Osaava Verme vertaismentorointi -hanke

 

Mentoreiden koulutus:

Syyskuussa 2016  käynnistyvän mentorikoulutusohjelman kohderyhmänä ovat esiopetuksessa työskentelevät lastentarhanopettajat ja/tai päiväkodin johtajat. Koulutus on noin 9 opintopisteen laajuinen ja se koostuu viidestä yhden päivän seminaarista, välitehtävistä, lopputehtävästä sekä oman Verme-ryhmän ohjaamisesta.

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU:

ORIENTOIVA SEMINAARI:
pe 23.9.   klo 9-15

VÄLISEMINAARIT:
pe 4.11.   klo 9-15
pe 20.1.   klo 9-15
pe  17.2.  klo 9-15

LOPPUSEMINAARI
pe 7.4.     klo 9- n. 20 (sisältää yhteisen illallisen)

MENTORIKOULUTUKSEN TARKEMMAN SISÄLTÖKUVAUKSEN LÖYDÄT OIKEALLA OLEVASTA TIEDOSTOSTA "VAKA-Verme"

ILMOITTAUDU MUKAAN MENTORIKSI:
Osaava Verme -mentoreiden haku lukuvuodelle 2016–2017 on käynnissä. Jos kiinnostuit mentoroinnista, niin ota yhteyttä Janette Tolppiin puh. 040-4844135 tai janette.tolppi(at)ulapland.fi, niin saat lisätietoa aiheesta. Ilmoittautuminen mentorikoulutukseen viimeistään 31.8.2016. 

 


Mentoreiden koulutuksen teemoina Lapin ja Oulun yliopiston osalta ovat työssä jaksaminen, muutos, kollegiaalinen yhteistyö sekä identiteetin rakentuminen. Mentorikoulutukseen osallistuvat sitoutuvat kukin noin 4-7 hengen mentorointiryhmän vetämiseen omassa organisaatiossaan. Mentoriryhmien vetäminen kuuluu osana mentorikoulutuksen opintokokonaisuutta. Lue lisää mentoriryhmien toiminnasta alta.

 

 
Mentorointiryhmien toiminta:


Opettajien vertaismentorointiryhmät kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista työhön liittyvistä asioista. Ryhmissä jaetut kokemukset ja osaamiset sekä työssä koetut haasteet ovat luottamuksellisia ja pysyvät ryhmän sisällä. Opettaja ei ole koskaan täysin valmis, vaan aina pitää oppia ja omaksua uusia asioita. Tämän vuoksi onkin erinomaisen tärkeää, että opettaja voi jakaa kokemuksiaan toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Parhaimmillaan tilanne on vuorovaikutteista oppimista.

Vertaismentorointitoiminnan tavoitteena on murtaa opettajien yksin puurtamisen perinnettä. Ongelmien ja ajatusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan niistä voidaan keskustella kollegojen kanssa etukäteen sovituissa tapaamisissa. Näin ajatusten vaihdolle jää huomattavasti enemmän aikaa kuin esimerkiksi kiireessä välitunnin aikana.

Vertaismentorointiryhmät kokoontuvat 6–8 kertaa lukuvuoden aikana (n.1,5–3h kerrallaan). Tavoitteena on tarjota ammatillista tukea uudessa työssä aloittaville opetusalan työntekijöille mentoroinnin ja vertaistuen avulla. Lisäksi tavoitteena on täydentää opetushenkilökunnan ammatillista osaamista siten, että koulutus muodostaa mielekkään jatkumon täydentäen kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa saavutettua tietoa ja osaamista.

Verme on tarkoitettu siis paitsi uusille ja tauon jälkeen työhön palaaville, myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet jakamaan osaamistaan ja oppimaan yhdessä. Ryhmiin ovat tervetulleita opettajien lisäksi muut opetus- ja kasvatusalan työntekijät, kuten opinto-ohjaajat.

