OPETTAJANA VERKOSSA 2

Tavoitteet:

Opettajana verkossa 2 -hankkeen tavoitteena on kehittää opetustoimen henkilöstön taitoa tieto- ja viestintätekniikan ja
sosiaalisen median pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Opettajia tuetaan verkko-opetusta ja sosiaalista
mediaa hyöydyntävien opetusmenetelmien suunnittelussa ja kehittämisessä ja autetaan verkko-pohjaisen
oppimateriaalin laatimisessa. Opintojakson jälkeen opiskelijat ymmärtävät mediataidon osa-alueiden kuten kulttuuristen
ja viestinnällisten, sosiaalisten, tiedollisten, eettisten sekä esteettisten taitojen merkityksen audiovisuaalisten
aineistojen tuottamisessa, vastaanottamisessa ja tulkinnassa. Hanke pyrkii edesauttamaan laadukkaan ja
saavutettavissa olevan koulutuksen järjestämisen edistämisessä Lapin läänin syrjäseuduille ja näin edistämään
koulutuksellista tasa-arvoa.Kouluverkkojen kaventumisen myötä etäoppimistaitojen kehittäminen on entistä
tärkeämpää Lapin alueella.

Myös sähköiset ylioppilaskokeet tuovat uusia haasteita sekä opettajille että oppilaille. Myös tähän tarpeeseen pyritään
Opettajana verkossa 2 -hankkeella vastaamaan. Lukiolaisten liiton teettämän selvityksen perusteella vain harvan
tietotekniset taidot ovat toivotulla tasolla. Tieto- ja viestintätekniikan koulukäyttö koettiin selvityksen mukaan
hajanaiseksi ja heikosti ohjatuksia ja tähän kaivattiin nopeasti muutosta. Hanke pyrkii osaltaan auttamaan opettajia
tarttumaan haasteeseen ja kehittämään oman koulunsa ja oman kuntansa etä- ja verkko-opetuksta sekä kartuttamaan
tieto- ja viestintätekniikkaosaamista.

Sisällöt ja toteutustapa:

Koulutushanke koostuu verkko- ja lähiopetuksesta, välitehtävistä, oppimisen arvioinnista sekä oppimateriaalin
tuottamiseen paneutuvasta työpajasta.
Koulutushanke jakaantuu seuraaviin osioihin:

1. Mediataito 3 op

2. Sosiaalinen media opetuksessa 3 op
3. Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus 3 op
4. Koulutus saavutettavaksi etäopetuksella 3 op
5. Verkko-oppimateriaalin tuottaminen -työpaja 3 op

Lisätietoja ja mm. koulutusten aikataulut päivitetään sivustolle myöhemmin.

Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Lapin
ammattikorkeakoulun kanssa. Palmenia vastaa koulutusosioista 3-5 ja Lapin ammattikorkeakoulu koulutusosiosta 2.
Koulutushanke on tarkoitettu kaikille verkko-opetuksesta kiinnostuneille opettajille. Hankkeeseen on mahdollista osallistua myös kokonaan etänä verkkokokousjärjestelmän avulla.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi