Opetustoimen kelpoisuusvaatimuksia

Yleistä

Tällä sivustolla esittelemme lyhyesti kelpoisuusvaatimuksia koskien opetusalan eri toimia. Kelpoisuusvaatimukset ovat kirjattu kokonaisuudessaan: laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005), (608/2005), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), (327/2000), sekä valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja ammattikorkeakouluista (352/2003). 

Kelpoisuus määritellään oikeutena antaa määrätyn sisältöistä opetusta tai toimia rehtorina. Opettajan tulee olla siis kelpoinen tehtäväänsä tai siihen aineeseen/opintoihin mitä opettaa. Kelpoisuuden saavuttamiseksi opettajan tulee suorittaa kaikkien opettamiensa aineiden opinnot.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) koskee asetuksen voimaan tulon jälkeen valmistuvia virka- ja työsopimussuhteisia opettajia lukuunottamatta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajia. Aikaisemmin kelpoisuuden saavuttaneet opettajat ja rehtorit säilyttävät kelpoisuutensa antamaan vastaavaa opetusta tai toimimaan rehtorina. Aikaisemmin saavutetun kelpoisuuden säilyminen ei edellytä virassa tai virkasuhteessa olemista.


Tutkinnonuudistus

1.8.2005 voimaan astuneen yliopistojen tutkinnonuudistuksen myötä opintojen mitoituksessa siirryttiin opintoviikoista (ov) opintopisteisiin (op). Perusopintojen laajuus on nykyisin vähintään 25 op, perus- ja aineopintojen laajuus on vähintään 60 op ja perus-,aine- ja syventävien opintojen laajuus 120 op. Koko ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on 300 opintopistettä.

Opetustoimen eri kelpoisuusvaatimuksia:

 Lastentarhanopettajaksi
on kelpoinen henkilö (272/2005, 7§), jolla on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy 60 opintopisteen verran varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.

                                                                                              Sivun alkuun

Erityislastentarhanopettajaksi on kelpoinen henkilö (272/2005, 9§), jolla on tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto.

Valtioneuvoston asetuksen (608/2005, 2§) mukaan soveltuva erikoistumiskoulutus on yliopistossa suoritetut ammatillisia valmiuksia erityisopetukseen antavat opinnot, ns. erityisopettajan opinnot.
 
                                                                                                Sivun alkuun
 
Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on (986/1998, 7 §),
(327/2000, 7 §) :

- luokanopettajan kelpoisuus

tai

- kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, erityisesti varhaiskasvatus tai muu soveltuva kasvavatustieteellinen oppiaine ja tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä vähintään 60 op:n (35 ov:n) laajuiset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

tai

- lastentarhanopettajan tutkinto

tai

- joka on 1. päivänä elokuuta 2000 toiminut tai viimeisen kolmen vuoden aikana ennen mainittua päivää toiminut yhteensä vähintään vuoden ajan päiväkodin johtotehtävissä tai päivähoidon laajaa tietoutta edellyttävissä hoito-, huolenpito-, kasvatus-, opetus- tai kuntoutustehtävissä ja joka on suorittanut sosiaalikasvattajan opistoasteisen tutkinnon. Lisäksi edellytetään, että se, joka täyttää edellä todetut edellytykset, on suorittanut yliopiston tai sen kanssa yhteistyössä toimivan muun koulutuksen järjestäjän ennen vuotta 2004 järjestämät, opetusministeriön hyväksymät 15 opintoviikon laajuiset esiopetuksen opinnot.

tai

- joka on vuoden 1995 jälkeen suorittanut sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan ohjaajan opistoasteisen tutkinnon taikka sosionomin tutkinnon (AMK) ja jonka tutkintoon sisältyy varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja yhteensä vähintään 50 opintoviikkoa ja joka on mainitun tutkinnon lisäksi suorittanut edellä tarkoitetut esiopetuksen opinnot (15 tai 20 ov, riippuen tutkinnosta ja työkokemuksesta). Tässä mainitun sosionomin on tullut olla valittuna ammattikorkeakouluun viimeistään vuonna 1999 ja esiopetuksen opinnot on tullut olla suoritettuna ennen vuotta 2004.
                                                                                                         

                                                                                                 Sivun alkuun

Erityisopetusta esiopetuksessa ja kehitysvammaisille oppilaille myös muuta erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on (327/2000)

- soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 op:n (35 ov:n) laajuiset erityisopettajan opinnot

tai

- esiopetuksen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 op:n (35 ov:n) laajuiset erityisopettajan opinnot tai niitä vastaavat aikaisemmat opinnot.

                                                                                                Sivun alkuun

Luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut (986/1998, 4§):

- kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen (tai 35 ov:n) laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen (tai 35 ov:n) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

tai

- aineenopettajan kelpoisuuden perusopetuksessa ja joka on suorittanut peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60op/35ov)

Luokanopettaja on kaksoiskelpoinen, mikäli hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja omaa aineenopettajankelpoisuuden johonkin perusopetuksen ns. kaikille yhteisenä opetettavaan aineeseen. Näitä aineita ovat: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.

                                                                                               Sivun alkuun


Aineenopettajan kelpoisuus
(986/1998, 5§, 10§)

Peruskoulussa aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

Ylemmän korkeakoulututkinnon ja kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen (tai 35 ov:n) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot sekä vähintään 60 opintopisteen (tai 35 ov:n) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

Lukiossa aineenopetusta on kelpoinen antamaan  henkilö, joka on suorittanut:

Ylemmän korkeakoulututkinnon ja yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 opintopisteen (tai 55 ov:n) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kussakin muussa opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen (tai 35 ov:n) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot sekä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

                                                                                                  Sivun alkuun

Peruskoulun oppilaanohjaajaksi ja lukion opinto-ohjaajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on suoritettuna (986/1998, 11§) :

- ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena kasvatustieteellinen oppiaine ja pääaineeseen sisältyvinä tai erikseen suoritettavina vähintään 60 op:n (35ov:n) laajuiset oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat  vähintään 60 op:n (35 ov:n) laajuiset ns. opinto-ohjaajan opinnot sekä vähintään 60 op:n (35ov:n) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

tai

- ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 60 op:n (35 ov:n) opinto-ohjaajan opinnot

tai

- ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan kelpoisuus

                                                                                               Sivun alkuun

Erityisopetusta (986/1998, 8§) eli lievien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksista kärsivien oppilaiden opetusta on kelpoinen antaamaa henkilö, jolla on:

- erityisopettajan koulutus (300 op tai 160 ov)
tai
- luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot (60 op tai 35 ov)
tai
- aineenopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot (60 op tai 35 ov)

Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden opetusta eli erityisluokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on:

-erityisopettajan koulutus ja peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op tai 35 ov)
tai
- kelpoisuus antaa luokanopetusta ja erityisopettajan opinnot (60 op tai 35 ov)
tai
- aineenopettajan kelpoisuus, erityisopettajan opinnot sekä peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op tai 35 ov)

                                                                                                    Sivun alkuun

Ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus
(986/1998, 13§)

Ammatilliseen koulutukseen sisältyvien ammatillisten opintojen opetusta on kelpoinen antamaan henkilö:

- joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai, jollei näitä ole suoritettuna; koulutuksen järjestäjän päättämää opetustehtävää vastaavan alan korkeimman tutkinnon.

Henkilöllä tulee olla suoritettuna myös väh. 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka voidaan suorittaa myös kolme vuoden kuluessa opetusvirkaan tai toimeen nimittämisen jälkeen sekä vähintään kolmen vuoden pituinen työkokemus tehtävää vastaavalla alalla.

- jolla on pätevyys- tai lupakirja taikka oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa taikka laillistamista.

Poikkeudet;
* Kaupan ja hallinonalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla vaaditaan aina ylempi korkeakoulututkinto 

* Aikuiskoulutuksessa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmentavaa koulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta on erityisestä syystä kelpoinen antamaan myös henkilö, jolla on alan erikoisammattitutkinto tai muuten hankittu korkea ammattitaito. Tämä korkea ammattitaito voi erityisestä syystä korvata kaikki kohdan yksi vaatimukset.
                                                                                                  Sivun alkuun


Yhteisten aineiden opettajan kelpoisuus ammatillisessa oppilaitoksessa (986/1998, 14§)

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellista ja ammattitaitoa täydentävää äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matemaattis-luonnontieteellisten opintojen, humanistis-yhteiskunnallisten opintojen sekä liikunnan ja muiden taito- ja taitoaineiden samoin kuin terveystiedon opetusta on kelponen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

- ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät väh. 120 op:n tai väh. 55 ov:n laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 op:n/35 ov:n laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa. Lisäksi henkilöllä tulee olla suorittettuna väh. 60 op:n/35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.
                                                                                                   Sivun alkuun


Ammatillisessa koulutuksessa on opinto-ohjausta kelpoinen antamaan henkilö, jolla on (986/1998,15§):

- ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajakelpoisuus sekä 60 op:n (35ov:n) laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan (60 op) tai oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat väh. 60 op:n laajuiset opinnot.  
                                                                                        
                                                                                                     Sivun alkuun


Erityisopetusta on kelpoinen antamaan ammatillisessa koulutuksessa henkilö, jolla on (986/1998, 16§):

-ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n)  laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot
tai vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset erityisopettajan opinnot.

- perusopetuksen erityisopettajan kelpoisuus

                                                                                                    Sivun alkuun

Ammattikorkeakoulun lehtorilta vaaditaan (352/2003, 23 §) ylempi korkeakoulututkinto.

Ammattikorkeakoulun yliopettajalta (352/2003, 23 §) vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto.

Lisäsi ammattikorkeakoulun lehtorilta ja yliopettajalta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan myös vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

                                                                                                    Sivun alkuun

Rehtorin kelpoisuus
(986/1998, 2§)

Rehtoriksi on pääsääntöisesti kelpoinen henkilö, jolla on suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen (tai väh. 15 ov:n) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Ammattikorkeakoulun rehtorilta vaaditaan (352/2003, 21§) jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyyttä ammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollista tuntemusta.

                                                                                                 Sivun alkuun

Vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuus
(986/1998, 18§)

Vapaan sivistystyön opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. 

                                                                                                 Sivun alkuun