CONNET – Kognitiotieteen ja kognitiivisen teknologian virtuaaliyliopisto-opinnot

Mikä on Connet

Connet on  vuoden 2001 alusta toimintansa aloittanut kahdeksan  yliopiston (HY, TKK, TY, TaY, JoY, JY, OY ja LaY)  yhteinen opinto-ohjelma, jossa koulutetaan osaajia uuden tietoyhteiskunnan vaativiin tehtäviin. Hankkeessa tarjotaan kognitiotieteen verkko-opintoina toteutettavat perus- ja aineopinnot mukana olevien yliopistojen opiskelijoille.

Mitä kognitiotiede on?

Ihmisen kognitiivisilla toiminnoilla on suuri merkitys tuotteiden käytön ja suunnittelun kannalta. Tästä johtuen kaikissa tuotteisiin liittyvissä prosesseissa on otettava huomioon myös inhimillinen ulottuvuus. Tavoitteena on, että koulutuksessa voitaisiin entistä paremmin ottaa huomioon tekniikan edellyttämät inhimilliset tekijät. Kognitiotiede lähitieteineen onkin laaja kokonaisuus, joka on sovellettavissa mitä erilaisimpiin informaatioyhteiskunnan kannalta tarpeellisiin toimintoihin.

Tutkimuskohteena on kognitiivisten ilmiöiden merkitys teknologian kehittämisessä ja käytössä sekä kognitiivisia ominaisuuksia omaavissa teknisissä konstruktioissa. Tyypillisiä soveltavan kognitiotieteen alueita ovat :

 • käytettävyys ja käyttöliittymät
 • ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus
 • esineympäristöt
 • kommunikaatiotietoverkkojen teoria ja käytäntö
 • kognitiivinen ergonomia
 • oppiminen virtuaaliyhteisössä
 • tietokoneavusteinen suunnittelu
 • inhimillisen tiedonkäsittelyn rajat

Kognitiotiede on monitieteinen tutkimusala, joten opiskelussa yhdistetään eri tieteiden ajattelutapoja:

 • kognitiotiede
 • kognitiivinen teknologia
 • psykologia
 • työtiede
 • tietojenkäsittelytiede
 • kasvatustiede
 • mediakasvatus
 • filosofia

Millaista opiskelu Connetissa on ?

Opetuksen ja opiskelun tausta-ajatuksina ovat yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmalähtöisyys, uudet avoimet oppimisympäristöt, jaettu asiantuntijuus, konstruktivistinen oppimiskäsitys ja opiskelijan itseohjattu oppiminen. Kurssit sisältävät yleisimmin 2 opintoviikon teoriaosuuden, jota opiskelijat voivat halutessaan laajentaa harjoitustyöosuudella aina 5 opintoviikkoon asti.  Opiskelu on verkko-opiskelua Hiekkalaatikolla, jossa hyödynnetään FLE3 -ryhmätyöohjelmistoa, Zwiki-open source -aluetta, Internetiä, sähköpostia, verkkoon siirrettyjä videoituja luentoja sekä videoneuvotteluja. Opiskelua ohjataan ja tuetaan  tuutoroinnin avulla. Tarkemmat tiedot kurssien sisällöistä, aikatauluista ja toteutustavoista:

Kohderyhmä ja haku

Connetin opetus on tarkoitettu kaikille yliopistojen perus- ja jatko-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kognitiotieteestä sekä modernin teknologian ja ihmisen vuorovaikutuksen kehittämisestä. Suoritetut opinnot arvioidaan normaalein akateemisin kriteerein ja opiskelija voi hyväksyttää ne omassa tiedekunnassaan opintojensa sivuaineeksi. Opiskelu on yliopistojen perus- ja jatko-opiskelijoille maksutonta.

Hankkeen yhteyshenkilö Lapin yliopistossa

Professori Raimo Rajala
Kasvatustieteiden tiedekunta
puh. (016) 341 2413, 040 764 3848
sähköposti: Raimo.Rajala[at]ulapland.fi