Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa perusopinnot 25 op (TVT)

Opintokokonaisuudessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan (tvt) hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa, formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä: kouluissa, oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaa-ajalla. Opiskelijat saavat valmiuksia hyödyntää tvt:tä erilaisissa opetus-, koulutus-, ohjaus- ja suunnittelutehtävissä sekä tehdä aihealueeseen kohdistuvaa tutkimustyötä.

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat alan keskeisiä oppimisteoreettisia ja pedagogisia lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat monipuolisesti erilaisia käytännön tapoja hyödyntää tvt:tä opetuksen ja oppimisen tukena sekä kehittävät omia taitojaan ja osaamista alueella.

Osa opintojaksoista toteutetaan verkkovälitteisesti Lapin, Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen yhteistyönä ja osa paikallisesti Lapin yliopistossa. Opintoihin sisältyy yksilöllistä ja yhteisöllistä verkko-opiskelua sekä käytännön projektin suunnittelua ja toteuttamista. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä (Moodle, Optima) sekä sosiaalista mediaa. Opintokokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti yhteistyössä mukana olevien yliopistojen kasvatustieteellisten tiedekuntien opiskelijoille. Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Perusopintojen opintojaksot ovat seuraavat:

TVTO0105 Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön (4 op)
PROJ0101 Johdatus projektityöhon (3 op)
TVTO0102 Projektityö (10 op)
TVTO0101 Verkkokulttuuri nyky-yhteiskunnassa (4 op)
TVTO0104 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen seminaari (4 op)

Opintokokonaisuuden yhteyshenkilöt Lapin yliopistossa:

Päivi Rasi, yliopistonlehtori, mediakasvatus
Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, mediapedagogiikkakeskus
Gsm: 040 4844 240
E-mail: Paivi.Rasi (at) ulapland.fi 

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö Lapin yliopistossa:

Heli Ruokamo, professori, johtaja
Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, mediapedagogiikkakeskus 
Gsm: 040 587 9090
E-mail: Heli.Ruokamo (at) ulapland.fi