Työssä oppimisen kehittäminen

Hanke on vastaus työharjoittelun ohjauksessa kohdatuille ja opiskelijoiden raportoimille ongelmille. Harjoitteluseminaari ajoittuu tiedekunnassamme työharjoittelun jälkeen, joka on käytäntönä osoittautunut paikoin ongelmalliseksi. Useilla opiskelijoilla työharjoittelu ajoittuu aivan opintojen loppuun, jolloin seminaarin käyminen vasta harjoittelun jälkeen koetaan opiskelun sujuvuutta haittaavana,  valmistumista viivästyttävänä tekijänä. Myös opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen ja ennen kaikkea reflektion kannalta työharjoittelun ohjauksen samanaikaistaminen on perusteltua. Työharjoitteluun liittyviä kokemuksia ja esiinnousevia kysymyksiä on mielekästä reflektoida ja jakaa ohjaajan ja vertaisopiskelijoiden kanssa silloin kuin ne ovat ajankohtaisia.

Mediakasvatuksen opetus ja tutkimus kohdistuvat verkko-opetuksen, opiskelun ja oppimisen sekä multimediaviestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat jatkossa myös työharjoittelunsa aikana kokemusta multimediaviestinnän käytännön toteutustavoista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää mediakasvatuksen opiskelijoiden työharjoitteluun liittyvää Harjoittelu ja työssä oppiminen 10 op -opintokokonaisuutta seuraavilla toimenpiteillä:

 • Samanaikaistetaan harjoittelun ohjaus työharjoittelun kanssa. Aiemmin työharjoitteluun liittyvän seminaarin on voinut suorittaa vasta työharjoittelun jälkeen.
 • Uudistetaan harjoitteluseminaarin opetus- ja opiskelumuotoja siten, että ohjausvuorovaikutuksessa hyödynnetään kasvokkaisten tapaamisten lisäksi mobiilia multimediaviestintää (esim. mobiilit päätelaitteet). Tätä tarkoitusta varten otetaan käyttöön multimediaviestinnän mahdollistava ohjelmisto/järjestelmä.

Hankkeessa kehitetään työharjoittelun ohjausta tutkimuksen avulla. Kehittämishankkeen toimijoina ovat mediakasvatuksen lehtorit sekä hankkeessa toimivat mediakasvatuksen opiskelijat. Hanke edesauttaa osaltaan seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista:

 • perusopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa (yliopiston strategia);
 • perustutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin lisätään entisestään (tdk:n strategia).

Hankkeen painopistealueet ovat:

 • Hanke tukee opetuksen ja oppimisen laatua vahvistamalla tutkimukseen perustuvaa opetusta ja opetuskäytäntöjen tutkimuksellista otetta sekä luo konkreettisia yhteyksiä opetus- ja tutkimustoiminnan välille.
 • Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön monimuotoisia uusi opetus- ja opiskelumenetelmiä sekä toimintatapoja (ml. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö).
 • Opetuksen laadun kehittäminen.

Aikataulu

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa lukuvuoden 2008-2009 aikana. 

1. jakso: syys-joulukuu 2008:

 • yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa hyväksi havaittujen, mobiilia multimediaviestintää hyödyntävien työharjoittelun/työssäoppimisen ohjauskäytäntöjen kartoittaminen
 • mediakasvatuksen työharjoitteluun sopivan ohjausvuorovaikutusmallin suunnitteleminen kartoituksen pohjalta

2. jakso: tammi-toukokuu 2009:

 • suunnitellun ohjausvuorovaikutusmallin toteuttaminen ja
 • kehitettyyn malliin kohdistuvan tutkimuksen toteuttaminen ja arviointi edelleenkehittämisen näkökulmasta

Hankkeen tiedottaminen

Hanketta esitellään yliopiston sisäisissä koulutus- ja kehittämistilaisuuksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferensseissa (esim. Kasvatustieteen päivät, ITK konferenssi). 

Vastuuhenkilöt

Leo Pekkala, lehtori ja Päivi Hakkarainen, lehtori (ma.)

Harri Heikkilä, harjoittelija