MEDU_webkuva_690x220.JPG

Media opetuksessa ja oppimisessa

Opintojaksoissa perehdytään median sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen prosesseissa oppimisteoreettisista, konstruktivistisista ja sosiokulttuurisista näkökulmista. Opiskelijat tarkastelevat median ja TVT:n käyttöä erilaisissa formaaleissa ja infomaaleissa oppimisympäristökonteksteissa tuottamisen, vastaanottamisen ja kriittisen tarkastelun kautta. Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat hyödyntää mediaa ja TVT:aa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. He myös tuntevat erilaisia pedagogisia malleja ja menetelmiä tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelijat osaavat myös verkko-ohjauksen ja tuutoroinnin menetelmiä. He tutustuvat opintojaksojen aikana monitieteiseen mediakasvatuksen tutkimukseen ja osaavat analysoida sitä kriittisesti.

Teemaan kuuluvia opintojaksoja ovat (OPS 2015-2017):

KKAS2112 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus (4 op)
MKAS2223A Mediakasvatuksen kirjallisuus A (5 op)
MEDU3104A Media Education Literature A (5 ECTS)
MEDU3101 Research on Media Education (5 ECTS)
MEDU2205 Pedagogical Models in Educational Use of ICT's (5 ECTS)