Muut tieteelliset julkaisut (esim. artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa)

Other scientific publications (such as articles in scientific journals, and conference proceedings without referee practice, and publications in university and department series)

 

 

2016

Kilpeläinen, A., & Rasi, P. (2016). Paikallisuuden paradokseja digiajassa. In I. Luoto, M. Kattilakoski, & P. Backa (Eds.), Paikkaperustainen aluekehittäminen [Place-Based Regional Development] (pp.129143). Publications of the Ministry of Employment and the Economy, Alueiden kehittäminen 25/2015. Available at: https://www.tem.fi/files/45518/TEMjul_25_2016_netti.pdf

Rasi, P., Vuojärvi, H., & Hyvönen, P. (2016). Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus [Media Education of Adults and Older People] (pp. 198–212). In L. Pekkala, S. Salomaa, & S. Spisak (Eds.), Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen insituutin (KAVI) julkaisuja 1/2006. Helsinki, Finland: KAVI.

 

2015

Rasi, P. (2015). Book review: Orchestrating Inquiry Learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 9(1). Available at: http://dx.doi.org/10.7771/1541-5015.1542

2012

Kangas, M. & Ruokamo, H. (2012). Playful Learning Environment: Effects on Children’s Learning. In N. M. Seel (Ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning, Part 16, 2653–2655. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4419-1428-6_756.

2011

Hakkarainen, P., & Kumpulainen, K. (2011). Johdanto: Kuva liikkuu – pysytkö mukana? In P. Hakkarainen & K. Kumpulainen (Eds.), Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen [Moving images - Teaching and learning in change] (pp. 7-21). Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus sekä Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylä: WS Bookwell. Verkkoversio: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26957

Hakkarainen, P., & Poikela, S. (2011). Liikkuva kuva sytyttää ongelmaperustaisessa oppimisessa. In P. Hakkarainen & K. Kumpulainen (Eds.), Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen [Moving images - Teaching and learning in change] (pp. 169-188). Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus sekä Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylä: WS Bookwell. Verkkoversio: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26957

Hakkarainen, P., & Vapalahti, K. (2011). Opiskelijoiden näyttelemät ongelmatilanteet videolle ja hyötykäyttöön sytykkeiksi! In P. Hakkarainen & K. Kumpulainen (Eds.), Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen [Moving images - Teaching and learning in change] (pp. 136-151). Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus sekä Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylä: WS Bookwell. Verkkoversio: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26957

Kangas, M., Korva, S. & Ruokamo, H. 2011. Leikilliset oppimisympäristöt opetuksessa. Teoksessa R. Smeds, L., Krokfors, H., Ruokamo & A. Staffans (toim.) InnoSchool – välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. ISBN 978-952-60-3554-3 (painettu) ISBN 978-952-60-3555-0 (verkkojulkaisu). <URL: http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf>, 186–197. 

Rajala, R., Hakkarainen, P., Vaattovaara, V. & Ylitapio-Mäntylä, O. (2011). Vuoden 2010 kasvatustieteen päivät Rovaniemellä. Kasvatus 1/2011, 96-97.

Smeds, R., Krokfors, L., Staffans, A. & Ruokamo, H. 2011. Johdanto. Teoksessa R. Smeds, L., Krokfors, H., Ruokamo & A. Staffans (toim.) InnoSchool – välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. ISBN 978-952-60-3554-3 (painettu) ISBN 978-952-60-3555-0 (verkkojulkaisu). , 12–16.

2010

Vapalahti, K., & Hakkarainen, P. (2010). Teknologia mielekkään opiskelun ja oppimisen tukena: Yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijat avoimia ongelmia ratkomassa. In S. Laitinen (Ed.), Uudistuva aikuiskoulutus. Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia (pp. 37-52). Mikkelin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia ja raportteja 49. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. http://www.mikkeliamk.fi/e-julkaisut

2009

Hakkarainen, P. (2009). Mediaelämäkerta kertoo mediasuhteista ja sosiaalisista suhteista. In P. Hakkarainen & V. Vaattovaara (Eds.), Minun mediani. Opiskelijoiden kertomuksia mediasuhteista [My media: Students’ stories about media relationships] (pp. 13-26). Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 21. Rovaniemi, Finland: Lapin yliopistopaino.  

