digital videos. Doctoral dissertation, University of Lapland. Acta Universitatis Lappoensis 121. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre.

Kynäslahti, H., Kupiainen, R. & Lehtonen, M. (toim.) (2007). Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007. Helsinki: Mediakasvatusseura.

Pekkala, L & Johnston William. (2007). BENEDICT - Benchmarking European Development Cooperation (via) ICT. Rovaniemi: University of Lapland Publications in Education 16. Available also online  here

Ruokamo, H, Kangas, M., Lehtonen, M. & Kumpulainen, K. (Eds.) (2007) The Power of Media in Education. Proceedings of the 2nd International Network-Based Education Conference, 13–15 June, Rovaniemi, Finland, University of Lapland Publications in Education 17.

2005

Lehtonen, M. & Ruokamo, H. (Eds.). (2005). Lapin tietoyhteiskuntaseminaarin tutkijatapaamisen artikkelijulkaisu 2004. Lapin Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 9. Rovaniemi: Lapin Yliopistopaino. Verkkojulkaisu. http://ktk.ulapland.fi/ISBN951-634-919-6/isbn951-634-919-6.pdf

Vaara, S-I. (2005). Verkkopedagogisia malleja etsimässä - Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia pedagogisista malleista ja menetelmistä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa. Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma (julkaisematon). Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Vaattovaara, V. (2005). Verkko-opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta: Kertomuksia teoriasta ja käytännöstä. Lisensiaatintutkimus. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisematon.

2004

Junno, T. (2004). Just do it! : brändäys sosiaalisen todellisuuden rakentajana : sukupuolen representaatioita televisiomainonnan diskursseissa. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.

Hyvönen, P., Lehtonen, M., & Rajala, R. (Toim.) Lapset -seminaarin artikkelijulkaisu 2004: Proceedings of the Lapset seminar 2004. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus, Lapin yliopistopaino. http://ktk.ulapland.fi/ISBN951-634-930-7

2003

Latva, S. (2003). Esineen visuaalisen muodon merkitys – mitä esine ulkonäöllään viestii olemuksestaan? Pro gradu –tutkielma. Taiteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.

2002

Hyvönen, P. (2002). Tietoverkot ikääntyneen oppijan voimaantumisprosessissa. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.

2001

Ruokamo, H., Nykänen, O., Pohjolainen, S. & Hietala, P. (2001). (Eds.) Proceedings of the Tenth International PEG Conference, Intelligent Computer and Communications Technology – Learning in On-line Communities, Tampere University of Technology, 23–26 June, Tampere Finland. Available also as CD-ROM.

2000

Ruokamo, H. (2000). Matemaattinen lahjakkuus ja matemaattisten sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen teknologiaperustaisessa oppimisympäristössä (Mathematical Abilities and Development Mathematical Word Problem-Solving Skills in a Technology-Based Learning Environment). Kasvatustieteen väitöskirja (Doctoral Thesis of Education). Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos (University of Helsinki, Department of Teacher Education), Tutkimuksia 212, Helsinki: Yliopistopaino.