LEVIKE - Lapin korkeakoulujen etä- ja virtuaaliopetuksen kehittämishanke

LEVIKE on Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen sekä Lapin yliopiston yhteinen Euroopan sosiaalirahastohanke, jonka tavoitteena on parantaa lappilaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää korkeakouluverkoston tarjontaa. Hanke on osa Lapin maakuntakorkeakoulun toteuttamista. Hanke muodostuu neljästä itsenäisestä osahankkeesta, joiden toteutukseen osallistuvat kaikki projektiorganisaatiot. Kokonaiskoordinaatiosta vastaa Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Sisällöntuotannon, korkeakoulujen henkilöstökoulutuksen, tutkimuksen sekä etäoppijan tutor- ja tukiverkoston luomisen yhtälöstä rakentuva LEVIKE levittää uutta etä- ja virtuaalioppimisen kulttuuria ja kehittää koulutuspalveluita maakuntaan. Hanke pyrkii tarjoamaan esimerkin koulutuspalveluiden kehittämisestä erityisesti harvaanasutuilla seuduilla. Hanke käynnistyi syksyllä 2004 ja jatkui syyskuun 2007 loppuun.

Lisätietoa: Hankkeen www-sivut

Hankkeen tutkimusosio

Osahankkeen toteuttamisvastuussa on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus sekä Virtuaaliammattikorkeakoulujen yhteistyöverkosto. Tavoitteena on tuottaa tietoa etä- ja virtuaaliopetuksen sekä opiskelumenetelmien kehittämiseen.

Mediapedagogiikkakeskus koordinoi seuraavia tutkimuksia:

1. Verkko-opetuksen laadun kehittäminen multimedialeikkeitä hyödyntämällä

Tutkija: Päivi Hakkarainen

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää verkko-opetuksen laatua tuottamalla toimintatutkimusprosessina digitaalisia videoleikkeitä opetuskäyttöön. Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia kysymyksiä; Miten digitaalisten videoleikkeiden tuottaminen yliopiston lähiopiskelijoiden kanssa tukee heidän mielekästä oppimistaan? Miten opiskelijatyönä tuotettujen videoleikkeiden avulla voidaan tukea yliopiston verkko-opiskelijoiden mielekästä oppimista? Tutkimus koostui kahdesta Lapin yliopistossa toteutettavasta osatutkimuksesta, joissa molemmissa lähiopiskelijat osallistuvat oppimateriaaleiksi tulevien digitaalisten videoiden tuotantoon.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tuotettiin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintotieteen yliassistentti Tarja Saarelaisen, hallintotieteen opiskelijoiden sekä tarvittavan teknisen tukihenkilöstön kanssa videoleikkeitä, joissa opiskelijat ja opettaja näyttelivät erilaisia työelämän yhteistyötilanteita. Tuotantoprosessi toteutettiin osana Verkostojohtaminen -kurssin opiskelua ja tuotettuja videoleikkeitä käytetään ko. kurssin verkkoversion oppimismateriaalina. Hankkeen aikana tutkimuksessa toteutettiin aineiston käsittely, analyysi sekä tulosten raportointi.

Toisessa osatutkimuksessa kaksi kasvatustieteiden tiedekunnan mediakasvatuksen opiskelijaa tuotti osana opintojaan (Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opintokokonaisuus 25 op) digitaalisia videoleikkeitä, joita käytetään myöhemmin mediakasvatuksen vapaavalintaisiin opintoihin kuuluvan Mielekkään oppimisen tukeminen digitaalisia videoita hyödyntämällä ja tuottamalla -opintojakson opetusmateriaalina. Opiskelijat tuottivat videot toimeksiantona opintojakson opettaja Päivi Hakkaraiselle, joka toimi myös tutkijan roolissa. Opiskelijat haastattelivat videoleikkeille Yleisradion opetusohjelmatuotannon asiantuntijoita.  Hankkeen aikana toteutettiin koko tutkimusprosessi suunnittelusta tulosten raportointiin.

2. Pedagogiset mallit ja ajattelun työvälineet verkko-opetuksessa ja –opiskelussa

Tutkija: Miika Lehtonen

Tutkimus kohdistui ajattelun työvälineiden, vahvan toiminnallisuuden, emotionaalisuuden ja kokemuksellisuuden mahdollistavien vuorovaikutteisten välineiden, erityisesti simulaatioiden, käyttöön verkko-opetuksessa, -opiskelussa ja –oppimisessa. Tutkimus tuotti pedagogisen mallin, jolla simuloidut opiskelumetodit liittyvät luonnolliseksi osaksi teknologiakasvatuksen opiskeluun ja opintoihin MOMENTS-hankkeessa kehitetyn metamallin tasoajattelun mukaisesti. Hankkeen aikana tutkimuksessa toteutettiin aineiston analyysi sekä tulosten raportointi.

3. Verkkopedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi

Tutkija: Saila Vaara

Tutkimuksessa tarkasteltiin verkkokurssien opettajien hyödyntämiä pedagogisia malleja ja menetelmiä sekä arvioitiin niiden toteuttamisen onnistumista käytännössä. Tutkimusaineisto kerättiin Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista. Empiirisen aineisto koottiin aineistotriangulaationa, johon kuuluivat teemahaastattelu opettajille ja kirjallinen kysely opiskelijoille. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa käytettiin lisäksi osallistuvaa havainnointia yhtenä aineistonkeruumenetelmänä. Koska rajaus pedagogisten mallien ja menetelmien välillä on epäselvä, pyrki tutkimus myös selkiyttämään tätä jaottelua ja kokoamaan yhteen mallit ja niihin liittyvät menetelmät. Hankkeen aikana tutkimuksessa toteutettiin aineiston käsittely, analysointi sekä tulosten esittäminen ja pohdinta.

4. Pedagogisen mallin kehittäminen yhteisöllis-luovasta oppimisesta

Tutkija: Marjaana Kangas

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää pedagogista mallia, jossa luovuus yhdistetään osaksi opetus- ja oppimisprosesseja. Mallissa luovuus edustaa yhtä tiedon luomisen muotoa, johon yhteisöllinen opiskelu, tieto- ja viestintätekniikka ja verkko-opetus tarjoavat pedagogisia mahdollisuuksia. Mallissa yhdistyvät viimeaikaiset näkemykset luovuudesta ja sen roolista oppimisessa sekä sosiokulttuuriset näkemykset oppimisesta ja opetuksesta. Lisäksi mallissa luovuus ja oppiminen yhdistetään läheisesti leikillisyyteen, mielikuvitukseen ja narratiivisuuteen, joita pidetään luovuuden rinnalla entistä tärkeämpinä näkökulmina oppimisessa. Keskeisimmät tutkimuskysymykset kohdistuvat siihen, miten oppijat kokevat yhteisöllis-luovien oppimisprosessien kautta opiskelun ja miten opettajat kokevat tällaisten oppimisprosessien ohjaamisen.

5. Opettajien näkemyksiä leikkimisestä ja pelaamisesta

Tutkija: Pirkko Hyvönen

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa etä- ja virtuaaliopetuksen ja opiskelumenetelmien ja -ympäristöjen kehittämiseen tietoa, jota voidaan hyödyntää opettajankoulutuksessa. Tutkimuksen tausta perustuu leikillisen oppimisympäristön (LOY) hyödyntämiseen sekä OLPO -malliin (ohjaus, leikki ja pelaaminen sekä oppiminen -malli), joka korostaa leikkimisen ja pelaamisen merkitystä oppimisessa. Koska opettajien näkemykset ovat keskeisiä tutkimuskontekstissa, ovat tutkimuskysymykset seuraavat:

1) Minkälaisia ovat opettajien näkemykset leikkimisestä ja pelaamisesta koulun kontekstissa?

2) Miten leikkien ja pelien hyötykäyttäminen koulun kontekstissa vaikuttaa opettajien ja oppilaiden rooleihin?

Tutkimukseen on haastateltu esi- ja perusopettajia (N= 14) ja aineiston luokittelussa ja analysoinnissa on hyödynnetty NVivo laadullisen aineiston käsittelyohjelmaa. Metodologinen lähestymistapa perustuu grounded teoriaan. Vaikka OLPOa tarkastellaan tässä tutkimuksessa perusopetuksen kontekstissa, voidaan tuloksia hyödyntää kaikissa elämänlaajuista oppimista ja kasvamista koskevissa yhteyksissä, esimerkiksi virtuaaliyliopistoissa. Erityisen merkityksellisiä tutkimustulokset ovat opettajankoulutukselle, esimerkiksi Lapin yliopistossa toteutettavalle Leikit, Pelit ja Simulaatiot -opintojaksolle.

Hankkeen tutkimusjulkaisut

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)

Hakkarainen, P. (2007). Designing and implementing a PBL course on educational digital video production: Lessons learned from a design-based research. Educational Technology Research & Development, Online first article, published in Springer Link, DOI 10.1007/s11423-007-9039-4

Hakkarainen, P. (2007). Promoting Meaningful Learning through the Integrated Use of Digital Videos. University of Lapland. Acta Universitatis Lapponiensis 121.

Hakkarainen, P. (2006). Designing and producing digital videos as a problem-based learning cycle to support meaningful learning. In J. Multisilta & H. Haaparanta (Eds.), Proceedings of the Workshop on Human Centered Technology HCT06 (pp.4-13). June 11-13, 2006, Pori, Finland. Tampere University of Technology, Pori. Publication 6.

Hakkarainen, P. (2006). Mielekkään oppimisen ja informaatiolukutaidon tukeminen PBL-avusteisella digitaalisten videoiden tuotannolla [Producing digital videos as a problem-based learning cycle to support meaningful learning and information literacy]. Presentation given at the Constructing Knowledge in Information Society - the sixth conference on problem-based learning in Finland, June 6-7, 2006, University of Tampere, Finland. (pdf)

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Emootioiden yhteys oppimistuloksiin tapauslähtöisessä digitaalisilla videoilla tuetussa opiskelussa. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit (p.199). Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005, Jyväskylä. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Towards meaningful learning through designing, producing and solving digital video-supported cases with students. In G.Richards (Ed.), Electronic versions (CD-ROM) of papers presented at E-Learn 2005 - World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp.2081-2088). October 24-28, 2005, Vancouver, Canada.

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Towards meaningful learning through designing, producing and solving digital video-supported cases with students. In G.Richards (Ed.), Proceedings (Abstracts) of  E-Learn 2005 - World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (p.35). October 24-28, 2005, Vancouver, Canada.

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Designing and producing digital video-supported cases with students - How to make it happen? In H.Ruokamo, P.Hyvönen, M.Lehtonen & S.Tella (Eds.), Teaching-Studying-Learning (TSL) Processes and Mobile Technologies - Multi-, Inter-, and Transdisciplinary (MIT) Research Approaches. Proceedings of the 12th International Network-Based Education (NBE) conference (Former PEG) 2005 (pp.183-191). September 14-17, Rovaniemi, Finland.

Hakkarainen, P., Saarelainen, T., & Ruokamo, H. (2007). Towards meaningful learning through digital video-supported case-based teaching. Australasian Journal of Educational Technology (AJET), 23(1), 87-109.

Hyvönen, P. (2007) Teacher’s views on playing in the school context. Manuscript submitted for publication.

Kangas, M., & Kultima, A. (2006). Co-creative learning processes in school settings - A case of the game concept of a "Different World". In 9th conference of EARLI’s JURE. Models and Learning: Theory, Design and Application (Abstracts) (p.55). June 30-July 4, 2006, Tartu, Estonia.

Kangas, M., Kultima, A., & Ruokamo, H. (2006). Co-creative learning processes (CCLP) - Children as game world creators to the outdoor playground contexts. In J. Multisilta & H. Haaparanta (Eds.), Proceedings of the Workshop on Human Centered Technology HCT06 (pp.14-21). June 11-13, 2006, Pori, Finland. Tampere University of Technology, Pori. Publication 6.

Keskitalo, T. (2007) Tutkimusosion toiminnan kuvausta ja arviointia. Teoksessa: T. Rautiainen, E. Saari, A. Pruikkonen, H. Tompuri, T. Keskitalo & A-M Mölläri (toim.) Laadukkaita sisältöjä ja oppimisen tukea – Lapin korkeakoulujen etä- ja virtuaaliopetuksen kehittämishankkeen kokonaisarviointi. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 81–101.

Lehtonen, M.   (2005). Verkko-orientoitu opiskelu simulaatioilla: Simulaatioita hyödyntävän mobiiliverkko-opetuksen mallia etsimässä ja tutkimassa. In J. Viteli, T. Järvinen & S. Kaupinmäki (Eds.), TUOVI 3: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2005 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (pp.25-34). Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja [Hypermedia Laboratory Net Series]. Tampere: Tampereen yliopisto, Hypermedialaboratorio. http://tampub.uta.fi/handle/10024/65648

Lehtonen, M. (2005). Verkko-orientoitunutta opiskelua simulaatioilla: Opetusteknologia yhtenä työvälineenä teknologiakasvatuksessa. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit (pp.166-167). Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005, Jyväskylä. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.

Lehtonen, M., Page, T., & Thorsteinsson, G.   (2005). Emotionality considerations in virtual reality and simulation based learning. In Kinshuk, D. G. Sampson, P. Isafas, Associate Editors:, L. Rodrigues & P. Barbosa (Eds.), Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005) (pp. 26-36). 14 - 16 December 2005, Porto, Portugal [Endorsed by: IEEE Technical Committee on Learning Technology and Japanese Society of Information and Systems in Education]: IADIS International addociation for development of the information society (IADIS Press).

Page, T., Lehtonen, M.,& Thorsteisson, G.  (2006). The Web-Orientation Agent (WOA) for simulated learning in technology education. International Journal of Learning Technology (IJLT), Vol.2, No.1, 62-76.

Vaara, S-I. (2005). Verkkopedagogisia malleja etsimässä! -Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia pedagogisista malleista Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit (p.208). Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005, Jyväskylä. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.

Vaara, S-I. (2005). Verkkopedagogisia malleja etsimässä -Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia pedagogisista malleista ja menetelmistä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa. Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma (julkaisematon). Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Vaara, S-I. (2005). Näkökulmia verkkopedagogisiin malleihin ja menetelmiin. In A.-L.Huttunen &  A.M.Kokkonen (Eds.), Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatustieteen päivien 2005 verkkojulkaisu (pp.347-362). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.
http://ebooks.jyu.fi/isbn9513923843.pdf

Hankkeen yhteyshenkilöt Lapin yliopistossa:

Professori Heli Ruokamo, hankkeen vastaava
Puh: (016) 341 2410

Tuulikki Keskitalo, projektipäällikkö
Puh. (016) 341 2496, 040 758 2737