Rytmiä elämään - Sävelet selviksi -hanke

Koulutushankkeen tavoitteena on esitellä musiikkikasvatuksen uusia sovelluksia ja käytänteitä sekä kehittää
opetustoimen pedagogisia ja aineenhallinnallisia taitoja musiikinopetuksessa. Koulutusten aikana tutustutaan
monipuolisiin ja innovatiivisiin musiikinopetuksen työtapoihin ja toiminnallisiin oppimisympäristöihin.
Hankkeen koulutuksissa keskitytään musiikinoppimisen- ja opetuksen lähtökohtiin, rytmiikkaan, soittoon, lauluun,
liikkeeseen ja kuunteluun sekä käydään läpi kuvionuotteja ja bändiopetuksen alkeita. Lisäksi koulutushankkeen aikana
tutustutaan erilaiseen oppijaan musiikinopetuksessa ja annetaan vinkkejä eriyttämiseen musiikinopetuksessa.

Koulutushanke koostuu neljästä kahden päivän (4x2 päivää) lähityöskentelyjaksosta. Lähityöskentelyjaksot sisältävät
käytännön työpajatoimintaa ja teoriaosuuksia, painottuen käytännön harjoituksiin ja toiminnallisuuteen.
Koulutukset toteutetaan Lapin yliopistolla, Rovaniemellä.

Koulutushanke sisältää neljä eri koulutusosiota:

1. Monipuoliset musiikin työtavat ja opetusprosessi
2. Rytmiikka musiikinopetuksen lähtökohtana
3. Kuvionuotit ja bändiopetuksen alkeet
4. Erilainen oppija musiikinopetuksessa

Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin kanssa, joka on
musiikkikasvatuksen, musiikin erityispedagogiikan, musiikkiterapian ja musiikin avulla tapahtuvan kuntoutuksen
asiantuntijakeskus sekä kuvionuottimenetelmän kehittämisyksikkö.

Koulutushankkeen vastuullisena kouluttajana ja suunnittelijana toimii musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja, MuM
Markku Kaikkonen. Hänen lisäkseen kouluttajina toimivat Resonaarin toinen johtaja, musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalo,
Vantaan Lystileikki ky:n musiikin varhaiskasvattaja, Orff-kouluttaja, lto Esa Lamponen sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan laitoksen professori, FT Raija Pirttimaa.

Koulutusten kohderyhmänä ovat esi- ja alkuopetuksen opettajat, luokanopettajat ja musiikin aineenopettajat.