"Teatteri-ilmaisun keinon kohti ekologisempaa koulua" -hanke


  
  090.PNG


Koulutushankkeen tavoitteena on tutustuttaa opettajat teatteri-ilmaisuun ja taiteellisiin vaihtoehtoisiin opetusmuotoihin, joiden avulla voi lapsille opettaa ympäristötietoisuutta, ekologista ajattelutapaa sekä vastuullisen kansalaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita. Koulutushanke kannustaa opettajia käyttämään monipuolisia, paremmin lapsia motivoivia opetusmuotoja ja lisäämään lasten tietoisuuttaa kestävistä elämäntavoista draaman ja teatterin keinoin. Hankkeen avulla opettajat oppivat nivomaan opetustaan entistä enemmän oppiainerajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi - kestävän kehityksen opetusta yhdistetään teatterin työskentelytapaan sekä mm. äidinkielen, kuvataiteen, liikunnan, ympäristö- ja luonnontiedon sekä käsityön opetukseen.

Koulutushankkeen tavoitteena on opettajien täydennyskoulutuksen kautta ekologisten arvojen ja kestävän kehityksen
edistäminen kasvatuksessa ja koulutuksessa. Tavoitteena on, että koulutushankkeen kautta alaluokkien oppilaat
saavat lisää valmiuksia toimia ympäristön hyvinvoinnin puolesta ja ymmärtävät, että koko koulun valintojen lisäksi
omilla valinnoilla voidaan rakentaa yhteistä, kestävää tulevaisuutta. Koulussa hankalasti ymmärrettävien asioiden, kuten
juurikestävän kehityksen periaatteiden, yhdistäminen teatteriin ja draamaan kehittää uusia opetusmalleja, joiden avulla
hankalia aiheita voidaan opettaa alaluokkalaisille ymmärettävällä ja motivoivalla tavalla.

Koulutushanke koostuu  lähityöskentelyjaksoista, asiantuntijaluennosta, välitehtävistä sekä oppimisen
arvioinnista. Koulutushankkeen keskeisiä työskentelymuotoja ovat työpajaopinnot ja työskentely ryhmissä. Hanke
jakaantuu kahteen eri osioon:

1. Ympäristökasvatusta draaman ja teatterin keinoin -alustus aiheeseen/asiantuntijaluento, 2 op 
2. Kohti ekologisempaa koulua -teatterityöpaja & lavastetyöpaja 4 opKoulutukseen osallistuvat käyttävät ja kehittävät oppimiaan työmenetelmiä oman opetusryhmänsä kanssa ja toimittavat
kouluttajille kokeilusta pienimuotoisen raportin koulutuksen päätteeksi.
Asiantuntijaluento voidaan tarpeen mukaan välittää etänä Lapin läänin eri kuntiin videoneuvotteluna.