Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä (UOT)

Lapin läänin korkea-asteen opetusmenetelmien kehittämishanke
1.9.2000 – 31.12.2003

Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä –hankkeen
UOT 3 – koulutus toteutetaan ajalla 9.1. – 31.12.2003

Tavoite

Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä (UOT) on ESR-rahoituksella toteutettava Lapin läänin korkea-asteen opetusmenetelmien kehittämishanke. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää uusia oppimisympäristöjä, uudistaa omia pedagogisia käytäntöjä ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttötaitoja. Koulutuksen aikana osallistujat kehittävät harjoitustöinä verkkopohjaisia koulutusmoduuleja, verkko-oppimateriaaleja ja oppimisympäristöissä hyödynnettäviä tiedon rakentamisen työvälineitä, joiden käyttöä arvioidaan jo koulutuksen aikana.

Kohderyhmä

UOT – koulutus on tarkoitettu Lapin läänin korkea-asteen henkilöstölle.

Työskentelytavat

Koulutuksessa on lähiopetusta Rovaniemellä ja videoneuvottelun välityksellä Kemi-Tornion alueelle sekä yhteistoiminnallista työskentelyä. Opetuksessa hyödynnetään Discendum Optima –oppimisympäristöä. Lisäksi järjestetään verkkokurssien ja verkko-oppimateriaalien kehittämistä ja toteuttamista edesauttavaa, lähituutoreiden koordinoimaa, tukikoulutusta Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.

Sisällöt

Koulutus muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  1. Orientaatio opintoihin
  2. Oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka (3 ov),
  3. Verkko-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen (4 ov),
  4. Tekijänoikeudet, tietosuoja ja tietoturva (1 ov),
  5. Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa (1 ov),
  6. Vuorovaikutus verkossa (3 ov) ja
  7. Oppimisprosessin ja oppimisympäristöjen arviointi (3 ov)

Opintokokonaisuus on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukainen (ks. http://www.ulapland.fi/mediakasvatus/)

Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Riina Helenius
p. 016 341 4207, GSM 040 579 8749
e-mail:
Riina.Helenius@ulapland.fi

 

1. Orientaatio opintoihin

Tavoite:Opiskelijat sitoutuvat opinto-ohjelman suorittamiseen ja ottavat vastuun omasta oppimisestaan. He ovat kiinnostuneita kehittämään omaa opettajuuttaan. Ryhmäytyminen alkaa verkostoitumisen perustaksi. Opiskelijoilla on omaa oppimista tukevat HOPS:it.

Sisältö:
·     Opinto-ohjelman esittely ja toteutus
·    
Verkko-oppimisen pedagoginen tuki
·     HOPS:ien ja ROPS:ien laadinta

Ajankohta:
9.1.2003
klo 10.15-16.00

 

2. Oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka (3 ov)

Tavoite:
Opiskelija osaa soveltaa pedagogiseen ajatteluunsa ja opetustyöhönsä uutta oppimisteoreettista ajattelua. Opiskelija oppii hyödyntämään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä sekä omaa valmiudet kehittää ja syventää omaa osaamistaan

Sisältö:
Perehdytään moderniin oppimisteoreettiseen ajatteluun ja niihin perustuviin tietoverkkopohjaisiin oppimisympäristöihin oppimisen apuvälineinä. Sisällöissä tarkastellaan mm. konstruktivismin suuntauksia, oppimista ja asiantuntijuutta, tutkivaa ja ongelmalähtöistä oppimista sekä yhteistoiminnallista ja yhteisöllistä oppimista. Tarkastelun kohteena ovat myös pedagogisesti tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön ominaispiirteet ja mielekkään oppimisen kriteerit suhteessa oppimisympäristön kriteereihin sekä oppimisympäristöjen opintosuunnitelmat.

Opetus- ja työmuodot:
Lähiopetus 18 h
Yhteistoiminnallista työskentelyä
Verkko-oppimisympäristönä Discendum Optima
Verkkotutorina Sirpa Liimatta

Vaadittavat suoritukset:
Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti lähiopetukseen sekä verkon kautta toteutettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Opiskelijat laativat luentojen ja kirjallisuuden pohjalta esseen, joka työstetään ja palautetaan oppimisympäristöön.

Kirjallisuutta:
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L., Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Helsinki WSOY (2000)
Jonassen, D.H., Supporting Communities of Learners with Technology: Avision for Integrating Technology with Learning in Schools. Educational Technology 35 ( 4), 60-63 (1995)
Matikainen, J. & Manninen,J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampere. Tammerpaino(2000)
Sinko, M & Lehtinen, E. (toim.), Bitit ja pedagogiikka. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Atena kustannus (1998)

Lähiopetus:
16.1.2003
klo 13.15 – 16.15 / Mauri Ylä-Kotola, LS 20 ja LS 21 
  
- Verkkoteemakeskustelu viikolla 4
3.2.2003 klo 14.15- 17.15 / Kari E. Nurmi LS 20 ja LS 21
4.2.2003 klo 14.15 – 17.15 / Kari E. Nurmi LS 20 ja LS 21
   - Verkkoteemakeskustelu viikolla 6
11.2.2003 klo 13.15 – 16.15 / Virpi Vaattovaara LS 20 ja LS 21
13.2.2003 klo 14.15 – 17.15 / Mauri Ylä-Kotola LS 20 ja LS 21
   - Verkkoteemakeskustelu viikolla 8

 

3. Verkko-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen (4 ov)

Tavoite:
Opiskelija tuntee suunnittelun ja materiaalintuottamisen periaatteet ja omaa valmiudet suunnitella verkko-opintoja ja syventää osaamistaan. Hän perehtyy ainakin yhteen ympäristöön hyvin ja osaa käyttää sitä.