Verme -esittelyvideon löydät seuraavan linkin kautta: http://www.youtube.com/watch?v=FGEpn4-h0UM

Verme -hankkeen viralliset nettisivut: http://www.osaavaverme.fi/


Hankkeen taustaa:

Osaava Verme -hanke on valtakunnallinen projekti, joka on syntynyt useiden vuosien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena. Osaava Verme on opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen verkosto, jonka tarkoituksena on tukea etenkin uusien tai esimerkiksi tauolta palaavien opettajien ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista. Verme -hanke soveltuu myös muille opetusalan työntekijöille, kuten opinto-ohjaajille ja rehtoreille. Lähtökohtana on Verme-vertaisryhmämentorointi, joka on otettu käyttöön Osaava-ohjelman kautta koko maassa.

Verme tulee sanasta vertaisryhmämentorointi, englanniksi "peer group mentoring". Vertaismentorointihankkeen idea lähtee ajatuksesta, jossa opettajat jakavat osaamistaan ja oppivat yhdessä. Verme -mentorointi eroaa perinteisestä mentoroinnista siten, että molemmilla osapuolilla on toisilleen annettavaa, eikä vain kokeneempi ja vanhempi työntekijä siirrä ”hiljaista tietoa” nuoremmalle. Verme-mentorointi tapahtuu ryhmissä, joissa on mukana sekä kokeneita että vähemmän kokeneita työntekijöitä. Hanke kouluttaa kokeneista opettajista ryhmän mentoreita, jotka keräävät tuoreista tai tauon jälkeen työelämään palaavista opettajista vertaismentorointiryhmän.

Opettajien vertaismentorointiryhmät kokoontuvat noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista työhön liittyvistä asioista. Ryhmissä jaetaan kokemuksia ja osaamista sekä työssä koettuja haasteita. Tapaamisten aikana voidaan käsitellä mieltä painavia asioita yhdessä, vaihtaa kokemuksia ja saada henkistä tukea työhön. Tavoitteena on, että opettajat saavat tätä kautta lisää työssä jaksamisen eväitä ja oppivat, että kukaan ei ole työssään toista huonompi, vaan yhdenvertainen työtovereidensa kanssa. Vertaismentorointiryhmät kokoontuvat 6-8 kertaa lukuvuoden aikana (n. 1,5- 3 h kerrallaan). Tavoitteena on tarjota ammatillista tukea uudessa työssä aloittaville opetusalan työntekijöille mentoroinnin ja vertaistuen avulla ja täydentää opetushenkilökunnan ammatillista osaamista siten, että koulutus muodostaa mielekkään jatkumon täydentäen kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa saavutettua tietoa ja osaamista.

Verme -menetelmä on kehitetty ja räätälöity Suomessa, joten se soveltuu hyvin suomalaiseen koulutusjärjestelmään uusien opettajien tukemiseksi. Osaava Verme -hankkeen koordinoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja se toteutetaan yhdessä opettajankoulutusta järjestävien yliopistojen sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Työsuojelurahaston rahoittama hanke vuosina 2008–2010 on tukenut menetelmän kehitystä ja myöhempinä vuosina hanke on saanut tunnustusta ja tukea myös Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen Lapin ja Pohjois-Suomen osuudesta vastaavat yhdessä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen yksikkö sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta muodostaen Pohjois-Suomen klusterin. Pohjois-Suomen klusteri on kouluttanut yhteensä noin 60 mentoria vuodesta 2011 saakka seuraaviin kuntiin: Rovaniemi, Ranua, Posio, Ylitornio, Kittilä, Kiiminki, Tornio, Kuusamo, Sodankylä, Keminmaa, Oulu ja Inari. Kunnilta saatu palaute mentori -toiminnasta on ollut hyvää ja toimintaa jatketaan tulevaisuudessakin. Kuntien mentorointiryhmiin voi ilmoittautua ko. sivistystoimen johdolle tai kauttamme (Janette Tolppi, puh. 040-4844135, janette.tolppi(at)ulapland.fi.


Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsivät Osaava Verme -hankkeelle jatkorahoituksen vuosille 2014–2015, minä aikana Lapin ja Oulun yliopistot kokeilivat uutta lähestymistapaa koulutuksen toteutuksessa. Vuosina 2014–2015 järjestettiin eVerme-koulutus, missä lähitapaamisten määrää vähennettiin ja noin kolmasosa siirrettiin verkkoon. eVerme-koulutus oli yhteensä 9 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka suorittaminen edellytti verkkotapaamisiin osallistumisen, välitehtävien tekemisen, oman Verme-ryhmän ohjaamisen, päiväkirjan pitämisen omista ohjauksista sekä mentoriprosessin kuvauksen viimeisessä lähitapaamisessa. Verkko-osuuksien pääasiallisena ympäristönä toimi Optima, mutta koulutuksessa hyödynnettiin myös sähköpostia ja myöhemmin mukaan otettua suljettua ryhmää Facebookissa.

Verkkotuetun eVerme-koulutuksen ajateltiin helpottavan eri paikkakunnilla asuvien opettajien osallistumista pitkien välimatkojen päästä ja tuovan opintohin joustavuutta. Etätapaamisten aikana käsiteltiin samoja asioita kuin aikaisemmissa Verme-koulutuksissa eli tapaamisten aikana voitiin jakaa kokemuksia ja osaamista sekä työssä koettuja haasteita. Tapaamisten aikana käsiteltiin mieltä painavia asioita yhdessä, vaihdettiin kokemuksia ja saatiin henkistä tukea työhön. Osaava Verme -hankkeen tavoitteena on, että opettajat saavat tätä kautta lisää työssä jaksamisen eväitä ja oppivat, että kukaan ei ole työssään toista huonompi, vaan yhdenvertainen työtovereidensa kanssa.

Vuosina 2014–2015 eVerme-koulutukseen osallistuneiden mentorikoulutettavien ja kouluttajien kokemuksia tutkittiin Pro gradu -tutkielmassa, minkä mukaan lähijaksot koettiin mielekkäimpinä kuin verkkojaksot. Verkkojaksot koettiin toisinaan etäisiksi eikä Optimaa oltu hyödynnetty kokonaisuudessaan. Kokemukset Facebookista olivat puolestaan positiivisempia. Facebook oli käyttäjäystävällisempi ja sieltä saatu vertaistuki oli hyvää mentorikoulutettavien mielestä. Lisäksi sosiaalinen media puhututti osallistujia, erityisesti mentorikoulutettavien mielestä koulutuksessa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa enemmän sosiaalista mediaa, kuten WhatssAppia. Pro gradu -tutkielmassa kirjoitettiin myös: ”Verme toiminnassa ihmisten välinen vuorovaikutus on merkittävässä osassa, minkä vuoksi verkko-osuutta kyseenalaistettiin. Suurin osa keräämistäni vastauksista ja havainnoista tukivat lähitapaamisia, mutta verkkotuettua eVerme-koulutusta ei kuitenkaan poissuljettu vaihtoehdoista.” (Rivinen 2015, 86). Vaikka lähitapaamiset koettiin mielekkäämpinä kuin verkkotapaamiset, löydettiin verkkotuetusta koulutuksesta kuitenkin paljon positiivista. eVerme -koulutus voi muun muassa säästää resursseja ja tuoda joustavuutta opintoihin, minkä vuoksi koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi alueille, missä välimatkat ovat pitkät.

Lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista löytyy: TÄSTÄ
____________________________________________________________________________________________________
Lisätietoja hankkeistamme:

Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040-4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040-4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040-4844136
email. etunimi.sukunimi@ulapland.fi 

 

Tiedostot
VAKA-Verme.pdf (106 kB)