Web-SeaL – Web-tiedonhaku, informaatiolukutaito ja oppiminen

Web-tiedonhaku, informaatiolukutaito ja oppiminen (Web-SeaL) on Suomen Akatemian rahoittama ja Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen koordinoima tutkimushanke vuosille 2006-2009. Tutkimuksen suorituspaikkoina toimivat Tampereen yliopisto/ Informaatiotutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto/Kasvatustieteiden laitos sekä Lapin yliopisto/ Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus.

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää informaatiolukutaidon ja oppimisen vuorovaikutussuhdetta webin dominoimassa informaatioympäristössä. Ilmiötä tutkitaan kahdessa koulutuksen kontekstissa: yleissivistävässä ja korkeanasteen koulutuksessa. Hanke on tieteidenvälinen, informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteiden osaamisen yhdistämiseen perustuva yritys ratkaista haastava ja toistaiseksi vähän tutkittu ongelma. Tutkimuksella on mahdollisuus tuottaa olennaisesti uutta teoreettista ja empiiristä tietoa informaation etsinnän ja oppimiseen liittyvän tiedonhankinnan yhteyksistä sekä kehittää jäsentyneempi viitekehys informaatiolukutaidon kehittymiseen edettäessä koulutustasolta toiselle.

Lisätietoa:

Esite (pdf)
Hankkeen blogi

Informaatiolukutaidon mielekkään oppimisen tukeminen PBL-perustaisella digitaalisten opetusvideoiden tuotannon opintojaksolla

Tutkija: Päivi Hakkarainen

Kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksen toteuttama osatutkimus kohdistui hankkeen toisesta pääasiallisesta tutkimuskysymyksestä johdettuihin kysymyksiin: (a) Kuinka ongelmaperustainen opetus (PBL) integroi informaatiolukutaidon oppimisen ohjauksen osaksi oppimisprosessia?, (b) Kuinka tietyt pedagogiset ratkaisut (esim. digitaalisten videoiden tuotannon oppiminen PBL:n avustuksella) tukevat informaatiolukutaidon mielekästä oppimista?

Tutkimus oli osa monivaiheista design-perustaista tutkimusta, jossa suunniteltiin, toteutettiin ja edelleen kehitettiin ongelmaperustaiseen oppimiseen pohjautuva opintojakso ”Digitaalinen video: Mielekkään oppimisen tukeminen digitaalisia videoita tuottamalla ja hyödyntämällä” (5 op) kasvatustieteiden tiedekunnan mediakasvatuksen opintosuunnitelmaan. Opintojakson erityispiirteenä on, että opiskelijat tuottavat digitaalisia videoita tiedekunnan opettajien opetusmateriaaleiksi. Näin ollen tutkimus myös testasi uutta digitaalisen opetusmateriaalin tuotantomallia tiedekunnassa.

Web-SeaL –hankkeen aikana ”Digitaalinen video: Mielekkään oppimisen tukeminen digitaalisia videoita tuottamalla ja hyödyntämällä” –opintojakso pilotoitiin syyslukukaudella 2006. Opiskelijat tuottivat pareittain digitaalisia videoleikkeitä tiedekunnan opettajien opetustarkoituksiin. Opiskelijat vastasivat koko tuotantoprosessista, jota avustettiin kolmella PBL -syklillä. Jokainen sykli koostui kahdesta tutoriaali-istunnosta. Tutoriaalien välillä opiskelijat hankkivat itsenäisesti tietoa erilaisistä lähteistä, esim. webistä ja digitaalisten videoiden tuotantoon liittyvistä työpajoista.