Sisältö:
Opiskelijat tutustuvat suunnittelumenetelmiin ja apuvälineisiin, materiaalin tuottamiseen sekä käytettävyyteen liittyviin kysymyksiin. Opiskelijat tekevät verkko-opintosuunnitelman ja tuottavat materiaalia tietoverkkopohjaiseen oppimisympäristöön. Kurssilla tutustutaan joihinkin oppimisympäristöalustoihin (Web CT, Training, Learning ym…) ja verkkosivujen tuottamiseen (FrontPage) sekä kuvan – ja äänen käsittelyyn.

Vaadittavat suoritukset:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn laatimalla verkko-opintosuunnitelman ja toteuttamalla siitä osan verkkoon kirjallisuutta hyödyntäen.

Kirjallisuutta:
Boyle, T., Design for multimedia learning (1997)
Kanerva, J., Packalén, J. & Puttonen, M., Ideasta multimediaksi – sähköinen julkaiseminen ja vuorovaikutteiset järjestelmät. Helsinki: Edita (1998)
Pesonen,S., Pilli-Sihvola,M & Tiihonen,J., Verkkokurssin tuotantoprosessi. Teoksessa: J. Matikainen & J. Manninen (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampere: Tamperepaino (2000)
Sonesson, G., Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap. Lund: Studentlitteratur (1992)
Kenttämies, J., Multimedian äänikerronta. Teoksessa Kenttämies, J & Koivumäki,A,. Äänipää (1996)<URL; www.cult.tpu.fi/sound/multi_1.htm>

Lähiopetus: 
25.2.2003 klo 13.15 – 17.15 / Kari E. Nurmi, LS 20
27.2.2003 klo 13.15 - 17.15 / Verkkokurssiesittelyt, LS 20
13.3.2003 klo 13.15 – 17.15 / Reijo Kupiainen, LS 14
25.3.2003 klo 13.15 - 17.15 /  Kari E. Nurmi, LS 14
20.5.2003 klo 13.15 – 17.15 / Päivi Karppinen/Sirpa Liimatta, LS 20
22.5.2003 klo 13.15 – 17.15 / Reijo Kupiainen, LS20

 

4. Tekijänoikeudet, tietosuoja ja tietoturva (1 ov)

Tavoite:
Opiskelija tietää oikeudelliset velvoitteet materiaalin tuottamisessa ja käyttämisessä. Hän osaa soveltaa tietojaan opetustyössä ja tuntee vastuunsa juridisesta näkökulmasta.

Sisältö:
Opiskelijat perehtyvät tekijänoikeudellisiin kysymyksiin ja tietosuojan problematiikkaan. Tekijänoikeuksien syntyminen, siirtyminen, varmistaminen jne.
·         Tietosuoja
·        
Yksityisyyden suoja ja henkilötietolainsäädäntö
·         Hyvä tietojenkäsittelytapa
·        
Tietoturva

Opetus ja työmuodot:
Luentoja 6 h

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kirjallisen esseen laatiminen.

Kirjallisuutta:
Ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä

Lähiopetus:
1.4.2003  klo 9.15 – 12.00 / Anu Ojala, LS 20
3.4.2003  klo 12.15 -15.00 / Anu Ojala, LS 14

 

5. Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa (1 ov)

Tavoite:
Opiskelija tutustuu tieto- ja viestintäteknologian tehtäviin, kehitykseen ja nykytilanteeseen. Opiskelija ymmärtää teknologian roolin oppimisessa ja oppimisympäristöjen osana.

Sisältö:
Opiskelijat tarkastelevat teknologian roolia oppimisessa, oppijan apuvälineenä, älyllisenä partnerina ja ajattelun apuvälineenä. Opiskelijat tutustuvat teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin oppimisympäristöjen osana ja siihen, miten teknologian hyödyntämistä oppimisen apuvälineenä voidaan edelleen kehittää.

Opetus- ja työmuodot:
Lähiopetusta 6 tuntia

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kirjallisen esseen laatiminen.

