Aineopettajan kelpoisuus

Aineenopetusta on kelpoinen antamaan  peruskoulussa  henkilö, joka on suorittanut:

Ylemmän korkeakoulututkinnon ja kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot sekä vähintään 60 opintopisteen (tai 35 ov:n) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

Aineenopetusta on kelpoinen antamaan lukiossa  henkilö, joka on suorittanut:

Ylemmän korkeakoulututkinnon ja yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 opintopisteen (55 ov) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kussakin muussa opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot sekä vähintään 60 opintopisteen (tai 35 ov:n) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Uskonnon aineenopetus

Uuden uskonnonvapauslain mukaan uskontoa opettavan ei enää tarvitse kuulua kirkkoon. Uskonnon aineenopettajalta edellytetään, että hän on suorittanut aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot asianomaisessa uskonnossa. Muuta kuin evankelis-luterilaista tai ortodoksista uskontoa opettavalta vaaditaan asianomaisessa uskonnossa suoritetut korkeakouluopinnot tai muulla tavalla hankitut riittävät tiedot ja asianomaisen uskonnon tuntemus.

Valinnaisaineiden opetus

Kelpoisuusasetuksessa on 1.8.2003 alkaen säädetty myös joidenkin valinnaisaineiden opettajien kelpoisuudesta. Tällaisia aineita ovat esim. kaupalliset aineet, mediakasvatus, tanssi ja ilmaisutaito. Kyseessä ovat siis valinnaisaineet, jotka eivät ole tuntijaossa lueteltujen oppiaineiden soveltavia tai syventäviä oppimääriä.

Perusopetuksessa näiden aineiden opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot ja joka on suorittanut väh. 60 op (35 ov) opetussuunnitelmassa mainitun oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja yliopistossa. Lukiossa, jos tämä oppiaine on ainoa opettajan lukiossa opettamansa aine, vaaditaan väh. 60 op (55 ov) laajuiset vastaavat opinnot ja jos aine on toinen opettajan opettama aine, väh. 60 op (35 ov) laajuiset opinnot. Opintojen soveltuvuus on jätetty paikallistasolla päätettäväksi.

Silloin kun valinnainen aine on tuntijaossa mainitun oppiaineen soveltava tai syventävä oppimäärä, kelpoinen opettajaksi on luonnollisestikin asianomaisen aineen opettaja.)

* Aineenopetusta perusopetuksessa antavien opettajien kelpoisuusvaatimukset yhtenäistettiin 1.1.1999 alkaen siten, että kaikkien kelpoisuusvaatimukset ovat nyt samanlaiset. Aikaisemminhan kaupallisten aineiden, kotitalouden, maa- ja metsätalouden ja puutarhanhoidon, teknisen työn ja tekstiilityön lehtoreilta ei vaadittu ylempää korkeakoulututkintoa.  Luonnollisesti kelpoiset, em. aineiden opettajat säilyttävät aikaisemmin saavuttamansa kelpoisuuden.

* Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.

Henkilölle, joka Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saamansa vähintään kolmivuotisen opettajankoulutuksen perusteella on kelpoinen asianomaisessa maassa taito- ja taideaineiden opettajaksi tai joka vähintään neljävuotisen opettajankoulutuksen perusteella on kelpoinen muuksi opettajaksi, opetushallitus voi antaa kelpoisuustodistuksen vastaavaan perusopetusta/lukiokoulutusta antavan opettajan tehtävään. Opetushallitus voi tarvittaessa määrätä lisäopintojen suorittamisesta.