Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työtapa koulun arjessa 5 op


Tavoitteet:
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työtavan avulla koulun henkilökunta saa oppimisen ohjaamiseen ja opettajan ja oppilaan/opiskelijan vuorovaikutukseen monipuolisia työtapoja. Uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1.8.2014 ja sen yhtenä painopisteenä on yhteisöllinen ja dialoginen oppilashuoltotyö. Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi dialogisia menetelmiä, joiden avulla jatkuva, myönteinen ja avoin vuorovaikutus eri toimijoiden välillä onnistuu.

Kurssilla harjoitellaan keskustelutilanteita, joissa vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Lisäksi harjoitellaan tilanteita, joissa huoli otetaan puheeksi ja jossa oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon eli huolehditaan siitä, että oppilas tulee kuulluksi. Joskus voi riittää sekin, että opettaja/ohjaaja juttelee ensin oppilaan kanssa huolen herättyä eikä välttämättä suinkaan aina huolen puheeksi ottaminen johda yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän kokoamiseen. Oppilaalle on usein merkityksellistä se, että opettaja/ohjaaja on kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan ja ilmaisee välittämisensä keskustelemalla oppilaan kanssa. Uusien ajattelu- ja työtapojen oppiminen vahvistaa opettajan/ohjaajan hyvinvointia ja heijastuu täten myönteisesti myös oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvointiin.

Oppilaan/opiskelijan on tarkoituksenmukaista saavuttaa asettamansa tavoitteet, jotta opiskelu etenee aikataulun mukaisesti ja jotta hän yltää oppimistuloksissa omien kykyjensä mukaisiin suorituksiin. Tämän mahdollistamiseksi kurssilla käydään läpi erityisesti tavoitteellisen työskentelyn prosessia.

Kurssin aikana perehdytään ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessakin. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia osallistujia aktivoivia harjoituksia menetelmän työtapojen oppimiseksi. Ratkaisukeskeisen toimintatavan peruselementit ovat vuorovaikutuksellisuus, voimavarakeskeisyys, asiakaskeskeisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus ja tavoitesuuntautuneisuus.

Sisällöt:
- Ratkaisukeskeisen menetelmän viitekehys, hyvinvointia kehittävä lähtökohta koulussa, ryhmäytyminen
- Voimaannuttava ja valmennuksellinen vuorovaikutus oppilaiden, vanhempien ja työkavereiden kanssa- Palavereissa toimimisen harjoituksia ryhmissä (mm. toimiminen dialogi- ja neuvonantajapositiossa, OSKAR- ja GROW-mallit)
- Ratkaisukeskeisten kysymysten käyttäminen
- Tavoitteellinen työskentely prosessina: tavoitteen sisältö ja merkitys, itseluottamus, ajattelun, tunteiden ja motivaation tietoinen säätely (SMART-malli)
- Rakentavan palautteen antaminen ja kriittisen palautteen vastaanottaminen
- Luokan työrauhan kehittämismalli ratkaisukeskeisten menetelmien avulla
- Vahvuuksien kehittäminen ja vahvuuspedagogiikka opetus/ohjaustyössä.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, Licensed Practitioner of NLP, KM Sinikka Kuukasjärvi-Kanto.

Aikataulu ja paikka:
Koulutus on päättynyt.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto, p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi