Valmennuksellinen ja voimauttava ohjaus koulun arjessa 4 op


Tavoitteet:
Valmennuksellisen ja voimauttavan ohjauksen avulla koulun henkilökunta saa oppimisen ohjaamiseen ja opettajan ja oppilaan/opiskelijan vuorovaikutukseen monipuolisia työtapoja. Uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1.8.2014 ja sen yhtenä painopisteenä on yhteisöllinen ja dialoginen oppilashuoltotyö. Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi dialogisia menetelmiä, joiden avulla jatkuva, myönteinen ja avoin vuorovaikutus eri toimijoiden välillä onnistuu. Kurssilla harjoitellaan keskustelutilanteita, joissa vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Lisäksi harjoitellaan tilanteita, joissa huoli otetaan puheeksi ja jossa oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon eli huolehditaan siitä, että oppilas tulee kuulluksi. Joskus voi riittää sekin, että opettaja/ohjaaja juttelee ensin oppilaan kanssa huolen herättyä eikä välttämättä suinkaan aina huolen puheeksi ottaminen johda yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän kokoamiseen.

Oppilaalle on usein merkityksellistä se, että opettaja/ohjaaja on kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan ja ilmaisee välittämisensä keskustelemalla oppilaan kanssa. Uusien ajattelu- ja työtapojen oppiminen vahvistaa opettajan/ohjaajan hyvinvointia ja heijastuu täten myönteisesti myös oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvointiin.

Kurssin aikana perehdytään ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessakin. Kurssilla tehdään runsaasti monipuolisia osallistujia aktivoivia harjoituksia menetelmän työtapojen oppimiseksi. Ratkaisukeskeisen toimintatavan peruselementit ovat vuorovaikutuksellisuus, voimavarakeskeisyys, asiakaskeskeisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus ja tavoitesuuntautuneisuus.

Sisällöt:

- Ratkaisukeskeisen menetelmän viitekehys, hyvinvointia kehittävä lähtökohta koulussa, ryhmäytyminen
(vuorovaikutus, oppilas/opiskelijakeskeisyys, tavoitesuuntautuneisuus, voimavarakeskeisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus)
- Voimaannuttava vuorovaikutus oppilaiden/opiskelijoiden, vanhempien ja työkavereiden kanssa. Palavereissa toimimisen harjoituksia ryhmissä, reflektiotehtävä (ongelmat tavoitteiksi, tavoitteen asetteluun riittävästi aikaa, hyötynäkökohdat, toimiminen dialogi- ja neuvonantajapositiossa, oskar-malli)
- Ratkaisukeskeisten kysymysten käyttäminen (avoimet, tarkentavat, toivetilaa ja tavoitetta kartoittavat, asteikkokysymykset, myönteiset poikkeukset, selviytymistä koskevat kysymykset, ihmekysymys),
- Miten osallistujat ovat käyttäneet ratkaisukeskeisiä menetelmiä opettamis/ohjaustyössään? Hyvien käytäntöjen jakaminen toisten kanssa.
- Vahvuuksien kehittäminen ja vahvuuspedagogiikka opetus/ohjaustyössä.


Toimintatavat:

Koulutus on kolmen lähiopetuspäivän mittainen, yhteensä 18 h.

Kohderyhmä:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet opettajat ja ohjaajat.

Kouluttaja:
Vastuukouluttajana toimii opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, KM Sinikka Kuukasjärvi-Kanto.

Aikataulu ja opetustila:
la 4.10.2014 klo 9-15
la 25.10.2014 klo 9-15
la 8.11.2014 klo 9-15

Opetustilana on LS 12 (Lapin yliopisto, päärakennus, D-siipi, 1. krs.).

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Haku:
Ilmoittautua voi painamalla TÄTÄ linkkiä.

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy ma 22.9.2014.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Janette Tolppi, p. 040–4844135
Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto p. 040–4844121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, p. 040–4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi