Välittävä ja voimavaraperusteinen opettajuus -hanke

Koulutushankkeen tavoitteena on:
1) Perehdyttää osanottajat positiiviseen psykologiaan ja ohjata tarkastelemaan oppilaiden
kasvatuspsykologista kehitystä myönteisten mahdollisuuksien ja ihmisessä olevien
vahvuuksien ja voimavarojen kannalta.
2) Antaa eri kouluasteilla toimiville opettajille tietoa, ymmärrystä ja menetelmiä tarkastella opetustyön merkitystä ja sen
käytäntöjä ja ratkaisuja uudesta voimaannuttavasta näkökulmasta.
3) Edistää opettajien omien voimavarojen löytämistä, yhteistyötä ja opettamisen iloa.
4) Vahvistaa kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia ja jaksamista sekä optimismia.

Koulutushankkeessa tarkastellaan positiivisen psykologian esillenostamia inhimillisiä
voimavaroja (onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus, sinnikkyys jne.) sekä opettajan
mahdollisuuksia sekä menetelmiä nostaa esiin ja tukea oppilaiden sekä kouluyhteisön myönteistä kehitystä ja hyvän
elämän edellytyksiä. Koulutushankkeessa muotoutuu ja selkiintyy välittävän opettajuuden koko kuva niin esi- ja
perusopetuksessa kuin toisen asteen koulutuksessa sekä eri oppiaineiden opetuksessa. Koulutushankkeen aikana
perehdytään siihen, millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat kasvavia ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan
maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä ja miten opettaja voi opetustyössä ja kouluyhteisössä
edistää niiden esilletuloa sekä pysyvyyttä. Yleensä koulutushankkeissa keskitytään jo havaittujen ongelmien
korjaamiseen. Tämä hanke haluaa keskittyä ongelmien sijaan ennaltaehkäisyyn tavoitteenaan kouluyhteisön
myönteinen kehittäminen ja opettajien omien henkisten voimavarojen esillenosto ja niiden merkityksen selkiyttäminen.
Koko koulutushanke nojaa Lapin yliopiston kärkihanketutkimuskeen ”Love-based leadership – an interdisciplinary
approach”, ks. http://www.ulapland.fi/lovebasedleadership,
jonka johtajana toimii professori Kaarina Määttä ja koordinaattorina dosentti, KT Satu Uusiautti
Koulutushanketta tukee runsas luennoitsijoiden tuottama kirjallisuus – väitöskirjat sekä muut kirjat ja kansainväliset
referee-artikkelit.

Koulutushanke koostuu lähityöskentelyjaksoista, asiantuntijaluennoista, välitehtävistä sekä oppimisen arvioinnista.

Hankkeen tieteellisenä johtajana toimivat professori Kaarina Määttä ja dosentti, KT Satu Uusiautti.

Hanke jakaantuu viiteen eri osioon:

1. Mitä on välittävä opettajuus?
2. Miten välittävä opettajuus näkyy oppilaiden menestyksenä?
3. Miten välittävä opettajuus voi estää syrjäytymisen?
4. Rehtori ja kouluyhteisö välittävän opettajan tukena
5. Välittävä opettajuus ja rakkauden monet kasvot ihmisen elämänkulussa

Kukin koulutusosio on laajuudeltaan noin 20h. Tavoitteena on, että opiskelijoiden kirjallisista tuotoksista kootaan
sähköisessä muodossa oleva materiaalipaketti, johon liitetään myös luennoitsijoiden käyttämä luenointimateriaali.


Koulutuksen luentoihin on mahdollista osallistua etänä videoneuvottelun avulla eri puolilta Lapin lääniä.