Tutkimuksessa selvitettiin kuinka PBL tukee opiskelijoiden informaatiolukutaitoa, joka nähdään olennaisena tiedonhankintaa tukevana taitona. Informaatiolukutaidon kehittyminen ymmärretään tutkimuksessa myös yhtenä oppimisprosessin toivottavana tuloksena. Digitaalisten videoiden tuottaminen on opiskelijoille haastava prosessi tiedonhankinnan näkökulmasta, sillä suurimmalla osalla opiskelijoista ei ole aiempaa kokemusta opetuskäyttöön tarkoitettujen videoiden tuotannosta. Lisäksi tuotantoprosessi edellyttää, että opiskelijat kehittävät taitojaan mediapedagogiikan lisäksi myös muilla alueilla kuten dramaturgiassa, videoilmaisussa ja -tuotannossa, tekijänoikeuskysymyksissä sekä journalismissa.

Tutkimus kohdistui seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuinka digitaalisten opetusvideoiden suunnittelu ja tuottaminen tilaustyönä tukee opiskelijoiden näkökulmasta mielekkääseenopiskeluun perustuvaa oppimista?
  2. Mitä opiskelijoiden näkökulmat merkitsevät PBL-perustaisen opintojakson suunnittelun kannalta?
  3. Kuinka suunniteltu PBL -perustainen Digitaalinen video -opintojakso tukee opiskelijoiden mielekkääseen opiskeluun perustuvaa oppimista, erityisesti informaatiolukutaidon kannalta?
  4. Mitä tulokset merkitsevät Digitaalinen video -opintojakson edelleenkehittämisen kannalta?

Lapin yliopiston osatutkimuksen tutkimusjulkaisut:

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)

Hakkarainen, P. (2008). PBL informaatiolukutaidon yhteisöllisenä tukena ja näkyväksi tekijänä. In E. Sormunen & E. Poikela (Eds.), Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen [Information, information literacy and learning]. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Hakkarainen, P. (2007). Promoting meaningful learning through the integrated use of digital videos. Doctoral dissertation, University of Lapland. Acta Universitatis Lappoensis 121. University of Lapland, Faculty of education, Finland.

Hakkarainen, P. (2007). Designing and implementing a PBL course on educational digital video production: Lessons learned from a design-based research. Educational Technology Research & Development, Online first article, published in Springer Link, DOI 10.1007/s11423-007-9039-4

Hakkarainen, P. (2006). PBL-tutoriaali informaatiolukutaidon yhteisöllisen rakentumisen paikkana [PBL tutorial as a site for collaborative construction of information literacy]. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Abstraktit (pp. 205-206]. Kasvatustieteen päivät 23.-24.11.2006 [Educational Science Days], Oulu. Oulu: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry. 

Hakkarainen, P. (2006). PBL-tutoriaali informaatiolukutaidon yhteisöllisen rakentumisen paikkana [PBL tutorial as a site for collaborative construction of information literacy]. Presentation given at Kasvatustieteen päivät 2006 [Educational Science Days 2006], November 24-25, 2006, Oulu, Finland.

Hakkarainen, P. (2006). Designing and producing digital videos as a problem-based learning cycle to support meaningful learning. In J. Multisilta & H. Haaparanta (Eds.), Proceedings of the Workshop on Human Centered Technology HCT06 (pp.4-13). June 11-13, 2006, Pori, Finland. Tampere University of Technology, Pori. Publication 6. (pdf)

Hakkarainen, P. (2006). Designing and producing digital videos as a problem-based learning cycle to support meaningful learning. Presentation gven at the Workshop on Human Centered Technology HCT06, June 11-13, 2006, Pori, Finland.

Hakkarainen, P. (2006). Mielekkään oppimisen ja informaatiolukutaidon tukeminen PBL-avusteisella digitaalisten videoiden tuotannolla [Producing digital videos as a problem-based learning cycle to support meaningful learning and information literacy]. Presentation given at the Constructing Knowledge in Information Society — the sixth conference on problem-based learning in Finland, June 6-7, 2006, University of Tampere, Finland. (pdf)

Hankkeen yhteyshenkilöt Lapin yliopistossa:

Professori Esa Poikela
Puh. (016) 341 4250

Professori Heli Ruokamo
Puh. (016) 341 2410
Gsm 040 587 9090