Hakkarainen, P., Hyvönen, P., Luksua, T. & Leinonen, O. (2009). Ikääntyneet mukaan mediakasvatukseen [Involving Aged Persons in Media Education]. Aikuiskasvatus, 1/2009, 44-51.

2008

Hakkarainen, P. (2008). Videotuottamisen pedagogista mallia rakentamassa design-perustaisen tutkimuksen avulla. In J. Viteli & S. Kaupinmäki (Eds.), Tuovi 6: Interaktiivnen tekniikka koulutuksessa 2008-konferenssin tutkijatpaamisen artikkelit (pp. 22-31). Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja 19. Tampere, Finland: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7463-7.pdf

Keskitalo, T. (2008). Kohti asiantuntijuutta hyvinvointialojen virtuaalisessa oppimisympäristössä. Teoksessa J. Viteli & S. Kaupinmäki (toim.), Tuovi 6: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja 19. Tampere University Press, 2008, 32–46. http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7463-7.pdf

Randolph, J. J., & Kangas, M. (2008). A scale for measuring sense of community in online courses: Preliminary psychometric results, predictors of course satisfaction, and predictors of sense of community. In J. Viteli and S. Kaupinmäki (Eds.), Tuovi 6: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit [Proceedings of the Scholars’ Meeting at the Interactive Technology in Education Conference 2008]. Hypermedia Laboratory Net Series 19, (pp. 94–118). Finland: Tampere University Press. Available online: http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7463-7.pdf.

2007

Keskitalo, T. (2007). Pedagogical, subject matter and technical expertise of emergency care teachers in a virtual learning environment: Theoretical perspectives (pp. 133–135). In International Scientific Conference. November 1-3, 2007, Murmansk, Russia.

2006

Hakkarainen , P. (2006). Designing and Producing Digital Videos as a Problem-based Learning Cycle to Support Meaningful Learning. In J. Multisilta & H. Haaparanta (Eds.), Proceedings of the Workshop on Human Centered Technology HCT06 (pp.4-13). June 11-13, 2006, Pori, Finland. Tampere University of Technology, Pori. Publication 6.

Hyvönen, P., Lehtonen, M., Ruokamo, H. & Tella, S. (2006). Emotionality, Experientiality and Sensationality in Network-Based Mobile Education (NBME): Probing for the Potential of Affordances. Teoksessa: A.-L. Huttunen & A. M. Kokkonen (Toim.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Verkkojulkaisu   <URL: http://ebooks.jyu.fi/isbn9513923843.pdf>. Kasvatustieteen päivät 2005 17.–18.11.2005 Jyväskylässä. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 365–372.

Kangas, M., Kultima, A., & Ruokamo, H. (2006). Co-Creative Learning Processes (CCLP) - Children as Game World Creators to the Outdoor Playground Contexts. In J. Multisilta & H. Haaparanta (Eds.), Proceedings of the Workshop on Human Centered Technology HCT06 (pp.14-21). June 11-13, 2006, Pori, Finland. Tampere University of Technology, Pori. Publication 6.

2005

Hyvönen, P. & Marjomaa, E. (2005) Ruumiillisuus poikien ja tyttöjen tarinoissa. "Vain minä ja ystäväni Klaus jäätiin henkiin". Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.) Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut koulutuksen eri vaiheissa. Kasvatustieteen päivien 2004 verkkojulkaisu. Joensuun yliopisto. Suomen kasvatustieteellinen seura, 13 – 27. http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/kasvtied_paivat/

Hyvönen, P. & Ruokamo, H. (2005). Leikillisyyden ominaisuudet ohjaamisen, leikkimisen, pelaamisen ja oppimisen pedagogisessa OLPO-mallissa. Teoksessa (Toim.) R. Smeds, S. Tella, H. Ruokamo & J. Multisilta Opetus, opiskelu, oppiminen. Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 231 - 244.

Mattila, H., Lehtonen, M., Ruokamo, H. & Isomäki, H. (2005). Mobiiliverkko-opetus ja –opiskelu langattomalla kampuksella. In: S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (Eds.), Yhtenäistyvät ja erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät 2004 verkkojulkaisu. Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Joensuu: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Saatavilla verkossa: <URL: http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/kasvtied_paivat/>

Ruokamo, H. (2005). Näkökulmia mediakasvatuksen opetukseen ja tutkimukseen. Teoksessa A. Niikko, M-L. Julkunen & M-B. Kentz. (toim.).Osaamisen jakamista kasvatustieteessä. Joensuun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Joensuu: yliopistopaino, 131–153.

Ruokamo, H. (2005). Teema 1. Tieteen polkuja ja pitkospuita: Monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja tiederajojen ylitys verkko-opetuksen, -opiskelun ja oppimisen tutkimuksessa. Teoksessa: Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. & Smeds, R. (toim.) Opetus, opiskelu, oppiminen: Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 1–3.

Vaattovaara, V. (2005). Kohtaamisia mediakulttuurin lavasteissa: Yliopisto-opiskelijat verkkoympäristön tiloissa. Teoksessa ja verkkojulkaisussa S. Karkulehto & K. Valjus (toim.) Valtamedia/vastamedia: Kirjoituksia mediakulttuurista. Humanistinen tiedekunta, Taideaineiden ja antropologian laitos. Oulun yliopisto, 109–125. Verkkoversio http://herkules.oulu.fi/isbn9514276949/

2004

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. 2004. Anssi Kelaa hampaankolosta? – tyttöjen ja poikien ideoita leikin ympäristöistä. Teoksessa P. Hyvönen, M. Lehtonen, R. Rajala (toim.) Lapset –seminaarin artikkelijulkaisu. Proceedings of the Lapset seminar 2004. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 7. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Karppinen, P. (2004). Principles for a Meaningful Learning Process. In L.Longobardi & N.Boinnard (Eds.) JIBS Joint Inserts Bank for Schools - The Global Online Marketplace for Educational Clips. Pilot phase results, 13-19, 84-88. 

Karppinen, P. & Liimatta, S. (2004). Training and Supporting Teachers at the University of Lapland to Use ICT. In K. Kurtakko, M. Rantaniemi & P. Holappa (eds.) Research, Education and Environment on the Barents Region. Papers presented at a seminar in Murmansk, Russia, June 13-14, 2003. University of Lapland Publications in Education 6. Rovaniemi: University of Lapland.

Karppinen, P., Rivoltella, P.C., Ardizzone, P. & Carenzio, A. (2004). Methods and Results of the Research. Using Video in a Pedagogically Meaningful Way. In L.Longobardi & N.Boinnard (Eds.) JIBS Joint Inserts Bank for Schools - The Global Online Marketplace for Educational Clips. Pilot phase results, 27-48, 88-89.

Latva, S. (2004). Lasten elämyksiä pelissä. Teoksessa P. Hyvönen, M. Lehtonen, R. Rajala (toim.) Lapset -seminaarin artikkelijulkaisu. Proceedings of the Lapset seminar 2004. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 7. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Latva, S. (2004). Pelisuunnittelun tematiikka.Lapsille tarkoitettujen digitaalisten pelien suunnittelun lähtökohtia. Teoksessa M. Kankaanranta, P. Neittaanmäki & P. Häkkinen (toim.) Digitaalisten pelien maailmoja, 33 - 50. Koulutuksen tutkimuslaitos/Jyväskylän yliopisto.

Tella, S., Lehtonen, M., Ruokamo, H., Tissari, V., Ketamo, H., Kiili, K., Paunonen, U., Koskimaa, R., Vahtivuori-Hänninen, S., Nurmi, K.E. & Multisilta, J.(2004). MOMENTS-metamalli: Monitieteinen tulevaisuuden verkko-opetuksen, -opiskelun ja oppimisen rakentamisen työväline. Teoksessa Mietola, R. & Outinen, H. (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. Verkkojulkaisu, 244-255. http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/index.htm

Tissari, V., Vaattovaara, V. & Vahtivuori- Hänninen, S. (2004). Tuloksia, johtopäätöksiä ja pohdintaa. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003.Verkkojulkaisu, 106–119. http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html

Tissari, V., Vaattovaara, V. & Vahtivuori-Hänninen, S. (2004). Tuloksia, johtopäätöksiä ja pohdintaa. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 176–197.

Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. (2004). HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu. <URL: http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html>

Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. (2004). Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8. ISSN 1458-9553. ISBN 951-634-937-4. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Vaattovaara, V. (2004). Verkko-opiskelun toimintakulttuurisen muutoksen tarkastelua didaktisessa verkkoympäristössä. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu, 54–79. http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html

Vaattovaara, V. (2004). Verkko-opiskelun toimintakulttuurisen muutoksen tarkastelua didaktisessa verkkoympäristössä. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 94–135.

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. (2004). Opetus, opiskelu ja oppiminen didaktisessa verkkoympäristössä. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003.Verkkojulkaisu, 7–25. http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. (2004). Opetus, opiskelu ja oppiminen didaktisessa verkkoympäristössä. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 19–46.

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. (2004). HelLa-projektin tausta, tavoitteet, toiminta ja tuotokset. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H.. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 11–18.

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. (2004). HelLa-projektin tausta, tavoitteet, toiminta ja tuotokset. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu, 1–6. http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html

2003

Hyvönen, P. (2003). Ruumiillisuus verkko-opiskelussa. Teoksessa R. Rajala & H. Sinevaara-Niskanen (toim.) Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivät 2002. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 3. http://ktk.ulapland.fi/kasvatuspaivat/

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. (2003). Pedagogiset mallit verkko-opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa projekti). In: V. Meisalo (Ed.) Aineenopettajankoulutuksen vaihtoehdot ja tutkimus 2002. Ainedidaktiikan symposiumi 1.2.2002. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 241, 404– 420.

Vahtivuori, S., Tuovinen, H. Tella,.S, Ruokamo, H., Tissari, V. & Vaattovaara, V. (2003). Verkko-opetusta arvioimassa – Case HelLan alustavia tuloksia. Teoksessa: Heidi Sinevaara-Niskanen & Raimo Rajala. (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 3. Opetus- ja oppimisympäristöt. Lapin yliopisto, Rovaniemi. http://ktk.ulapland.fi/kasvatuspaivat/index.htm

2002

Lehtonen, M. (2002). Toward the Information Age Challenges in Technology Education. Modern learning methods &  learning media supported and mediated learning processes as part of the new university technology education curriculum. In J. K. Kantola, T. (eds.), Looking at the Future: technical work in context of technology education (pp. 99 - 119). Jyväskylä: Jyväskylä University  Printing House.

2000

Ruokamo, H. (2000). Matemaattisesta lahjakkuudesta ja matemaattisten sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittymisestä teknologiaperustaisessa oppimisympäristössä. In: E. Pantzar (Ed.): Informaatio, tieto ja yhteiskunta. Raportti Tiedon tutkimusohjelman II tutkimusseminaarista 8.–9.6.2000, Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman raportteja 4, 2000. Tampereen yliopisto, Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus, 139–150. (pj. Informaatio, tieto ja oppiminen työryhmä.)

Ruokamo, H. (2000). Voiko teknologiasta olla matematiikan oppimisen apuvälineeksi? Lectio Praecursoria väitöstilaisuudessa 24.5.2000 (Helsingin yliopisto). Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Didacta Varia, 5 (2), 2000, 153–162.