Kirjallisuutta:
Jonassen, D,H., Computers as Mindtools for schools: engaging critival thinking. New Jersey: Merrill Prentice Hall. 2 nd Edition (2000)

Norman, D.A.,
Things that matter us smart: Defending human attributes in the age of the machine. Reading, MA: Addison –Wesley ( 1993)

Lähiopetus:
8.4.2003
klo 13.15 – 16.15 / Päivi Karppinen/Sirpa Liimatta, LS 14
29.4.2003 klo 13.15 - 16.15 / Maire Syrjäkari, LS 14

 

6. Vuorovaikutus verkossa  (3 ov)

Tavoite:
Opiskelija tuntee verkossa toteutettavan vuorovaikutuksen ja viestinnän periaatteita ja haasteita sekä face-to-face – vuorovaikutuksen merkityksen osana verkko-opintoja. Opiskelija ymmärtää myös koneen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen eroja.

Sisältö:
Opiskelijat perehtyvät yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen sekä jaetun asiantuntijuuden toteutumiseen ja haasteisiin. Opiskelijat tutustuvat verkossa toteutettavan vuorovaikutuksen välineisiin ja niiden mahdollisuuksiin edistää oppimisprosessia sekä vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaviin tekijöihin. vuorovaikutukseen sitouttavien oppimistehtävien laatiminen ja verkko-opiskelijan ohjaaminen ovat keskeisen tarkastelun kohteena.

Opetus- ja työmuodot:
Lähiopetus 18 tuntia ja yhteistoiminnallista työskentelyä

Vaadittavat suoritukset:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja verkon kautta toteutettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Opiskelija toteuttaa vuorovaikutteisen kokonaisuuden verkon välityksellä kirjallisuutta hyödyntäen.

Kirjallisuutta:
Dillenbourg, P.
(Eds) Collaborative learning – cognitive and computational approaches. Advances in learning and instructional series. Pergamon, Earli (1999)
Littleton, K. & Light, P. (Eds.) Learning with computers. Analysing productive interaction ( 1999)
Hakkarainen, K., Järvelä, S., Lipponen, L & Lehtinen, E., Culture of Collaboration in Computer-supported Learning: A Finnish Perspective. Journal of Interactive Learning Research 9(3/4), 271-288 (1998)

Lähiopetus: (Muutokset mahdollisia!)
2.9.2003 klo 13.15 – 16.15 / Riina Helenius,  LS 20
11.9.2003 klo 13.15 - 16.15 / Kari E. Nurmi, LS 20
18.9.2003 klo 13.15 - 16.15 / Kari E. Nurmi, LS 20
23.9.2003 klo 13.15 - 16.15 / Maire Syrjäkari, LS 20
25.11.2003 klo 9.15 - 16 / Lasse Lipponen, LS 2
Verkkojakso:
3.9. - 30.9.2003

 

7. Oppimisprosessin ja oppimisympäristöjen arviointi (3 ov)

Tavoite:
Opiskelija ymmärtää uusien oppimisympäristöjen arvioinnin haasteita ja osaa soveltaa uudenlaisia oppimisen arviointimenetelmiä. Opiskelija tutustuu myös oppimisympäristöjen valinnan ja hankinnan perusteisiin.

Sisältö:
Opiskelijat arvioivat verkossa oppimista, verkko-oppimisympäristöjä sekä verkko-oppimateriaalia. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin oppimisen (prosessiarviointi, portfolioarviointi) ja oppimisympäristöjen (prosessi/ produktiperustaisten) arviointimenetelmiin sekä arviointiraportteihin.

Vaadittavat suoritukset:
Toteutetun verkko-opintokokonaisuuden arviointi, esittely ja arviointiraportin laatiminen.

Kirjallisuutta:
Korpi. M, Niemi. P, Ovaskainen, T., Siekkinen, P. & Junttila, V., 2000, Virtuaalinen oppimisympäristö koulutusta järjestävän organisaatioin työvälineenä. Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutin julkaisuja 7 / 2000. Jyväskylä
Korte.H, Hakkarainen, V-M.,Kauranen,J., Paakkanen, T., Pesonen, K. & Yritys, K., 2000, Oppimisympäristöjen esittely, arviointi ja vertailu. A & O, Blackboard Courseinfo 4.0, Lotus LearningSpace Forum, TopClass 3.01, Web Ct 2.0, Virtual –U. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti. Hypermedialaboratorio, Julkasisuja 1 / 2000.Tampere.<URL: http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia/julkaisut/muut.html>
Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. (toim.)1999. Etäopetus mulimediaverkoissa – Kansallisen multimediaohjelman ETÄKAMU – hanke, Digitaalisen median raportti 1 / 1999. Teknologian kehittämiskeskus TEKES, Helsinki. URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/loppuraportti.

Lähiopetus: (Muutokset mahdollisia!)
7.10.2003 klo 13.15 - 16.15 / Kari E. Nurmi, LS 20
9.10.2003 klo 13.15 - 16.15 / Reijo Kupiainen, LS 20
14.10.2003 klo 13.15 - 16.15 / Kari E. Nurmi, Fellman
6.11.2003 klo 13.15 - 16.15 / Juha Lindfors, LS 20
28.11.2003 klo 12 - 18 Koulutuksen päättäjäiset

Sivun alkuun