Nuorten kouluhyvinvoinnin edistäminen -hanke

Koulutushankkeen kautta luodaan kouluille ja opettajille tiedollisia, taidollisia ja oppimisympäristöön
liittyviä valmiuksia ohjata lasten ja nivelvaiheessa olevien nuorten oppimista siten, että jokainen oppilas saa
oikea-aikaista ja riittävää tukea oppimiselleen ja kasvulleen. Hanke tukee sekä lasten ja nuorten, että opetustoimen
henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti oppijan identiteetin kehittymistä ja edistää oppilaiden oppimisedellytyksiä ja
tervettä psykososiaalista kehitystä. Tämä edellyttää pedagogisen toiminnan ja ympäristön uudistamista niin, että ne
tarjoavat mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin oppimisessa kaikille. Kouluilla on ainutlaatuinen mahdollisuus
vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä kehitykseen. Koulu on oppilaidensa merkittävä hyvinvointiympäristö.
Koulutushankkeen tavoitteena on tuoda esille hyvinvointia estäviä, edistäviä, haastavia ja tukevia asioita sekä tietoa,
menetelmiä ja keinoja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulun toiminta ei ole pelkästään lapsen ja nuorten osaamisen
parantamista ja ainetaitojen kehittämistä. Kouluilla on myös iso merkitys lapsen emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen
kehittymisessä ja tukemisessa. Lisäksi kouluilla on tärkeä tehtävä ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja niiden
varhaisessa tunnistamisessa monialaisessa yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opetustoimen henkilöstön edellytyksiä koulun hyvinvointityöhön liittyvissä
tehtävissä. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja kehittää yksilöiden
osallisuutta ja kouluyhteisön sosiaalista pääomaa. Oppilaille kehittyy vähitellen kyky itsenäiseen ja itseohjautuvaan
oppimiseen sekä kyky ottaa vastuuta paitsi itsestään myös toisista. Vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat kouluhyvinvoinnin
olennainen perusta. Jotta tämä mahdollistuisi edellyttää se opettajilta jatkuvaa oman työn kehittämistä, yhteistyötä
toisten opettajien kanssa ja monialaista yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Koulutushankkeen kautta osallistujat kehittävät omaa ammattitaitoaan sekä saavat erilaisia menetelmiä ja välineitä
ratkaista monenlaisia ongelmatilanteita koulussa. Lisäksi osallistujat kehittävät valmiuksiaan ennaltaehkäisevässä
työssä, ongelmien havaitsemisessa ja oppilaan tukemisessa. Koulutushankkeen kautta kehitetään oppilaitoksen
yhteisöllisyyttä ja ennen kaikkea koulun hyvinvointia kasvu- ja työympäristönä.

Koulutushanke koostuu kolmesta eri koulutusosiosta, jotka ovat kestoltaan yhdestä kuuteen lähiopetuspäivää.
Lähiopetuspäivät sisältävät luentoja, keskustelua ja toiminnallisia tehtäviä. Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistolla,
Rovaniemellä ja niihin on mahdollista osallistua etänä.

1. Ihmisen vahvuuksien tukeminen 5 op
2. Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op

3. Aggression Replacement Training - Johdatus ryhmän ohjaamiseen -workshop


Koulutushankkeen tieteellisenä johtajana on Lapin yliopiston vararehtori, kasvatustieteiden tiedekunnan
kasvatuspsykologian professori KT Kaarina Määttä. Hankkeen koulutuksissa kouluttajina toimivat oman alansa
asiantuntijat.

Koulutusten kohderyhmänä on koko opetustoimen henkilöstö.